1996 ORDINANCES PAGE 2

ORDINANCE NO. 348-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG LIMAMPU'T PITONG LIBO ISANG DAAN DALAWAMPU'T APAT NA PISO AT LIMAMPU'T DALAWANG SENTIMO (P57,124.52) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 349-1996
ANO KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 102-94.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 350-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG DAAN AT TATLONG LIBONG PISO (P703,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 351-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG DAAN PITUMPU'T TATLONG LIBONG PISO (P773,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 352-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAANG LIBONG PISO (P100,000.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG "POLICE BARRACKS" SA GUSALI NG HIMPILAN NG PULISYA NA ANG PALAAN AY MANGGAGALING SA "SAVINGS" NG PAMAHALAANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 353-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN LIMAMPUNG LIBONG PISO (P150,000.00) UPANG IUKOL SA GASTUSIN SA MGA NAKATAKDANG GAWAIN BILANG PAGDIRIWANG NG IKA-100 TAONG ANIBERSARYO NG PHILIPPINE REVOLUTION SA PAMAMAHALA NG SANTA ROSA MUSIC FOUNDATION.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 354-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T SIYAM NA LIBO PITONG DAAN LIMAMPU'T ISANG PISO AT DALAWAMPU'T LIMANG SENTIMO (P59,751.25) UPANG IUKOL SA "TERMINAL PAY" NI DATING SANGGUNIANG KABATAAN FEDERATION PRESIDENT RONALD IAN A. DE GUZMAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 355-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG WALUMPU'T TATLONG LIBONG PISO (P83,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKORNENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 356-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG TATLUMPU'T LIMANG LIBO ANIM NA RAAN LIMAMPUNG PISO (P35,650.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKORNENDASYON NG PARNBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 357-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY POOK NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN APATNAPU'T ANIM NA LIBO DALAWANG DAAN SIYAM NA PISO AT PITUMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P146,209.79) KASARNA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 358-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG LIMAMPUNG LIBO PITONG DAAN ANIMNAPU'T PITONG PISO AT TATLUMPU'T WALONG SENTIMO (P50,767.38) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKORNENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 359-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN ANIMNAPU'T ISANG LIBO APAT NA RAAN AT LIMAMPU'T TATLONG PISO AT LABING LIMANG SENTIMO (P161,453.15) UPANG IUKOL SA PAGBILI NG "INSECTICIDE" NA GAGAMITIN NG RURAL HEALTH UNIT UPANG MAPIGILAN ANG PAGLAGANAP NG MGA SAKIT NA DULOT NG IBA'T-IBANG INSEKTO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 360-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T ISANG LIBO WALUMPU'T SIYAM NA PISO AT SIYAMNAPU'T SIYAM NA SENTIMO (P21,089.99) NA MAGMUMULA SA "ANY SAVINGS ON VACANT POSITION" UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE" NI GNG. CECILIA G. BANTATUA NA NAGBITIW SA TUNGKULIN NOONG NOBYEMBRE, 1995.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 361-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANDAAN AT LIMANG LIBO TATLONG DAAN AT PITUMPUNG PISO (P105,370.00) UPANG IUKOL SA PAGBILI NG MGA "EQUIPMENTS" PARA SA PANAHON NG KALAMIDAD AT GAGAMITIN NG MUNICIPAL DISASTER COORDINATING COUNCIL NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 362-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG LIBO TATLONG DAAN AT LABING DALAWANG PISO AT LIMAMPUNG SENTIMO (P7,312.50) NA MAGMUMULA SA "SAVINGS" NG BAKANTENG POSISYON SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG AKAWNTANT UPANG IUKOL SA "TRANSPORTATION ALLOWANCE" NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG TAGATAYA PARA SA PANAHONG NASASAKOP NG IKA-15 NG MAYO HANGGANG IKA-30 NG SETYEMBRE, 1996.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 363-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T SIYAM NA LIBO LIMANG DAAN APATNAPU'T PITONG PISO (P39,547.00) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE" NG NAGBITIW SA TUNGKULING SI LUIS CARTECIANO, NA ANG PALAAN AY MAGMUMULA SA ANUMANG "SAVINGS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 364-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAMNAPU'T PITONG LIBO DALAWANG DAAN SIYAMNAPU'T APAT NA PISO AT DALAWAMPU'T LIMANG SENTIMO (P97,294.25) NA MAGMUMULA SA "SAVINGS OF 1995" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA PAGAWAIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 365-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN ANIMNAPU'T LIMANG LIBO (P165,000.00) UPANG IUKOL SA PAGAWAING "IMPROVEMENT WORK OF OPEN CANAL/RESTORATION OF EXISTING DRIVEWAYS AT BGY. APLAYA", NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ANUMANG SAVINGS SA "GENERAL FUND".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 366-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING WALONG LIBONG PISO (P18,000.00) NA MAGMUMULA SA "SAVINGS" BILANG TULONG-PANANALAPI NG PAMAHALAANG BAYAN SA CITIZEN'S CRIME WATCH UPANG MAITUSTOS SA PAGBILI NG "VEST" NG BAWA'T KASAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 367-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN ANIMNAPU'T ISANG LIBO LABING LIMANG PISO AT SIYAMNAPU'T DALAWANG SENTIMO (P261,015.92) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 368-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN AT ISANG LIBO ISANG DAAN AT DALAWAMPU'T PITONG PISO (P201,127.00) NA MAGMUMULA SA "SAVINGS OF 1995" UPANG IUKOL SA "LAKBAY-ARAL" NG MGA PUNONG-BARANGAY NA GAGANAPIN SA IKA-5 HANGGANG IKA-9 NG SETYEMBRE, 1996.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 369-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA RAANG LIBONG PISO (P600,000.00) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-HOSPITAL FEES" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 370-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T WALONG LIBO AT WALUMPU'T ISANG PISO AT LIMAMPU'T DALAWANG SENTIMO (P38,081.52) NA MAGMUMULA SA "SAVINGS ON PERSONAL SERVICES" UPANG IUKOL SA SAHOD AT IBA PANG KOMPENSASYON PARA SA TUNGKULING "MEDICAL OFFICER IV" NA MAPAPATALAGA SA SANTA, ROSA COMMUNITY HOSPITAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 371-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN LABING TATLONG LIBO ISANG DAAN ANIMNAPU'T DALAWANG PISO AT LABING LIMANG SENTIMO (P213,162.15) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 372-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG LIBONG PISO (P5,000.00) MULA SA "SAVINGS OF 199511 UPANG IUKOL SA TULONG PANANALAPI NG PAMAHALAANG BAYAN SA PROYEKTO NG BARANGAY SANTO DOMINGO - MEDICAL-DENTAL AND OPTHONOLOGIST MISSION, AT UPANG MAIBILI NG GAMOT PARA SA PROGRAMA NA GAGANAPIN SA IKA-15 NG SETYEMBRE, 1996.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 373-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG LIMAMPU'T SIYAM NA LIBO AT ANIM NA RAANG PISO (P59,600.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 374-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN DALAWAMPUNG LIBO AT LIMANG DAANG PISO (P120,500.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 375-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAMNAPU'T SIYAM NA LIBONG PISO (P99,000.00) MULA SA "1995 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 376-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P20,000.00) UPANG IUKOL SA "BURIAL GRANT TO MEMBERS OF THE SANTA ROSA VETERANS POST", NA MAGMWNULA SA ANUMANG PALAANG MAAARING ILIWAT.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 377-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABINGWALONG LIBO APAT NA RAAN APATNAPU'T ISANG PISO AT LIMAMPUNG SENTIMO (PLB,441.50) UPANG IUKOL SA RETIREMENT GRATUITY PAY NI MARIAN PAISO, KAWANI SA ILALIM NG DEPARTAMENTO NG PAMBAYANG PANSAKAHAN NA NAGBITIW SA TUNGKULIN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 378-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1271-E, 1271-A-2, 1271, 1270-E-3, 1271-D, 1271-B BILANG GAMIT KOMERSIYAL (COMMERCIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 379-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG LIBO ISANG DAAN DALAWAMPU'T ANIM NA PISO (P2,126.00) NA MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS" UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY" NG MGA SECURITY GUARD" SA SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 380-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSUSUSOG SA "CAPITAL OUTLAY PROGRAM" UPANG MATUGUNAN ANG KAKULANGANG HALAGANG WALONG DAANG LIBONG PISO (P800,000.00) UPANG IUKOL SA KARAGDAGANG PALAAN PARA SA PAGPAPAGAWA NG DATING GUSALI NG HIMPILAN NG PULISYA UPANG MAGING BULWAGANG PULUNGAN NG SANGGUNIANG BAYAN AT IBA PANG TANGGAPANG PAMBAYAN NA KUKUNIN SA NALALABING RETAINED EARNINGS NG 1995.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 381-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG KARAGDAGANG PAGLALAAN NG HALAGANG WALONG DAAN LIMAMPU'T SIYAM NA LIBO AT PITUMPU'T WALONG PISO (P859,078.00) NA  MAGMUMULA SA "HOSPITAL INCOME" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 382-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN ANIMNAPUNG LIBONG PISO (P160,000.00) UPANG IUKOL SA PAGPAPASEMENTO NG PAMBAYANG DAAN SA NASASAKOP NG ROSA SUBDIVISION SA BARANGAY MACABLING NA MANGGAGALING SA "UNAPPROPRIATED SURPLUS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 383-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT LABING PITONG LIBONG PISO (P117,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 384-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 2249-B NA MAY KABUUANG SUKAT NA TATLUMPU'T ISANG LIBO APATNARAAN AT WALUMPU'T DALAWA (31,482) METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT RESIDENTIAL (RESIDENTIAL)/KOMERSIYAL (COMMERCIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 385-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1269-B NA MAY KABUUANG SUKAT NA LABING APAT NA LIBO DALAWANG DAAN AT DALAWA (14,202) METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT KOMERSIYAL (COMMERCIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 386-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITUMPUNG LIBONG PISO (P70,000.00) UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG MGA POSO NG PATUBIG NA MAGMUMULA SA "MOTOR VEHICLE TAXES".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 387-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P55,000.00) NA KUKUNIN SA "RETAINED EARNINGS 1995” UPANG IUKOL SA GASTUSIN SA PAGDALO NG ILANG KAWANI SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG INGAT-YAMAN TULAD NG SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 388-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T LIMANG LIBO APAT NA RAAN AT LABING SIYAM NA PISO AT LIMAMPUNG SENTIMO (P55,419.50) NA MAGMUMULA SA "RETAINED EARNINGS 1995” UPANG IUKOL SA "CONCRETING OF ALLEY AT PUROK 5, BARANGAY APLAYA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 389-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA RAAN PITUMPU'T LIMANG LIBO PITONG DAANG PISO (P675,700.00) NA MAGMUMULA SA "BALANCE OF 1995 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA IBA'T-IBANG GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN BATAY SA SUMUNOD NA TALAAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 390-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 221-D-2 NA MAY KABUUANG SUKAT NA ISANG LIBONG (1,000) METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 392-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 2046-B AT 2083 NA MAY KABUUANG SUKAT NA ISANG MILYON SIYAM NA RAAN DALAWAMPU'T TATLONG LIBO APATNARAAN AT SIYAMNAPU'T WALO (1,923,498) METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT "RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL/RECREATIONAL/LIGHT INDUSTRIAL".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 393-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN LIMAMPU'T DALAWANG LIBO APAT NA RAAN DALAWAMPU'T LIMANG PISO (P352,425.00) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 394-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG LIBONG PISO (P1,000.00) UPANG IUKOL SA "LOYALTY AWARD" NI GNG. ENNIE C. BARRERA, KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NA NAKAPANUNGKULAN NA NG SAMPUNG TAON NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS OF PERSONNEL SERVICES FOR 1996”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 395-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON WALONG DAAN ANIMNAPU'T ANIM NA LIBO ISANG DAAN AT TATLONG PISO AT ANIMNAPU'T SIYAM NA SENTIMO (P1,866,103.69) UPANG IUKOL SA SUBSIDY ALLOWANCE (TULONG PANANALAPI) NG MGA PINUNO NG TANGGAPAN AT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 396-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPUNG LIBONG PISO (P30,000.00) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED REVENUE TAXES AND LICENSE" UPANG IUKOL SA "GRANT AND AID TO 300 INDIGENT PUPILS AND STUDENTS OF THE PUBLIC SCHOOLS FOR THEM TO SEE THE PRESENTATION OF CINDERELLA (BALLET) AT THE CULTURAL CENTER OF THE PHILIPPINES".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 397-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPALIT-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG ISANG LAGAY NG LUPAING DITO'Y KINIKILALA BILANG "LOT 10, BLK. 4” AT BAHAGI NG LOTE BLG. 492-B, MATATAGPUAN SA BARANGAY NG IBABA, SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENSIYAL UPANG MAGING GAMIT-INSTITUSYUNAL (INSTITUTIONAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 398-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1997 NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT DALAWANG MILYON ANIM NA RAAN WALUMPU'T SIYAM NA LIBO APAT NA RAAN AT DALAWAMPU'T ISANG PISO (P102,689,421.00) PARA SA "GENERAL AND SPECIAL ACCOUNTS", ALINSUNOD SA NAKALAKIP NA PALIWANAG AT TALAAN NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "K – 1”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 399-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P25,000.00) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME OF 1996” UPANG IUKOL SA PAGBILI NG MGA KAGAMITANG PANLINIS NA GAGAMITIN SA MALAWAKANG PROGRAMA NG KALINISANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 400-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA LIBO WALONG DAAN (P6,800.00) UPANG IUKOL SA PAGBILI NG "EQUIPMENT" NA MAGAGAMIT SA NGAYO'Y "REHABILITATION CENTER FOR STROKE VICTIMS" SA GUSALI NG SANTA ROSA MEDICAL SOCIETY. 
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 401-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPU'T DALAWANG LIBO LIMANG DAAN APATNAPU'T ANIM NA PISO AT PITUMPU'T APAT NA SENTIMO (P62,546.74) UPANG IUKOL SA IBA'T-IBANG GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN TULAD NG:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 402-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG LIBO ISANG DAAN AT DALAWAMPU'T DALAWANG PISO AT APATNAPUNG SENTIMO (P8,122.40) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 403-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLUMPU'T DALAWANG LIBO AT PITUMPU'T ANIM NA PISO (P32,076.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 404-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG ANIMNAPU'T TATLONG LIBO SIYAM NA RAAN AT ANIMNAPUNG PISO (P63,690.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 405-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN WALUMPU'T WALONG LIBO DALAWANG DAAN AT DALAWAMPU'T ISANG PISO AT DALAWAMPUNG SENTIMO (P188,221.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 406-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN DALAWANG LIBO WALONG DAAN AT LIMAMPU'T DALAWANG PISO AT LABING WALONG SENTIMO (P502,852.18) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI .
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 407-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATI BAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN LIMANG LIBONG PISO (P105,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

1

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock