1995 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 197-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SAMPUNG MILYON LIMANG DAANG LIBONG PISO (P10.5 MILYON) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 198-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SAMPUNG LIBO ISANG DAAN AT LIMAMPUNG PISO (P10,150.00) MULA SA “SURPLUS OF 1994 BUDGET” UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 199-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN ANIMNAPUNG LIBONG PISO (P360,000.00) MULA “SURPLUS OF 1994 BUDGET” UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA AT PAGBILI NG UNANG APAT NA “PARTROL JEEP” PARA SA BARANGAY NG CAINGIN, DILA, POOK AT LABAS BILANG MAIPATUPAD ANG MAHIGPIT NA KAMPANYA NG PAMAHALAAN SA PAGPAPANATILI NG KAAYUSAN AT KAPAANYUAN NG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 200-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBDAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SAMPUNG LIBO WALONG DAANG PISO (P10,800.00) NA NAGMUMULA SA “SB CONTINGENCY FUND” UPANG IUKOL SA “IDENTIFICATION CARD” NG MGA KASAPI SA KATIPUNAN NG MGA KAGAWAD NG BARANGAY SA SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 201-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG SAMPUNG LIBONG PISO (P10,000.00) MULA SA SOBRANG KITA SA TAONG 1994 UPANG IUKOL SA TULONG-PANANALAPI KAY JEFF SOSA, ISANG KABATAANG TAGA-SANTA ROSA NA EDAD LABING-ANIM (16) NA TAON AY NAGBIGAY PARANGAL SA BAYAN NG SANTA ROSA SA PAMAMAGITAN NG PAGWAWAGI SA DI-IILANG PALIGSAHANG PANG-NASYONAL SA LARANGAN NG PAGTUGTOG NG TRUMPETA; NA SA IKA-17 NG PEBRERO AY MAGTATANGHAL NG ISANG “GALA MUSIC RECITAL SA ST. SCHOLASTICA’S COLLEGE AUDITORIUM”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 202-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG LIBONG PISO (P5,000.00) UPANG IUKOL SA LOYALTY AWARD O PABUYA SA LIMANG KAWANING UMABOT NA SA SAMPUNG (10) TAONG PANUNUNGKULAN SA PAMAHALAANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 203-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA NG MGA PANUNTUNAN SA PAGTANGGAP NG PAMAHALAAN SA MGA PINABAYAANG MGA PAMAHAYAN (ABANDONED SUBDIVISION).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 204-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SAMPUNG LIBO PITONG DAANG PISO (P10,700.00) MULA SA PONDONG NATIRA SA TAONG PALAAN PARA SA 1994 (EXCESS OF 1994 BUDGET) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 205-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON ANIM NA RAANG LIBONG PISO (P3,600,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 206-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT WALUMPU’T WALONG LIBO SIYAM NA RAAN AT ANIM NA PU’T ANIM NA PISO (P288,966.00) KASAMA ANG KAUKLANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 207-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN SIYAM NA PU’T ISANG LIBO APAT NA RAAN AT APAT NA PU’T ISANG PISO (P491,441.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 208-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN ANIMNAPU’T APAT NA LIBO TATLONG DAAN AT APATNAPU’T ANIM NA PISO (P464,346.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 209-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADGET PARA SA 1995 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAANG LIBO TATLONG DAAN AT LIMAMPU’T SIYAN NA PISO (P800,359.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 210-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA LIBO AT LIMANG DAANG PISO (P6,500.00) MULA SA KABANG BAYAN UPAG IUKOL SA “REPAIR/RECONDITIONING OF FOUR (4) FIREARMS OF PNP MEMBERS AS FOLLOWS:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 211-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU’T PITONG LIBO LIMANG DAANG PISO (P47,500.00) MULA SA “UNAPPROPRIATED BALANCE OF 1994 BUDGET” UPANG IUKOL SA GASTUSIN SA PAGGAMIT NG “NETWORK SYSTEM IN COMPUTERIZATION PROGRAM” NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG TAGA-TAYA AT INGAT-YAMAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 212-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN TATLUMPU’T LIMANG LIBO PITONG DAAN AT LIMAMPUNG PISO (P135,750.00) MULA SA “UNAPPROPRIATED BALANCE OF 1994 BUDGET” UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 213-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON WALONG DAAN AT WALUMPU’T LIMANG LIBONG PISO (P3,885,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDAYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 214-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN ANIM NA LIBO, LIMANG DAAN AT APATNAPU’T WALONG PISO (P806,548.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 215-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN PITUMPU’T LIMANG LIBO APAT NA RAAN AT DALAWAMPU’T APAT NA PISO (P474,424.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 216-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN LIMAMPU’T ISANG LIBO, TATLONG DAAN AT SIYAMNAPU’T TATLONG PISO (P351,393.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 219-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG MGA PARCELA NG LUPAING NAKATALA SA NGALAN NG LAGUNA ESTATE DEVELOPMENT CORPORATION; NA BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT PAMAHAYAN/RESIDENSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 220-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPTIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON DALAWANG DAAN LABING DALAWANG LIBO ANIM NA RAAN AT TATLONG PISO (P1,212,603.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 221-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN ANIM NA PUNG LIBONG PISO (P360,000.00) NA MAGMUMULA SA “SURPLUS OF 1994 BUDGET” UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG APAT (4) NA “PATROL JEEP” PARA SA BARANGAY MALUSAK, IBABA, SANTO DOMINGO AT APLAYA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 222-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P20,000.00) MULA SA “SURPLUS OF 1994 BUDGET” BILANG TULONG-PANANALAPI SA “FUND CAMPAIGN PROGRAM” PARA SA KAPAKANAN NG MGA SENIOR CITIZENS NG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 223-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING DALAWANG LIBONG PISO (P12,000.00) UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG PAGPAPASINAYA NG BAGONG GUSALI NG HIMPILAN NG PULISYA NA KUKUNIN MULA SA “UNAPPROPRIATED SURPLUS OF THE 1994 BUDGET”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 224-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING SIYAM NA LIBO ANIM NA RAANG PISO (P19,600.00) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 225-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN TATLUMPU’T PITONG LIBO, ISANG DAAN AT PITUMPU’T WALONG PISO (P737,178.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 226-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON LIMANG DAANG LIBONG PISO (P1,500,000.00) NA MAGMUMULA SA “CY 1994 RETAINED EARNINGS” UPANG IUKOL SA IBA’T-IBANG PAGWAING BAYAN.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 227-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG LIBONG PISO (P5,000.00) UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG PAGPAPASINAYA AT PAGBABASBAS NG BAGONG GUSALI NG PAMBAYANG TANGGAPANG PANGKALUSUGAN NA GAGANAPIN SA IKA-10 NG MARSO, 1995.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 228-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN LABING PITONG LIBO WALONG DAAN LIMAMPU’T ANIM AT ANIMNAPU’T WALONG SENTIMO (P117,856.68) NA MAGMUMULA SA “UNAPPROPRIATED SURPLUS OF 1994 BUDGET” UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 229-1995
ANG KAUTUSANG BAYANG NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN SIYAM NA PU’T DALAWANG LIBO APAT NA RAAN AT LIMAMPU’T TATLONG PISO (P492,453.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 230-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN DALAWAMPU’T LIMANG LIBO WALONG DAAN APATNAPU’T ISANG PISO AT LIMAMPUNG SENTIMO (P125,841.50) NA MAGMUMULA SA “UNAPPROPRIATED BALANCE OF 1994 BUDGET” UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG BAKOD AT PINTUANG BAKAL SA PALIGID NG BAGONG HIMPILAN NG PULISYA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 231-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN APATNAPU’T SIYAM NA LIBO, TATLONG DAAN AT SIYAMNAPU’T PITONG PISO (P549,397.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 232-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG MGA LAGAY NG LUPAING NASASAKOP AT NAKAPALOOB SA TALAANG GINAGAWANG BAHAGI NG KAUTUSANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG “E”; NA BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT PAMAHAYAN (RESIDENSYAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 233-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU’T PITONG LIBO TATLUMPU’T ANIM NA PISO AT LIMAMPU’T DALAWANG SENTIMO (P37,036.52) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSING PAMBAYAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 234-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN ANIMNAPU’T DALAWANG LIBO DALAWANG DAAN TATLUMPU’T APAT NA PISO (P462,234.00) NA MAGMUMULA SA “SAVINGS, PERSONAL SERVICES” UPANG IUKOL SA “MONETIZATION OF LEAVE CREDITS” NG MGA KAWANI AT PINUNONG TANGGAPAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 235-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAANG LIBONG PISO (P100,000.00) MULA SA “UNAPPROPRIATED BALANCE OF THE 1994 BUDGET” UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG PAGDIRIWANG NG PISTANG BAYAN SA KATAPUSAN NG ABRIL, 1995.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 236-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG MGA LAGAY NG LUPAING NASASAKOP AT NAKAPALOOB SA TALAANG GINAGAWANG BAHAGI NG KAUTUSANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG “H”; NA BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT PAMAHAYAN (RESIDENSYAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 237-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG MGA PARCELA NG LUPAING NAKATALA SA NGALAN NG ALMEDA INC.; NA BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT INDUSTRIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 238-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG MGA PARCELA NG LUPAING NAKATALA SA NGALAN NI DR. CARIDAD ZAVALLA AGUSTINES; NA BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT RESIDENSYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 239-1995
ANG KAUTUSANG BAYANG NA NAGPAPATIBAY NG KAHILINGAN NG HIDALGO LAND DEVELOPMENT CORPORATION NA MABAGO ANG GAMIT NG LUPAING (CHANGE OF LAND USE) NASASAKOP NG LOTE BLG. 2, 1785-B, 1785-C AT 1785-A MULA GAMIT INDUSTRIYAL AY ITINATADHANANG MAGING GAMIT RESIDENSIYAL (RESIDENTIAL USE) AT KOMERSIYAL (COMMERCIAL USE).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 240-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMTI (CHANGE OF LAND USE) NG MGA PARCELA NG LUPAING NAKATALA SA NGALAN NG MANOTOC SECURITIES, INC.; NA BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT RESIDENSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 241-1995
AN ORDINANCE APPROVING THE REQUEST OF PARITY HOLDINGS, ET. AL., FOR THE CHANGE OF LAND USE OF LOT NOS. 2072-A-2; 2120-A AND LOT 1 FROM AGRICULTURAL TO RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND LIGHT INDUSTRIAL USE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 242-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) SA KAHILINGAN NI GNG. LEONILA TRINOS MANACSA NG LOTE BLG. 1911; NA BINABAGO AT ITINATADHANANG GAMIT PAMAHAYAN (RESIDENSIYAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 243-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG KAHILINGNA NI G. BERNARDITO CHU NA MABAGO ANG GAMIT NG LOTE BLG. 1418-B-1; 1418-B-3; 1418-B-2 UPANG MAITADHANANG GAMIT MABABANG-URING INDUSTRIYAL (LIGHT INDUSTRY).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 244-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAAN NG HALAGANG ISANGDAAN TATLUMPU’T TATLONG LIBO AT DALAWANG DAANG PISO (P133,200.00) MULA SA “UNAPPROPRIATED BALANCE OF 1995 BUDGET” UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 245-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSUSUSOG SA SEK. 4C.01, T.2, ART. C NG KAUTUSANG BAYAN BLG. LXXV-’92 SA PAMAMAGITAN NG PAGTATALAGA NG SINGILIN SA “LABORATORY FEES” (FECALYSIS AND URINALYSIS) MULA SA HALAGANG P30.00 AY BINABAGO AT ITINATADHANANG MAGING P15.00.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 246-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA ISINULIT NA KARAGDAGANG BADYET BLG. 01 NG MGA SUMUSUNOD NA BARANGAY KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI TULAD NG SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 247-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN DALAWAMPU’T SIYAM NA LIBO ISANG DAAN WALUMPU’T TATLONG PISO AT TATLONG SENTIMO (P529,183.03) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 248-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1995 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN LIMAMPU’T LIMANG LIBO WALONG DAANG PISO (P655,800.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 249-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN AT ANIMNAPUNG LIBONG PISO (P360,000.00) NA MAGMUMULA SA “UNDER-ESTIMATED INCOME FROM BUILDING PERMITS” UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG APAT (4) NA “PATROL JEEP” PARA SA PAGPAPATUPAD NG MGA PATAKARANG PANGKATAHIMIKAN NG MGA BARANGAY NG BALIBAGO, MALITLIT, MARKET AREA AT BARANGAY TAGAPO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 250-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAMNAPU’T LIMANG LIBO ANIM NA RAAN AT ANIMNAPUNG PISO (P95,660.00) NA MAGMUMULA SA “UNAPPROPRIATED BALANCE OF 1995 (CURRENT) BUDGET” UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG PAGPAPAILAW AT PAGPAPAKABIT NG SERBISYO NG KURYENTE NG BUBUKSANG PAGAMUTAN NG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 251-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU’T DALAWANG LIBONG PISO (P42,000.00) UPANG IUKOL SA PAGBILI NG ISANG YUNIT NA “COMPUTER” PARA SA TANGGAPAN NG “HUMAN RESOURCE MANAGEMENT”NA ANG PALAAN AY MANGGAGALING SA “SAVINGS FROM VACANT POSITIONS IN THE SANGGUNIANG BAYAN OFFICE”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 252-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA LIBO AT LIMANG DAANG PISO (P4,500.00) UPANG IUKOL SA “REPAIR OF PNP FIREARMS” NA ANG HALAGANG INILAAN AY KUKUNIN SA “DISCRETIONARY FUND” NG TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 253-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON LIMANG DAAN AT LIMAMPU’T ANIM NA LIBO AT APAT NA RAANG PISO (P2,556,400.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 254-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN TATLUMPUNG LIBONG PISO (P230,000.00) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 255-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIPAT NG PONDO (TRANSFER OF FUND) MULA SA GENERAL FUND TUNGO SA SPECIAL ACCOUNT NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON SIYAM NA RAAN AT TATLUMPU’T ISANG LIBO AT PITUMPU’T ISANG PISO (P3,931,071.00) UPANG IUKOL SA MGA PANGANGAILANGAN NG PAMBAYANG PAGAMUTAN, TULAD NG:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 256-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN TATLUMPU’T SIYAM NA LIBO LIMANG DAAN LIMAMPU’T TATLONG PISO AT SIYAMNAPU’T PITONG SENTIMO (P239,553.97) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 257-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANDAAN TATLUMPU’T WALONG LIBO PITONG DAAN AT LIMAMPUNG PISO (P138,750.00) UPANG IUKOL SA “SEMINAR/STUDY TOUR” NG MGA PUNONG-BARANGAY (MALIBAN SA BARANGAY DON JOSE, PULONG SANTA CRUZ AT MALITLIT).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 258-1995
SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TAPANGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 259-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON WALONG DAAN AT WALUMPUNG LIBONG PISO (P2,880,000.00) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 260-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1996 NA NAGKAKAHALAGA NG WALUMPUNG MILYON DALAWANG DAAN PITUMPU’T LIMANG LIBO ANIMNAPU’T ISANG PISO AT DALAWAMPU’T LIMANG SENTIMO (P80,275,061.25), “GENERAL FUND INCLUDING SPECIAL ACCOUNTS” ALINSUNOD SA NAKALAKIP NA PALIWANAG AT TALAAN NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG “H-1”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 261-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG ANIMNAPU’T LIMANG LIBONG PISO (P65,000.00) MULA SA PONDONG “LEGISLATIVE RESEARCH COMMITTEE HEARING” NG TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGSASAAYOS AT PAGPAPAGAWA NG ARTESIAN WELL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 262-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN ANIMNAPUNG LIBONG PISO (P360,000.00) MULA SA “UNDERESTIMATED INCOME FROM LICENSE PERMIT” UPANG ITUGON SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 263-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN PITUMPU’T PITONG LIBO LABING ANIM NA PISO AT LABING DALAWANG SENTIMO (P377,016.12) MULA SA “UNDERESTIMATED REVENUE LICENSE AND PERMITS” UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 264-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAANG LIBONG PISO (P300,000.00) NA MAGMUMULA SA “UNDERESTIMADED INCOME-LICENSE AND TRUCKING SERVICE” PARA SA BUWAN NG NOBYEMBRE AT DISYEMBRE, 1995.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 265-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIPAT NG PONDONG NAKALAAN SA PAGPAPASEMENTO NG DAAN NG DON JOSE ZAVALLA SUBDIVISION SA PROYEKTONG PAGPAPASEMENTO NGDAAN SA OLYMPIA SUBDIVISION.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 266-1995

ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU’T WALONG LIBONG PISO (P48,000.00) NA MAGMUMULA SA “UNDERESTIMATED INCOME” UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 267-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG LIBONG PISO (P5,000.00) NA MAGMUMULA SA “UNDERESTIMATED BALANCE OF BUDGET FOR 1995” UPANG IUKOL SA “AUDITING SERVICES” SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG AKAWNTANT.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 268-1995
ANG KAUTUSANG NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON ISANG DAAN AT LIMAMPU’T ISANG LIBO DALAWANG DAAN AT APATNAPU’T WALONG PISO (P1,151,248.00) UPANG IUKOL SA “INCENTIVE PAY” NG MGA PINUNO AT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 269-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN DALAWAMPU’T SIYAM NA LIBO ANIMNARAAN AT PITUMPUNG PISO (P129,670.00) NA MAGMUMULA SA “BALANCE OF 1994 RETAINED EARNINGS AT UNAPPROPRIATED BALANCE, 1995” UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 270-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-LAAN NG HALAGANG DALAWANG DAANG LIBONG PISO (P200,000.00) MULA SA “RESEARCH FUND-SANGGUNIANG BAYAN” UPANG IUKOL SA PAGBILI NG CELL PHONE NG MGA KAGAWAD AT PINUNO NG SANGGUNIANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 271-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN SIYAMNAPU’T PITONG LIBONG PISO (P397,000.00) MULA SA “UNDERESTIMATED INCOME 1995 BUDGET” UPANG IUKOL SA MEDICINES, SUPPLIES-MUNICIPAL HOSPITAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 272-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU’T LIMANG LIBONG PISO (P35,000.00) MULA SA UNDERESTIMATED INCOME-1995 BUDGET UPANG IUKOL SA PAGBILI NG ISANG GAMIT NA COMPUTER NA GAGAMITIN NG HIMPILAN NG PULISYA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 273-1995
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN DALAWAMPU’T WALONG LIBO LIMANG DAANG PISO (P528,500.00) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock