1988 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY RAG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG LIBO LIMANG DAANG PISO (21,500.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SAHOD NI G. ANDRES CARVAJAL, PANSAMANTALANG TAGA-AYOS SA PANAILIHANG BAYAN NA ITINALAGA NG PUNUMBAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 3-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PASASANIB NG KATUNGKULANG "MUNICIPAL SANITARY INSPECTOR" SA TAUNANG PALAAN PARA SA TAONG 1988 (ANNUAL BUDGET FOR 1988). 
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 4-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU' T ISANG LIBONG PISO (P51,000.00) MULA SA SALAPING NAKALAAN SA MGA PAARALAN UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 6-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG HALAGANG APAT NA RAAN LIMAMPU'T ISANG LIBO AT ISANG DAANG PISO (P451,100.00) PARA SA PALAAN NG LUPON NG MGA PAMBAYANG PAARALAN PARA SA TAONG 1988 (1988 ANNUAL BUDGET OF THE MUNICIPAL SCHOOL BOARD) NA NAAAYON SA TALAANG NAKALAKIP NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO NA MAY "TANDANG "A".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 7-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P705.00) UPANG IUKOL SA SAHOD NI G. LAPINID AT G. GABRIEL, MGA NANUNUPARANG "TRAFFIC AIDES" PARA SA ARAW NG NASASAKOP NG IKA-1 NG PEBRERO HANGGANG IKA-15 NG PEBRERO 1988.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 8-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P246,400.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA “PER DIEM” AT REPRESENTATION ALLOWANCE” NG MGA KAGAWAD SA SANGGUNIANG BAYAN PARA SA TAONG 1988 MULA SA BUWAN NG PEBRERO HANGGANG DISYEMBRE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 9-1988
SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. GIRONELLA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 11-1988
SA MUNGKAHI NI KAG. GIRONELLA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DUNGAO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 12-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGUAAN NG HALAGANG PITONG LIBONG PISO (P79000.00) UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG MGA BATANG ISKAWT NA DADALO SA JAMBOREE MEET SA BAYAN NG SAN PEDRO SIMULA SA IKA-2 NG MARSO, 1588.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 13-1988
SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ AT KAG. GIRONELLA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 15-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P7,600.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGBILI NG MGA KASANGKAPANG PANTANGGAPAN NA NASASAAD SA IBABA:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 16-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P4,300.00) UPANG IUKOL SA PAGBILI NG ISANG SOUND SYSTEM PARA SA CENTRAL SCHOOL II NA SIYA RING GAGAMITIN NG MGA PAARALANG WALANG PANG SOUND SYSTEM.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 17-1988
SA MUNGKAHI NI KAG. DUNGAO NA PINANGALAWAHAN NG BUONG KAPULUNGAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 18-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY RIG PAGLALAAN RIG HALAGANG APATNAPU’T ANIM SIYAM NA RAAN WALUMPU'T APAT AT APAT NAPUNG SENTIMO (P46,984.4O) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SAHOD AT IBA PANG PANUSTOS SA TUNGKULING PAMBAYANG INHENYERO (MUNICIPAL ENGINEER) NA MAGMUMULA SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 19-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAN NG HALAGANG LIMAMPU'T DALAWANG LIBO LIMANG DAAN (P52,500.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA KARAGDAGANG "REPRESENTATION ALLOWANCE" NG MGA PINUNO NG BAYAN AT MGA PINUNO NG TANGGAPAN SA BISA NG MEMO-RANDUM CIRCULAR NO. 52 NA NILAGDAAN NI PANGULONG CORAZON C. AQUINO NA MAY PETSANG IKA-7 NG MARSO, 1988 NAAYON SA TALAANG SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 20-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLILIWAT NG PALAAN MULA SA GENERAL FUND UPANG MATUGUNAN AT MAILAAN SA INFRA FUND UNANG MAKIKITA SA TALAANG SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 21-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG LIBONG PISO (P2,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA TULONG-PANUSTOS SA PAGDALO NINA "3RD PROVINCIAL FISCAL ENRIQUE I. ZAILO BILANG SIYA AY KAGAWAD NG PEACE AND ORDER COUNCIL AT MUNICIPAL DRUG ABUSE AND CONTROL COMMITTEE NG BAYAN NG SANTA ROSA AT 3RD PROVINCIAL FISCAL LORETO M. MASA BILANG SIYA ANG NAKATALAGANG MANUNGKULANG PISKAL SA REGIONAL OPL TRIAL COURT MG SANTA ROSA, SA NAPROSS CONVENSION/SEMINAR. P. BUONG PAGKAKAISANG FINAGTIBAY.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 22-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG LIBO LIMANG DAANG PISO(P1,500.00) UPANG IUKOL SA GAMIT PANTANGGAPAN NG MGA KAGAWAD NG SANGGUNIANG BAYAN (MEMORANDUM PADS AND BOND PAPERS WITH LETTERHEADS) ANG PALAAN AY MANGGAGALING SA ANUMANG AYTEM NA MAAARING ILIWAT.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 23-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P5,248.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGLALAGAY NG DALAWAMPUNG (20) ILAW SA POSTE SA MGA SUMUSUNOD NG LUGAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 24-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P40,900.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 25-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P33,561.10) MAGMUMULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 26-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGSASAMA SA TAUNANG PALAAN NG HALAGANG (P300,000.00) SALAPING TULONG MULA SA NALGU FUNDS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 27-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P500.00) UPANG IUKOL SA TULONG GASTUSIN SA PAGLILIBING SA YUMAONG ANTONIO BATITIS , KALIHIM PAMBARANGAY NG BARANGAY DITA, STA.ROSA , LAGUNA , NAAAYON SA ITINATADHANA NG SEK. 94 TALATA (3) NG BATAS PAMBANSA 337 (LOCAL GOVERNMENT CODE).
 VIEW DOCUMENT
 

ORDINANCE NO. 28-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P45,977.04) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG “TAX MAPPING PROJECT” NA TUMUTUGON SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 30-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG KARAGDAGANG PALAAN BLG. 03 NG PONDONG INPRASTRAKTURA NA NAGKAKAHALAGANG NG (P44,541.00) NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO NA MAY TANDANG “K”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 31-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NGATITIBAY NG KARAGDAGANG PALAAN BLG. 04 NG PONDONG PANGKALAHATAN SA TAONG 1988 NA NAGKAKAHALAGANG NG (P148,990.04) NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO NA MAY TANDANG “D”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 32-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PALALAAN NG HALAGANG (P900.00) UPANG ILAAN SA UPA SA TAPUNAN NG BASURA NG BAYAN SA LOOB NG TATLONG BUWAN (MAYO, HUNYO AT HULYO).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 33-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P46,161.25) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 35-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P92,857.50) MULA SA TULONG PANANALAPI NG FILSYN PARA SA PROGRAMANG NUTRISYON TULAD NG:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 36-1988
IPINASISIYA TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING PINANGALAWAHAN NA SUSUGAN ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. XXVIII-87 SA PAMAMAGITAN NG PAG-AALIS SA SINGILING (P10.00) “GARAGE FEE” AT ANG DATING (P52.00) AY GINAGAWANG MAY KABUUANG (P42.00) BAWA’T TAON.
 VIEW DOCUMENT 

ORDINANCE NO. 37-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGSUSUKATUPARAN NG INIHANDANG PATAKARAN AT PANUNUNAN S PAMILIHANG BAYAN NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAUTUSANG ITO NA MAY TANDANG “E-1” AT ANG PAGTITIBAY NG LOCAL TAX CODE (PD 231) NA SINUSUNGAN NG PD 426 NA GINAGAWA RING BAHAGI NITO NA MAY TANDANG “G”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 38-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG(P2,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGPAPASUKAT NG PLAZA JUANA GALINTANG.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 39-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P2,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG ITULONG-TUSTOS SA “FREE VOCATIONAL TECHNICAL COURSE”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 40-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P21,400.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 41-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P300,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA “SALARY ADJUSTMENT” NG MGA PINUNO AT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN MULA MARSO 1988 BATAY SA ITINATADHANA NG CIRCULAR NO. 30 NG “JOINT COMMISSION ON LOCAL GOVERNMENT PERSONNEL ADMINISTRATOR” NA TUTUGON SA SUMUSUNOD NA PAGPAPANGKAT:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 42-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGKILALA AT PAGPAPATUPAD NG KAUTUSANG BAYAN BLG. XXVII -87 NA NAGSASAAD NG:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 43-1988
SA MUNGKAHI NI KAG.PUZON NA PINANGALAWAHAN NI KAG. GIRONELLA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 44-1988
SA MUNGKAHI NI KAG. GIRONELLA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 45-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGSUSUSOG AT PAGTATAAS NG UPA SA MGA PITAK
BUWIS O BAYAD SA PATAYAN NG HAYOP AT SA KURAL NA TUTUGON SA MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 46-1988
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO NA PINGALAWAHAN NI KAG. TAPANGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 47-1988
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DUNGAO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 48-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P12,878.00) UPANG IUKOL SA “TERMINAL LEAVE” NI G. MELCHOR P. ZAMORA, SR. DATING ABC PRESIDENT.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 49-1988
SA MUNGKAHI NI PANGALAWANG PUNUMBAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 50-1988
SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DUNGAO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 51-1988
AN ORDINANCE REVISING AND COMPILING TRAFFIC RULES AND REGULATIONS IN THE MUNICIPALITY OF SANTA ROSA, PROVINCE OF LAGUNA PHILIPPINES.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 52-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGBABAWAL SA PAGGAMIT NG MGA TIMBANGANG PANGHANAPBUHAY NA MAYROONG PANDARAYA AT ANG PAGPAPATAW NG KAUKULANG PARUSA AT MULTA SA SINUMANG LALABAG SA KAUTUSANG ITO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 53-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P34,374.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG ITUGON SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 59-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P7,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG ITUSTOS SA “TERMINAL LEAVE” NI GNG. LIBRADA MARINAS, DATING DAY CARE WORKER.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 60-1988
SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINAGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 61-1988
SA MUNGKAHI NI KAG. DUNGAO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TAPANGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 62-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P8,453.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA “MAINTENANCE OF PUBLIC BUILDINGS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 64-1988
SA MUNGKAHI NI KAG. DUNGAO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 65-1988
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 66-1988
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 67-1988
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 68-1988
SA MUNGKAHI NI PANG.PUNUMBAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. BABASANTA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 70-1988
SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. GIRONELLA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 71-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN ,19 NA NAGTITIBAY NG PAG SUSOG SA TRAFFIC CODE NA PINAGTITIBAY NOONG IKA-15 NG HUNYO, 1988 SA PAMAMAGITAN NG KAUTUSANG BAYAN BLG. LI-88 SA PAMAMAGITAN R G PAGDARAGDAG NG SUMU-SUNOD NA KAUTUSAN AT KAPARUSAHAN SA "RULE IX, PARAGRAPH 2":
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 72-1988
SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 73-1988
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO AT NG MGA KAGAWAD NG LUPON PARA SA PAGLALAAN/ PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 74-1988
KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGBABAWAL SA SINUMAN NA MAGTAPON NG ANUMANG DUMI O BASURA SA LIKOD AT PALI-PALIGID NG PAMILIHANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 75-1988
SA MUNGKAHI NI KAG. ENTENA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PEREZ.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 76-1988
SA MUNGKAHI NI KAG.PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 77-1988
SA MUNGKAHI NI KAG.GIRONELLA NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DUNGAO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 78-1988
SA MUNGKAHI NI KAG.ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NINA KAG. GIRONELLA AT KAG. BABASANTA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 79-1988
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. BABASANTA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 80-1988
SA MUNGKAHI NI KAG. TIONGCO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DUNGAO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 81-1988
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 81-A-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG (P4,435.44) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGPAPAILAW NG MGA POSTE SA TULAY NA NILALAGUSAN NG ILOG BUNGO SA KABAYANAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 82-1988
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG. GIRONELLA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 83-1988
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.TIONGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 84-1988
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.DUNGAO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 85-1988
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.TIONGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 86-1988
SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG.ALMODOVAR.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 87-1988
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.PEREZ.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 88-1988
SA MUNGKAHI NI PANG. PUNUMBAYAN DICTADO NA PINANGALAWAHAN NI KAG.DUNGAO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 89-1988
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALONG LIBONG PISO MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA CHRISTMAS BONUS NG NAPATALAGANG MGA KAGAWAD NG SANGGU-NIANG BAYAN NA SI KAG. REYNALDO C. ENTENA AT KAG. GEMI-NIANO S. BABASANTA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 99-1988
SA MUNGKAHI NI KAG. PEREZ NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALMODOVAR.
 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock