1994 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 98-A-1994
ANG KAUTUSAN NA NAGSUSUSPINDI/PUMIPIGIL SA PAGKAKALOOB NG LINYA/PRANKESA SA MGA NAMAMASAHERONG TRICYCLE SIMULA SA IKA-1 NG ABRIL 1994 HANGGANG IKA-31 NG MARSO, 1995.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 99-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1994 NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON SIYAM NA RAAN LIMAMPU’T ANIM NA LIBO TATLONG DAAN AT PITUMPU’T WALONG PISO (P1,956,378.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 100-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1994 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN ANIMNAPU’T DALAWANG LIBONG PISO SIYAM NA RAAN AT LABING SIYAM NA PISO (P662,919.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 101-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1994 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN WALONG LIBONG PISO LIMANG DAAN AT LABING WALONG PISO (P608,518.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYAN LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 101-A-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG MGA PERMANENTENG RUTA NG LAHAT NG NAMAMASADANG TRICYCLE ALINSUNOD SA KAPASIYAHAN BLG. 59- '93 AT KAUTUSANG BAYAN BLG. XXXVIII- '92.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 102-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATALAGA NG MGA KRITIKAL NA LUGAR (CRITICAL AREAS) SA BABANGAY BALIBAGO AT ANG PAGBABAWAL NG PAGTATAYO NG MGA ESTABLISIMIYENTO O GUSALING KOMERSIYAL NA MAKAPAGPAPALUBHA SA SULIRANIN SA KAAYUSAN AT KATAHIMIKAN NG BARANGAY.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 102-A-1994
IPINASISIYA, TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA ANG PAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. LII-'93 SA PAMAMAGITAN NG PAG-AALIS SA KALIPUNAN NG MGA SALITANG “MAAARING PAG-AARI NG TAGA-IBANG BAYAN NGUNIT IPINAMAMASAHERO SA LINYANG MAMPLASAN-BALIBAGO”, NA NANGANGAHULUGANG ANG MAAARI LAMANG MABIGYAN NG LINYA/PRANGKESA AY YAON LAMANG MGA TAGA-SANTA ROSA AT MAY RUTA SA NASASAKUPAN NG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 103-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA PU’T WALONG PISO (P48,000.00) UPANG IUKOL SA “HONORARIUM” NG MGA PINUNONG GUMAGANAP SA TUNGKULIN NG MGA BAKANTENG POSISYON PARA SA TAONG 1994, TULAD NG MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 104-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LOTE BLG. 2106 AT 833, PAG-AARI NG PROGRESSIVE HOMES, INC. MULA GAMIT PANSAKAHAN AY BINABAOO AT ITINATADHANANG GAMIT-RESIDENSIYAL/PAMAHAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 105-1994
ANG KAUTUSANG BAYANG NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU’T APAT NA LIBONG PISO (P24,000.00) UPANG IUKOL SA TIG-P500.00 KARAGDAGANG “ALLOWANCE” NG APAT (4) NA REGIONAL TRIAL COURT NA NAGSISILBI NG UNANG DISTRITO NG LALAWIGAN NG LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 106-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1994 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN DALAWAMPU’T ANIM NA LIBO WALONG DAAN AT WALUMPU’T ISANG PISO (P426,881.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 107-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAGO NG GAMIT NG LUPAIN NG EKTRAORDINARY DEVELOPMEN'I' CORPORATION MGA GAMIT PANSAKABAN AY ITADHANANG GAMIT RESIDENSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 108-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPUNG LIBONG PISO (P30,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA “SUPPLIES, MATERIALS FOR THE MAINTENANCE OF THE UBIX COPIER MACHINE” NA NASA PANGANGALAGA NG TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 109-1994
SA MUNGKAHI NI KAG. TAPANCO NA PINANGALAWANAN NI KAG. TIONGCO
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 110-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1994 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKALAHALAGA NG LIMANG DAAN LIMAMPUNG LIBO ISANG DAAN AT DALAWAMPUNG PISO (P550,120.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 111-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1994 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN WALUMPU’T PITONG LIBO DALAWANG DAAN WALUMPU’T WALONG PISO AT TATLUMPU’T ISANG SENTIMO (P787,288.31) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 112-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1994 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN WALUMPU’T ISANG LIBO AT ISANG DAANG PISO (P381,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 113-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON LIMANG DAAN TATLUMPU’T TATLONG LIBO ISANG DAAN AT LIMAMPU’T DALAWANG PISO AT WALUMPU’T WALONG SENTIMO (P1,533,152.88) NA MAGMUMULA SA “UNAPPROPRIATED BALANCE OF 1993 BUDGET” UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 114-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG DALAWAMPU’T LIMANG LIBO ANIM NA RAAN AT LABING PITONG PISO (P25,617.00) NA BAHAGING GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN SA “TAX MAPPING PROJECT” AY MAI-RELEASE UPANG MATUGUNAN ANG NATITIRANG GASTUSIN NG PROGRAM.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 115-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1994 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN ANIMNAPU’T DALAWANG LIBO, WALONG DAAN AT ANIMNAPU’T ISANG PISO (P462,861.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 116-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1994 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN LIMAMPU’T ANIM NA LIBO, ISANG DAAN AT ANIMNAPU’T TATLONG PISO AT WALUMPU’T WALONG SENTIMO (P156,163.88) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 117-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LOTE BLG. 1 AT 2, PAG-AARI NINA MARITES R. DICTADO, MARICEL R. DICTA.DO, MARILYN DICTADO AT MARIE GRACE DICTADO AY BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT-KOMERSIYAI/RESIDENSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 118-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1994 NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN APATNAPU'T PITONG LIBO, TATLONG DAAN AT SIYAMNAPU 'T ISANG PISO (P247,391.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 119-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG MGA PATAKARAN SA PAGHAHANAPBUHAY NG NATA DE COCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 120-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON ANIM NA RAAN APATNAPU’T SIYAM NA LIBO PITONG DAAN AT LIMAMPUNG PISO (P2,649,750.00) NA MAGMUMULA SA UNAPPROPRIATED BALANCE OF 1993 BUDGET UPANG IUKOL SA “SALARY DIFFERENTIALS” NG MGA PINUNO AT KAWANI ALINSUNOD SA LOCAL BUDGET CIRCULAR NO. 54, S. 1994.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 121-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LOTE BLG. 273, PAG-AARI NG PAMILYA LASERNA AT LIANGCO AY BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT-RESIDENSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 122-1994
ANG KAU1USANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA PAGGAMIT NG AMPHITHEATRE SA ANUMANG GAWAIN O PANOORING MAY LAYUNING PALAGANAPIN ANG ARAL NG ALINMANG SEKTA NG RELIHIYON O PANANAMPALATAYA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 123-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAM NA LIBO LIMANG DAANG PISO (P9,500.00) MULA SA KABANG BAYAN O SA “UNAPPROPRIATED BALANCE OF THE 1993 BUDGET” UPANG IUKOL SA PAGBILI NG SOUND SYSTEM UPANG MAGAMT NG MGA KAGAWAD SA PAGBILI NG SOUND SYSTEM UPANG MAGAMIT NG MGA KAGAWAD NG HIMPILAN NG PULISYAN SA PANGANGASIWA NG DALOY NG TRAPIKO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 124-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1994 NG BARANGAY POOK NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN APATNAPU’T LIMANG LIBONG PISO (P145,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 125-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG TAUNANG BADYET PARA SA 1994 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN APATNAPU’T LIMA, AT ANIMNAPU’T WALONG PISO (P245,068.00) KASAMA NG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 126-1994
SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. PUZON
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 127-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG P28,450.00 NA SALAPING NATIRA SA PONDONG NAKALAAN SA PAGBILI NG SASAKYAN NG MPDC/ENGINEERING OFFICE AY MAGAMIT AT MAILAANG MULI UPANG IBILI NG “COMMUNICATION EQUIPMENT” NG NABANGGIT DING TANGGAPAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 128-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN AT DALAWANG LIBO AT ISANG DAAN PISO (P202,100.00) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 129-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1994 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYAN LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 130-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG “SIYAMNAPU’T WALONG LIBONG PISO (P98,000.00) MULA SA KABANG BAYAN PARA SA SPECIAL PROJECT NG TAX MAPPING-MAINTENANCE AND OTHER OPERATING EXPENDITURES.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 131-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG LIBONG PISO (P5,000.00) MULA SA ANUMANG PONDONG MAAARING GAMITIN UPANG IUKOL SA PROGRAMANG “OPERATION TULE, MEDICAL DENTAL” NA MAGKASAMANG ITATAGUYOD NG PAMAHALAANG BAYAN AT BANTAYAN JAYCEES.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 132-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBONG PISO (P50,000.00) UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG MGA PROGRAMA PARA SA PAGDIRIWANG NG PISTANG BAYAN ’94.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 133-1994
IPINASISIYA, TULAD NG DITO'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA ANG PAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 98-A, TAONG 1994 AA PAMAMAGITAN NG PAGDARAGDAG NG TADHANAING NARARAPAT NA KUMUHA NG KATIBAYAN MULA SA PANGULO NG TRICYCLE DRIVERS ASSOCIATION NG RUTANG GOLDEN CITY AT SAN LORENZO, ANG SINUMANG HIHILING NA MABIGYAN NG LINYA O PRANGKESA SA MGA NABANGGIT NA RUTA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 134-1994
IPINASISIYA, TULAD NG DITO'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING PINANGALAWAHAN ANG PAGTATAKDA NG KAPARUSAHAN SA SINUMANG MAY-ARI NG TRICYCLE NA GUMAGAMIT/NAGLALAGAY NG MUNICIPAL PLATES NA NAKATALAGA SA IBANG SASAKYANG TRICYCLE NA NAKATUGON SA KINAKAILANGANG PAPELES NA TULAD NG SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 135-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1994 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P150,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 136-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1994 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG PITUMPU’T TATLONG LIBO ANIMNAPU’T APAT NA PISO AT PITONG SENTIMO (P73,064.70) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 137-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1994 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG ANIMNAPU’T PITONG (P67,968.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 138-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU’T ANIM NA LIBO DALAWANG DAANG PISO (P26,200.00) NA MAGMUMULA SA ANUMANG SALAPI SA KABANG BAYANG MAAARING MAILIWAT AT MAGAMIT UPANG IUKOL SA MARKSMAN TRAINING FOR SHORT FIREARMS PROGRAM OF INSTRUCTION NG HIMPILAN NG PULISYA AT SA MAGIGING GASTUSIN NG PAGSASANAY.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 139-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LOTE BLG. 277 C-1 AT LOTE BLG. 277 C-2 AY BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT RESIDENSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 140-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING DALAWANG LIBONG PISO (P12,000.00) MULA SA “UNAPPROPRIATED BALANCE OF 1993 BUDGET” UPANG ITUSTOS SA GASTUSIN SA GASOLINA NG HIMPILAN NG PULISYA KAUGNAY NG ISINASAGAWANG “OPLAN EXPRESSWAY” SA PAGPAPAYO NG PNP REGIONAL DIRECTOR.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 141-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN AT DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P120,000.00) MULA SA KABANG BAYAN O SA ANUMANG SALAPI NG PAMAHALAANG MAAARING ILIWAT AT MAGAMIT UPANG IUKOL SA GASTUSIN PARA SA ISANG “STUDY TOUR AND OBSERVATION” NG PUNONG-BAYAN AT MGA KAGAWAD NG SANGGUNIANG BAYAN SA MAUNLAD NA SIYUDAD NG DAVAO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 142-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN AT LABING DALAWANG LIBONG PISO (P112,000.00) MULA SA “UNAPPROPRIATED BALANCE OF 1993” UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 143-1994
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA “SUPPLEMENTAL BUDGER” NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN PITUMPU’T PITONG LIBO ANIM NA RAANG PISO (P177,600.00) NA MAGMUMULA SA “UNAPPROPRIATED BALANCE OF 1993 BUDGET” UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 144-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1994 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG WALUMPU’T APAT NA LIBONG PISO (P34,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 145-1994
IPINASISISYA, TULAD NG DITO’Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA, SA PAMAMAGITAN NG ISANG MUNGKAHING PINANGALAWAHAN ANG PAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 92-’93 NA NAGTATADHANA NG PAGBABAWAL SA LAHAT NG SASAKYAN/TRAK NA MAY SAMPUNG (10) GULANG PATAAS, ALINSUNOD SA SUMUSUNOD NA SUSOG AT TADHANAIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 146-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU’T LIMANG LIBONG PISO (P45,000.00) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 147-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBONG PISO (P50,000.00) UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG SANTA ROSA HISTORICAL SOCIETY.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 148-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPATUPAD NG IKALAWANG BAHAGI NG “SCHEDULE OF FEES & OTHER CHARGES” SA PAMBAYANG PAMILIHAN NA NAKALAKIP SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 63-’92 AT MAY TANGANG “0-1”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 149-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN AT LIMAMPU’T ISANG LIBO (P251,000.00) MULA SA “UNAPPROPRIATED BALANCE OF 1993 BUDGET” UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 150-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA NG PAGPAPATUPAD NG “TAG PRICE LAW”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 151-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN SAMPUNG LIBONG PISO (P510,000.00) MULA SA "UNDERESTIMATED OF IRA FOR 1994" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 152-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LOTE BLG. 1351-A AY BINABAGO AT TINATADHANANG GAMIT RFSIDENSIYAL AT KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 153-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT NG LOTE BLG. 1696 AT 750-D UPANG MAGING MAPAUNLAD BILANG GAMIT RESIDENSIYAL O PAMAHAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 154-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA LIBONG PISO (P6,000.00) UPANG IUKOL SA PAGBILI NG MUNICIPAL TRICYCLE PLATES, NA ANG HALAGANG INILAAN AY MAGMUMULA SA "UNAPPROPRIATED BALANCE OF 1993 BUDGET".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 155-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN WALUMPU'T LIMANG LIBO APAT NA PU'T TATLONG PISO AT PITUMPU'T ANIM NA SENTIMO (P485,043.76) UPANG IUKOL SA "CONSULTANCY AND CONSTRUCTION OF MARKET, PHASE II" NA MANGGAGALING SA PONDO NG "BORROWINGS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 156-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LOTE BLG. 2024-A-1 AY BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT INDUSTRIYAL/INSTITUSYONAL/KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 157-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG APATNAPU'T TATLONG DAANG LIBO ISANG DAAN AT LIMAMPUNG (P1,430,150.00) MULA SA "UNAPPROPRIATED SURPLUS" MAGAMIT SA MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 158-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG KARAGDAGANG ISANG DAAN AT SAMPUNG LIBONG PISO (PLL0,000.00) UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG DAAN SA AMIHAN SUBDIVISION ALINSUNOD SA BINAGONG PROGRAMA NG PAGAWAIN AT GASTUSIN NA ANG PALAAN AY MAGMUMULA SA "UNAPPROPRIATED SURPLUS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 159-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T ANIM NA LIBONG PISO (P26,000.00) MULA SA ANUMANG PONDONG MAARING GAMITIN UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 160-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LOTE BLG. 1036 AY BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT RESIDENSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 161-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIWAT NG HALAGANG TATLUMPU'T DALAWANG LIBONG PISO (P32,000.00) MULA SA PONDONG NAKALAAN SA ISANG BAKANTENG POSISYON SA SANGGUNIANG BAYAN (SECTORAL REPRESENTATIVE) UPANG IUKOL SA KAMPANYA NG PAMAHALAANG BAYAN AT NG PHILIPPINE NATIONAL POLICE, SANTA ROSA NA TINAGURIANG OPLAN DISIPLINA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 162-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN LIMAMPU'T DALAWANG LIBONG PISO (P352,000.00) UPANG IUKOL SA ROAD IMPROVEMENT WORKS SA DAAN NG ZERAMYR SUBDIVISION SA BARANGAY MACABLING (111 X 4 . 50 X 0 . 15) NA MAGMUMULA SA "UNAPPROPRIATED SURPLUS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 163-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG LIBONG PISO (P7,000.00) UPANG IUKOL SA GASTUSIN NINA REGIONAL COURT JUDGES RODRIGO COSICO, ANTONIO POSAS, ED VINCENT ALBANO AT KAWANING TERESITA CRUZ SA HALAGANG TIG-P2,000.00 BAWAT HUWES AT HALAGANG P1,000.00 PARA SA KAWANI PARA SA PAGDALO SA MID-TERM CONVENTION SA IKA.-6, 7 AT 8 NG OKTUBRE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 164-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG LIBO SIYAMNARAAN AT PITUMPU'T DALAWANG PISO AT LABING ANIM NA SENTIMO (P5,972.16) MULA SA ANUMANG PONDONG MAAARING ILAAN PARA SA BAHAGING KONTRIBUSYON NG PAMAHALAANG BAYAN SA PAG-IBIG NG PAMBAYANG KALIHIM CYNTHIA GOMEZ-MERCADO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 165-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LOTE BLG. 1665 NA BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT RESIDENSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 166-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T WALONG LIBO DALAWANG DAAN AT WALUMPU'T DALAWANG PISO (P38,282.00) MULA SA "UNDERESTIMATED INCOME" UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG PAGPAPAGAWA NG MGA TRAFFIC SIGNS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 167-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LOT NO. 4 PORTION OF LOT 1,2,3; LOT 2117-A, BC ; LOT 1973- A; LOT 1972, 1757 NA BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT "RECREATIONAL".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 168-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN PG HALAGANG ANIM NA LIBONG PISO (P6,000.00) UPANG IUKOL SA TULONG PINANSIYAL (ALLOWANCE) NG LIMANG (5) KAGAWAD NG HIMPILAN NG PULISYA NA KASALUKUYANG NAGSISIPAGSANAY SA ATAS NG KANILANG PANLALAWIGANG PINUNONG HIMPILAN, NA KINABIBILANGAN NINA SP02 MARIO I DICHOSO, SPOL ELMER A SUBIA, SPOL ZALDY B. MIRAN, P03 CARLITO C GUINTO AT P02 DAVID E JUAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 169-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1995 NA KABUUANG HALAGANG ANIMNAPU'T ISANG MILYON LIMANG DAAN WALUMPU'T DALAWANG LIBO DALAWANG DAAN AT DALAWANG PISO (P61,582,202.00) ALINSUNOD SA NAKALAKIP NA PALIWANAG AT TALAAN NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "L-1".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 170-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN DALAWAMPUNG LIBO LABING ANIM NA PISO AT TATLUMPUNG SENTIMO (P120,016.30) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 171-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T DALAWANG LIBONG PISO (P22,000.00) UPANG MAITUSTOS SA KARAGDAGANG GASTUSIN SA PAGPAPAGAWA NG PADALUYANG TUBIG SA PAMBANSANG LANSANGANG NASASAKOP NG BARANGAY BALIBAGO SA MAGKABILANG PANIG NG DAANG NABANGGIT.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 172-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN TATLUMPU'T LIMANG LIBO TATLONG DAAN AT APATNAPUNG PISO (P435,340.00) MULA SA KABANG BAYAN NA MAGMUMULA SA "UNAPPROPRIATED BALANCE, CURRENT YEAR11 UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN :
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 173-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SAMPUNG LIBONG PISO (PL0,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG MULING PAGSUSUKAT (VERIFICATION SURVEY) SA MGA LOTENG BAHAGI NG SANTA ROSA PUBLIC LAND SUBDIVISION PLS 880 EXTENSION NA MAY LOTE BLG. 317, 319, 322 AT MGA "ALLEY" NA NASA PAG-ITAN NG MGA LOTENG NABANGGIT AT MATATAGPUAN SA BARANGAY APLAYA, SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 174-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LOTE BLG. 1985R 1782-C, 1782-B AT 1782-D NA BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT RESIDENSIYAL
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 175-1994
ANG KAUTUSANG NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON ANIM NA RAAN AT DALAWAMPU'T ANIM NA LIBO WALONG DAAN AT SIYAMNAPU'T WALONG DAANG PISO (P1,626,898.00} UPANG IUKOL SA "KARAGDAGANG KOMPENSASYON" NG MGA PINUNO AT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA, ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG LOCAL BUDGET CIRCULAR NO. 54, (4.1) NA MAY PETSA, IKA-9 NG MARSO, 1994.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 176-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPU'T APAT NA LIBONG PISO (P64,000.00) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 177-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPAWALANG BISA SA KAUTUSANG BARANGAY BLG. 5 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG PULONG SANTA CRUZ NA NAGSASAAD NG :
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 178-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALONG LIBO LIMANG DAAN AT SIYAMNAPU’T DALAWANG PISO (P8,592.00) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY" NG MGA KAWANI NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG AKAWNTANT PARA SA BUWAN NG OKTUBRE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 179-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LOTE BLG. 1133-B; LOTE BLG. 1201-F; LOTE BLG. 1193-A, NA BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT "LIGHT AND MEDIUM INDUSTRIAL".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 180-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LOTE BLG. 1982-C; LOTE BLG. 1982-D; LOTE BLG. 1747, NA BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT "RESIDENTIAL/COMMERCIAL SUBDIVISION".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 181-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LOTE BLG. 2304; LOTE BLG. 1369-A; NA BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT "INDUSTRIYAL".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 182-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG MGA LAGAY NG LUPAING NASASAKOP AT NAKAPALOOB SA TALAANG GINAGAWANG BAHAGI NG KAUTUSANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "NG-211; NA BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT PAMAHAYAN (RESIDENSIYAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 183-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LUPAIN NG AFP RETIREMENT AND SEPARATION BENEFIT SYSTEM MULA GAMIT AGRIKULTURA AY ITINATADHANANG GAMIT RESIDENSIYAL/KOMERSIYAL SUBDIBISYON.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 183-A-1994
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG MILYON ANIM NA RAAN AT PITUMPUNG LIBONG PISO (13,670,000.00) UPANG IUKOL SA MGA PANUKALANG PAGAWAIN NG PAMAHALAANG BAYAN, ALINSUNOD SA MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock