1994 ORDINANCES PAGE 2

ORDINANCE NO. 184-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPU'T TATLONG LIBONG PISO (P63,000.00) NA MAGMUMULA SA PONDONG "GRANTS" NG TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN UPANG IUKOL SA "INCENTIVE BONUS" NG MGA PINUNO AT KAGAWAD NG HIMPILAN NG PULISYA AT HIMPILAN NG PAMATAY SUNOG.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 185-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SAMPUNG LIBO WALONG DAANG PISO (P10,800.00) NA MAGMUMULA SA "SB CONTINGENCY FUND" UPANG IUKOL SA "IDENTIFICATION CARD" NG MGA KASAPI SA KATIPUNAN NG MGA KAGAWAD NG BARANGAY SA SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 186-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG SUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 98-A'4 SA PAMAMAGITAN NG PAG- AATAS NG MULING PAGBUBUKAS NG PAGKAKALOOB NG LINYA/PRANGKESA SA MGA PAMPASAHERONG TRICYCLE SA BAYAN NG SANTA ROSA SIMULA SA IKA-9 NG ENERO, 1995.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 187-1994

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAM NA LIBONG PISO (P9,000.00) UPANG IUKOL SA "INCENTIVE BONUS" NG SIYAM NA "ACCREDITED DAY CARE WORKERS" SA ILALIM NG PAMAMAHALA NG TANGGAPAN NG MUNICIPAL SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT OFFICER.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 188-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLAIAAN NG HALAGANG WALONG DAAN WALUMPUNG LIBONG PISO (P880,000.00) MULA SA "SAVINGS FROM PERSONAL SERVICES" UPANG IUKOL SA NPRODUCTIVITY INCENTIVE BENEFITS" RIG MGA PINUNO AT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA, ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG ADMINISTRATIVE ORDER NO. 205 MULA SA TANGGAPAN NG PANGULO NG PILIPINAS NA MAY PETSA IKA-25 NG NOBYEMBRE, 1994.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 189-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALONG DAANG LIBONG PISO (P800,000.00) MULA SA 111993 RETAINED EARNINGS" BILANG KARAGDAGANG GASTUSIN SA PAGPAPAGAWA (CONSTRUCTION) NG "PNP HEADQUARTERS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 190-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA PU'T PITONG LIBONG PISO (P47,000.00) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED REAL PROPERTY, CURRENT" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 191-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN DALAWAMPU'T APAT NA LIBO, TATLONG DAAN AT WALONG PISO (P624,308.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 192-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN LABING TATLONG LIBO, WALONG DAAN AT TATLUMPU'T PITONG PISO (P313,837.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKORNENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 193-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA RAAN APATNAPU'T APAT NA LIBO, WALONG DAAN AT DALAWAMPU'T SIYAM NA PISO (P944,829.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 194-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON PITONG DAAN DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P1,720,000.00) BILANG KARAGDAGANG PALAAN UPANG IUKOL SA PAGBILI NG LOTENG MAY SUKAT NA ISANG (1) EKTARYANG LUPAING PAG-AARI NI MANGGAGAMOT SALOME CARPENA TOBIAS SA HALAGANG P300.00 BAWA'T KUWADRADONG PARISUKAT NA PAGTATAYUAN NG SANTA ROSA EMERGENCY HOSPITAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 195-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING TATLONG LIBONG PISO (P13,000.00) UPANG IUKOL SA "LOYALTY AWARD" NG LABING TATLONG (13) KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NA NAKAPANUNGKULAN NA NG SAMPUNG (10) TAON O HIGIT PA NA MAGMUMULA SA "SAVINGS OF PERSONNEL SERVICES FOR 1994”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 196-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA RAAN APATNAPU'T SIYAM NA LIBO LIMANG DAAN AT LABING SIYAM NA PISO (P949,519.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

1

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock