1996 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 274-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATADHANA SA LAGAY NG LUPANG NAKAPALOOB SA TITULO BLG. 57752, LOTE BLG. 1968-D BILANG GAMIT INDUSTRIYAL, KOMERSIYAL AT RESIDENSIYAL ALINSUNOD SA ZONING ORDINANCE OF 1991.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 275-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN LIMAMPU'T ANIM NA LIBO, TATLONG DAAN AT TATLUMPU'T LIMANG PISO (P356,335.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 276-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN TATLUMPU'T ISANG LIBO ISANG DAAN AT SIYAMNAPU'T ISANG PISO (P531,191.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 277-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN LABING ISANG LIBO WALUMPU'T ISANG PISO AT TATLUMPU'T DALAWANG SENTIMO (P111,081.32) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 278-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SAN LORENZO MEDICAL SPECIALIST NA ITADHANANG GAMIT INSTITUSYUNAL (INSTITUTIONAL) ANG PARCELA NG LUPAING KILALA BILANG “LOTS 27 TO 32 OF BLK. 28 COVERED BY T.C.T. NOS. 3159-29 UP TO 315932 AND O.C.T. NO. 300600 FOR LOT NOS. 27 & 29”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 279-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NG SATELLITE HOUSING CONTRACTORS AND DEVELOPERS INC. NA MAPATADHANANG GAMIT PAMAHAYAN (RESIDENTIAL) ANG LUPAING NASASAKOP LOTE BLG. 232-F AT NAKAPALOOB SA TITULO BLG.342-1554 NA MAY KABUUANG SUKAT NA 8,362 METRONG PARISUKAT.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 280-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA PARCELA NG LUPAING NASASAKOP NG LOTE BLG. 949-A, TITULO BLG. 201045 MAY KABUUANG SUKAT NA 29,250 METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT INDUSTRIYAL SA KAHILINGAN NG UNITED PERLITE CORPORATION.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 281-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 101-A-94 SA PAMAMAGITAN NG PAG-AALIS SA NO. 13 (SAN LORENZO-LABAS-L00B), SEKSIYON 1. “ANG MGA ITINAKDANG PERMANENTENG RUTA”.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 282-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BLG. 02-'95 (RESOLUTION NO. 02-'95) NA ISINULIT NG MUNICIPAL DEVELOPMENT COUNCIL NA NAGTATALA NG MGA PAGPAPANIBAGONG-LAAN (RE-APPROPRIATION) AT PAGLILIPAT (RE-ALIGNMENT) NG PONDONG NATIRA SA MGA NAUNA NG PROGRAMA NG PAMAHALAANG BAYAN, ALINSUNOD SA NAKALAKIP NA KAPASIYAHAN AT TALAAN NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "A".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 283-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG DAAN LABING PITONG LIBO DALAWANG DAAN AT LIMAMPU'T WALONG PISO (P717,258.00) MULA SA KABANG BAYAN UPANG ILAAN SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 284-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAM NA RAAN LABING TATLONG LIBO PITONG DAAN DALWAMPU'T TATLONG PISO AT LIMAMPU'T TATLONG SENTIMO (P913,723.53) NA MAGMUMULA SA "1995 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA SAHOD AT IBA PANG GASTUSIN MAY KINALAMAN SA PAGDARAGDAG NG KAWANI SA SANTA
ROSA COMMUNITY HOSPITAL ALINSUNOD .SA SUMUSUNOD NA TALAAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 285-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON DALAWANG DAAN TATLUMPUNG LIBO ISANG DAAN AT LABING LIMANG PISO (P1,230,115.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 286-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MIYON DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P4,250,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 287-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA RAAN PITUMPU'T TATLONG LIBO AT WALUMPUNG PISO (P973,080.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 288-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY TAGAPO NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON DALAWANG DAAN LIMAMPU’T ISANG LIBO AT SIYAM NA RAANG PISO (P1,251,900.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 289-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN DALAWAMPU’T ANIM NA LIBO PITONG DAAN AT APATNAPU'T DALAWANG PISO (P726,742.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 290-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON WALONG DAAN PITUMPU’T DALAWANG LIBO ISANG DAAN AT ANIMNAPUJT ANIM NA PISO AT SIYAMNAPU’T I SANG SENTIMO (P3,872,166.91) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 291-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN DALAWAMPU’T SIYAM NA LIBO PITONG DAAN AT LABING SIYAM NA PISO (P729,719.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANGLUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 292-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN DALAWAMPU’T APAT NA LIBO AT PITUMPU’T WALONG PISO (P524,078.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 293-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA RAAN DALAWAMPU’T LIMANG LIBO TATLONG DAAN AT APATNAPU’T ISANG PISO (P925,341.00) KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 294-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN ANIMNAPU’T DALAWANG LIBONG PISO (P262,000.00) NA MAGMUMULA SA "1995 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA "ADDITIONAL ALLOCATION FOR THE FOOD SUBSISTENCE OF IN- PATIENTS OF THE SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 295-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN TATLUMPU'T DALAWANG LIBO WALONG DAAN AT WALUMPU'T DALAWANG PISO (P832,882.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 296-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATI BAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T ISANG LIBO SIYAM NA RAAN AT LABING SIYAM NA PISO AT ANIMNAPU'T DALAWANG SENTIMO (P21,919.62) UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG PAGKAKALOOB NG KARAGDAGANG SAHOD (STEP INCREMENT) SA MGA KARAPAT- DAPAT NA KAWANI AT PINUNO NG PAMAHALAANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 297-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 2082, 2076-B AT 2081 NA MAY KABUUANG SUKAT NA ISANG DAANG (100) HEKTARYA BILANG GAMIT "RESIDENTIAL/COMMERCIAL/RECREATIONAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 298-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON ANIM NA RAAN DALAWAMPU'T LIMA.NG LIBO DALAWANG DAAN AT SIYAMNAPU'T APAT NA PISO AT DALAWAMPUNG SENTIMO (P1,625,294.20) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 299-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN AT ANIM NA LIBO WALONG DAAN AT SAMPUNG PISO AT TATLUMPUNG SENTIMO (P106,810.30) NA MAGMUMULA SA "1995 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 300-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAANG LIBONG PISO (P300,000.00) NA MAGMUMULA SA "HOSPITAL REVENUE" UPANG IUKOL SA PAGBILI NG SUMUSUNOD NA "EQUIPMENT":
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 301-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN TATLUMPU'T APAT NA LIBONG PISO (P234,000.00) NA MAGMUMULA SA "1995 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA KAKULANGAN NG PONDONG NAKALAAN PARA SA PAGPAPATUPAD NG BAGONG ITINADHANANG HALAGA NG REPRESENTATION AT TRAVELLING ALLOWANCE (RATA) NG MGA KINAUUKULANG PINUNO NG PAMAHALAANG BAYAN DIFFERENCE IN THE NEW RATE OF RATA).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 302-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG MILYON ISANG DAAN LIMAMPU'T SIYAM NA LIBO LABING ISANG PISO AT PITUMPU'T ANIM NA SENTIMO (P7,159,011.76) NA MAGMUMULA SA "RETAINED EARNINGS-1995" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 303-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1272-A NA MAY KABUUANG SUKAT NA DALAWAMPU'T LIMANG LIBO (25,000) METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT · RESIDENSIYAL/KOMERSIYAL (RESIDENTIAL/COMMERCIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 304-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPUNG LIBONG PISO (P30,000.00) NA MAGMUMULA SA "1995 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA: “INSECTICIDES AND DISINFECTANT FOR THE CANALS, DRAINAGE, FLOORINGS OF GARBAGE DISPOSAL AREA OF THE PUBLIC MARKET; SERVICE AND TREATMENT FEE".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 305-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON TATLONG DAAN WALUMPUNG LIBONG PISO (P1,380,000.00) NA MAGMUMULA SA "1995 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 306-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1405-ABCD, 1400-A-1, 1400-A-2, 1400-B AT LOTE BLG. 1408 BILANG GAMIT RESIDENSIYAL AT KOMERSIYAL (RESIDENTIAL AND COMMERCIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 307-1996
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSUSUSOG SA PANSARILING ALITUNTUNIN SA PAGPUPULONG NG SANGGUNIANG BAYAN, ALITUNTUNIN IV-MGA SESYON, SEKSIYON 6, NA BINABAGO AT ITINATADHANANG TULAD NG SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 308-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN DALAWAMPU'T DALAWANG LIBO ANIM NA RAAN ANIMNAPU'T APAT NA PISO AT LABING LIMANG SENTIMO (P322,664.15) UPANG IUKOL SA MGA SUMSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 309-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1427-A, 1427-B, 1427-C AT 1375 BILANG GAMIT RESIDENSIYAL/KOMERSIYAL/MABABANG URING INDUSTRIYAL (RESIDENTIAL/COMMERCIAL/LIGHT INDUSTRIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 310-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1195 NA MAY KABUUANG SUKAT NA TATLUMPU'T ISANG LIBO ANIM NA RAAN AT TATLUMPU'T PITO (31,637) METRONG PARISUKAT BILANG MABABANG INDUSTRIYAL (LIGHT INDUSTRIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 311-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBONG PISO (P50,000.00) UPANG IUKOL SA "WATER ANALYSIS PROGRAM" NA ISASAGAWA NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG PINUNONG PANGKALUSUGAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 312-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAWALANG-BISA SA KAUTUSANG BLG. 310-96 AT PINAGPASIYAHANG MULI ITONG ISAALANG-ALANG MATAPOS MAKAPAGBIGAY NG KAUKULANG KURU-KURO ANG PAMBAYANG MANANANGGOL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 313-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN APATNAPU'T APAT NA LIBO PITONG DAAN AT TATLUMPU'T WALONG PISO (P544,738.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 314-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN WALUMPU'T ISANG LIBO SIYAM NA RAAN AT DALAWAMPU'T WALONG PISO (P381,928.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 315-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN APATNAPU'T APAT NA LIBO SIYAM NA RAAN AT DALAWAMPU'T APAT NA PISO (P444,924.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 316-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1195 NA MAY KABUUANG SUKAT NA DALAWAMPU'T ISANG LIBO ANIM NA RAAN AT TATLUMPU'T PITO (21,637) METRONG PARISUKAT BILANG MABABANG INDUSTRIYAL (LIGHT INDUSTRIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 317-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG LIBO WALONG DAANG PISO (P7,800.00) MULA SA PALAANG NAKATALAGA SA BAKANTENG POSISYON SA TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN UPANG IUKOL SA KARAGDAGANG RATA NI G. TIRSO LAVINA, DILG OFFICER.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 318-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1376-A. 1376-D, 1376-C AT 1373 NA MAY KABUUANG SUKAT NA PITUMPU'T ANIM NA LIBO WALONG DAAN AT ANIMNAPU’T (76,860) METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT RESIOENSIYAL/KOMERSIYAL AT MABABANG URING INDUSTRIYAL (RESIDENTIAL/COMMERCIAL/LIGHT INDUSTRIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 319-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG KABUUANG HALAGANG LABING ANIM NA LIBO DALAWANG DAAN DALAWAMPU'T DALAWANG PISO AT PITUMPU'T DALAWANG SENTIMO (P16,222.72) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 320-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 2076-2-C-2, 2076-C-2-B-L, 2080-B-3-B, 2076-C-2-C-3-B-22, 2076-C-2-C-L-A, 2076-C-2-C-3-A-L AT BLOCK 16, BILANG GAMIT RESIDENSIYAL/KOMERSIYAL (RESIDENTIAL/COMMERCIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 321-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1267-A NA MAY KABUUANG SUKAT NA LABING APAT NA LIBO (14,000) METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT RESIDENSIYAL/KOMERSIYAL (RESIDENTIAL/COMMERCIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 322-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN LIMANG LIBO PITONG DAAN AT TATLUMPU'T ISANG PISO (P605,731.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 323-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAANG LIBONG PISO (P200,000.00) NA MAGMUMULA SA "1995 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA KARAGDAGANG GASTUSIN NG "SCHOLARSHIP PROGRAM" NG PAMAHALAANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 324-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SAMPUNG LIBO SIYAM NA RAAN AT LIMAMPU'T ANIM NA PISO AT LABING ISANG SENTIMO (P10,956.11) NA MAGMUMULA SA "1995 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY" NG MGA KAWANI SA LICENSE AND PERMITS DIVISION.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 325-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING APAT NA LIBO APAT NA RAANG PISO (P14,400.00) MULA SA "1995 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA PAGPAPAILAW (STREET LIGHTS) SA MGA BARANGAY NA NASASAKUPAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 326-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 944 NA MAY KABUUANG SUKAT NA TATLUMPU'T ISANG LIBO APAT NA RAAN AT DALAWAMPU (31,420) METRONG PARISUKAT BILANG MABABANG URING INDUSTRIYAL (LIGHT INDUSTRIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 327-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1400-C AT 1378-B BILANG GAMIT RESIDENSIYAL/KOMERSIYAL (RESIDENTIAL/COMMERCIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 328-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON DALAWANG DAAN SIYAMNAPU'T ISANG LIBO TATLONG DAAN WALUMPUNG PISO (P1,291,380.00) NA MAG:MUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME FROM THE BUILDING FEES (P805,300.00) ANG HOSPITAL FEES (P486,080.00) UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL TULAD NG SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 329-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIBONG PISO (P88,000.00) UPANG IUKOL GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 330-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P220,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDAEYON NG PAMBAYANG LUPON EA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 331-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKABALAGA NG TATLONG DAAN TATLUMPU'T DALAWANG LIBO LIMANG DAAN AT SIYAMNAPU'T LIMA AT SAMPUNG SENTIMO (P332,595.10) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 332-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN ANIMNAPU'T PITONG LIBO LIMANG DAAN AT TATLONG PISO (P567,503.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 333-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T LIMANG LIBO LIMANG DAANG PISO (P55,500.00) NA MAGMUMULA SA "VEHICLE TAXES" UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG NAKATAKDANG ANIM (6) NA ARAW NA PAGSASANAY NG MGA PINUNO AT KAWANI SA PAKSANG "VALUES ORIENTATION SEMINAR, PERFORMANCE EVALUATION SYSTEM AT UNIONISM IN THE GOVERNMENT" SA PAMAMATNUGOT NG MGA KINATAWAN NG KOMISYON NG SERBISYO SIBIL NA GAGANAPIN SA IKA-24 HANGGANG IKA-29 NG HUNYO, 1996.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 334-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T APAT NA LIBO LIMANG DAANG PISO (P24,500.00) NA MAGMUMULA SA "SAVINGS NG DIYARYO NG BAYAN" BILANG TULONG-PANANALAPI SA PAGKAKALOOB NG "HONORARIUM" NG MGA TAONG GAGANAP MAY KINALAMAN SA "CLEAN AND GREEN PROGRAM" NG BARANGAY BALIBAGO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 335-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN ANIMNAPU'T SIYAM NA LIBO, LABING LIMANG PISO AT DALAWAMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P469,015.29) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 336-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG WALUMPU'T PITONG LIBO, TATLONG DAAN AT SAMPUNG PISO AT LABING LIMANG SENTIMO (P87,310.15) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 337-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY ANIMNAPU'T LIMANG (P165,501.00) UPANG NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG LIBO LIMANG DAAN AT ISANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 338-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA NA ANG MAGING GAMIT NG NATITIRA PANG BAKANTENG LUPANG NASASAKOP NG LOTE BLG. 271 AY MAGING ESKLUSIBONG GAMIT PANGPAMAHALAANG BAYAN LAMANG.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 339-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING DALAWANG LIBONG PISO (P12,000.00) UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG "MUNICIPAL PLATE" NG MGA NAMAMASADANG TRICYCLE SA BAYAN NG SANTA ROSA NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED REVENUE-MOTOR VEHICLE TAX".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 340-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN DALAWAMPUKG LIB0NG PISO (P320,000.00) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME FROM HOSPITAL FEES" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 341-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1412, 1417, 1423, 1428, 1434, AT 1417-B BILANG GAMIT RESIDENSIYAL /KOMERSIYAL (RESIDENTIAL/COMMERCIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 342-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN LIMAMPU'T TATLONG LIBO APAT NA RAAN PISO AT DALAWAMPU'T PITONG SENTIMO (P653,400.27) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 343-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN LIMANG LIBO AT LIMANG DAANG PISO (P205,500.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 344-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA· 1996 NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG WALUMPU'T ANIM NA LIBO APAT NA RAAN AT ISANG PISO AT LABING SIYAM NA SENTIMO (P86,401.19) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 345-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1- BLOCK 4, 3- BLOCK 4 AT BLOCK 18 BILANG GAMIT RESIDENSIYAL/KOMERSIYAL (RESIDENTIAL/COMMERCIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 346-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAMNAPU'T LIMANG LIBONG PISO (P95,000.00) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG INGAT-YAMAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 347-1996
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1996 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN LIMAMPU'T APAT NA LIBO TATLONG DAAN DALAWAMPU'T DALAWANG PISO AT APATNAPU'T APAT NA SENTIMO (P154,322.44) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock