1997 ORDINANCES PAGE 2

ORDINANCE NO. 494-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG LIBONG PISO (P3,000.00) UPANG IUKOL SA TULONG PANANALAPING KALOOB NG PAMAHALAANG BAYAN KAY SPOL RICARDO P. ARCEO SA KANYANG PAGDALO SA 10 ARAW NG PAG-AARAL AT PAGSASANAY NG CRIMINAL INVESTIGATION AND DETECTION COURSE AT 20 ARAW NA AKTUWAL NA FIELD WORK SA CAMP VICENTE LIM, CALAMBA, LAGUNA, NA ANG PONDONG INILALAAN AY MAGMUMULA SA "GRANTS & AID-OFFICE OF THE MAYOR".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 495-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T APAT NA LIBO TATLONG DAANG PISO (54,300.00) NA MAGMUMULA SA “1996 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG INGAT-YAMAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 496-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P25,000.00) UPANG ITULONG SA GASTUSIN NG PROGRAMANG "MUSIKA SANTA ROSA" NA MAGKATULONG NA ITATAGUYOD NG PAMAHALAANG BAYAN AT NG PERFORMING ARTS FOUNDATION FOR SANTA ROSA, NA ANG PALAAN AY MAGMULA SA CULTURAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 497-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN AT TATLUMPU'T ANIM NA LIBO (P136,000.00) UPANG IUKOL SA "PAYMENT FOR REFILLING OF MEDICAL OXYGEN" NA ANG PONYO AY RNAGMURNULA SA "1996 RETAINED EARNINGS OF HOSPITAL".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 498-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING DALAWANG MILYON DALAWANG DAAN DALAWAMPU'T TATLONG LIBO LIMANG DAAN WALUMPU'T ANIM NA PISO AT TATLUMPU'T PITONG SENTIMO (P12,223,586.37) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN AT PAGMUMULAN NG PALAAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 499-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN AT ANIMNAPU'T APAT NA LIBONG PISO (P264,000.00) UPANG IUKOL SA "ILLUMINATION OF HOSPITAL - SEPT. TO DEC. NA ANG PONDO AY MAGRNUMULA SA "RETAINED EARNING-HOSPITAL".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 500-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN LIMAMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P555,000.00) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED REVENUE-TAXES AND LICENSES" UPANG IUKOL SA "NEW RATE OF RETIREMENT OF EMPLOYEES, INCLUDING CASUALS UNDER RA 8291".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 501-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPAHINTULOT NG PAGPAPALIT-GAMIT NG LOTE BLG. 6 AT 8, BLOCK 11 NA MATATAGPUAN SA ROSEVILLE SUBDIVISION, BARANGAY DITA MULA GAMIT RESIDENSIYAL AT ITINATADHANANG GAMIT- KOMERSIYAL AT MABABANG URING INDUSTRIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 502-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN APATNAPU'T WALONG LIBO TATLONG PISO AT TATLONG SENTIMO (P448,003.03) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN :
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 503-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG "SUPPLEMENTAL APPROPRIATION" NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAANG LIBONG PISO (P100,000.00) NA MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM THE ANNUAL INVESTMENT PROGRAM FOR THE 20% DEVELOPMENT FUND" ALINSUNOD SA RESOLUTION NO. 03 NG MUNICIPAL DEVELOPMENT COUNCIL UPANG IUKOL SA HUMAN & ECOLOGICAL SECURITY.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 504-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG LIMAMPU 'T ISANG LIBO WALONG DAAN LIMAMPU'T SIYAM NA PISO AT PITUMPU'T ISANG SENTIMO (P51,859.71) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 505-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN LIMAMPU'T ANIM NA LIBO WALONG DAAN PITUMPU'T PITONG PISO AT TATLUMPUNG SENTIMO (P256, 877.30) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 506-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON TATLONG DAAN LABING WALONG LIBO WALONG DAAN LIMAMPU'T WALONG PISO (P1,318,858.00) NA MAGMUMULA SA " SAVINGS ON ACCOUNT PAYABLE-PERSONNEL SERVICES" UPANG IUKOL SA "GRANT OF ADDITIONAL 10 DAYS MONETIZATION OF EMPLOYEES AND HEADS" .
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 507-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON TATLONG DAAN LABING WALONG LIBO WALONG DAAN LIMAMPU'T WALONG PISO (P1,318,858.00) NA MAGMUMULA SA " SAVINGS ON ACCOUNT PAYABLE-PERSONNEL SERVICES" UPANG IUKOL SA "GRANT OF ADDITIONAL 10 DAYS MONETIZATION OF EMPLOYEES AND HEADS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 508-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-LAAN NG PONDING NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON TATLONG DAAN (P1,300,000.00) MULA SA "SURPLUS EARNINGS REALIZED FROM MUNICIPAL ORDINANCE NO. 462-97 (ALLOCATED FOR THE WIDENING OF PROVINCIAL ROAD WHICH IS CURRENTLY UNDERTAKEN BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT) UPANG IUKOL SA PAGPAPASEMENTO NG MGA PAMBAYANG DAAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 509-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 17, TAONG 1960 NA NAGTATADHANA NG PAGBABAWAL SA SINUMANG TAO NA PABAYAAN/PAHINTULUTANG GUMALA O MAKAALPAS ANG KANIKANILANG ALAGANG HAYOP SA PAMPUBLIKONG LUGAL, SA LABAS NG KANI-KANILANG TAHANAN/LUPAIN O LUGAL NG KANILANG PAG-AARI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 510-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYONG PISO (P1,000,000.00) NA MAGMUMULA SA 1996 RETAINED EARNINGS OF HOSPITAL UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 511-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN ANIMNAPU'T DALAWANG LIBO SIYAMNAPUNG PISO (P462,090.00) NA MAGMUMULA SA "TAXES ON GOODS & SERVICES, TAXES AND LICENSES, OPERATING & SERVICE INCOME AND INSPECTION FEES" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 512-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN LIMAMPU'T DALAWANG LIBO DALAWANG DAAN AT ANIM NA PISO (PL52,206.00) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED REVENUE-TAXES AND LICENSES" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 513-1997
“ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN LABING PITONG LIBO ANIM NA RAANG PISO (P117,600.00.) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED REVENUE-TAXES A ND LICENSES" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:”
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 514-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG H A L AGANG ISANG DAAN PITUMPU'T LIMANG LIBO LIMANG DAANG PISO (P175,500.00) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED REVENUE-TAXES AND LICENSES" UPANG IUKOL SA PAGBILI AT PAGPAPAKABIT NG "WATER DISTILLER AND DISPENSER" PARA GAMIT NG MGA KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 515-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAANG LIBONG PISO (P100,000.00) NA MAGMUMULA SA “SAVINGS ON 20% ON MAINTEANCE OF WATER SUPPLY" UPANG IUKOL SA "CONSTRUCTION OF WATER SUPPLY".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 516-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALUMPU'T DALAWANG LIBONG PISO (P82,000.00) NA MAGMUMULA SA "1996 RETAINED EARNINGS OF HOSPITAL" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 517-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HAL AGANG ANIMNAPU ' T SIYAM NA LIBO TATLONG DAAN PISO (P69,300.00) NA MAGMUMULA SA "OPERATING AND SERVICE INCOME-CERTIFICATION FEES" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN :
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 518-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-LAAN NG HALAGANG ISANG MILYON. ISANG DAAN SIYAMNAPUNG LIBO (P1,190,000.00) MULA SA "SURPLUS EARNINGS REALIZED FROM MUNICIPAL ORDINANCE NO. 462-'97 (P690,000-SAVINGS FROM OPEN DRAINAGE CANALS OF VALLEJO AND LUCERO STS., MALUSAK AND P500,000. 00-SAVINGS FROM DRAINAGE, OLYMPIA SUBD., LA BAS) " UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 519-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN APATNAPU'T DALAWANG LIBO ISANG DAAN DALAWAMPU'T PITONG PISO AT ANIMNAPUNG SENTIMO (P142,127.60) UPANG IUKOL SA PAGPAPAAYOS NG DALAWANG PAMBAYANG SASAKYAN (MAZDA B2500 PICK-UP AT MAZDA VAN AMBULANCE) PANSAMANTALANG ISINASAAYOS ANG MGA INSURANCE NG MGA NABANGGIT NA "EMERGENCY VEHICLES".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 520-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN AT PAGBIBIGAY PAHINTULOT NA MAIPAGKALOOB ANG HALAGANG SAMPUNG LIBONG PISO (P10,000.00) MULA SA "GRANTS AND AIDS- OFFICE OF THE MAYOR" SA PARNILYA NI MARIA NORNERLITA V. CAPARAS NA NASUNUGAN SA GOLDEN CITY, BARANGAY DILA, SANTA ROSA , LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 521-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON LABING SIYAM NA LIBO PITONG DAAN AT DALAWAMPU'T (P1,119, 724.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 522-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY POOK NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN SAMPUNG LIBO DALAWANG DAAN AT APATNAPU' T SIYAM NA PISO AT LIMAMPUNG SENTIMO (P510,249.50) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI .
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 523-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAANG LIBONG PISO (P200,000.00) KASAMA ANG KAUKUL ANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI .
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 524-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN APAT NA LIBO AT APATNAPU'T DALAWANG PISO (P204,042.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 525-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RA.AN ISA.NG LIBO WALONG DAAN AT WALUMPUNG PISO AT ANIMNAPUNG SENTIMO (P401,880.60) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 526-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG APATNAPU'T ANIM NA LIBO DALAWANG DAAN AT SIYAMNAPU'T DALAWANG PISO AT LIMAMPUNG SENTIMO (P46,292.50) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKORNENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 527-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN DALAWAMPU'T APAT NA LIBO LABING DALAWANG PISO AT PITUMPUNG SENTIMO (P224,012.70) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 528-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG BALAGANG APAT NA RAAN SIYAMNAPUNG LIBO AT ANIM NA PISO AT ANIMNAPU'T DALAWANG SENTIMO (P490,006.62) NA MAGMUMULA SA “TAXES ON GOODS AND SERVICES-TAXES AND LICENSES" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 529-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T TATLONG LIBO ANIM NA RAANG PISO (P33,600.00) UPANG IUKOL SA PAGBILI NG "12 CHRISTMAS LANTERN FOR MUN. BLDG." NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME TAXES AND LICENSES".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 530-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAM NA RAAN SIYMANAPU'T TATLONG LIBO SIYAMNAPU'T SIYAM NA PISO AT WALUMPU'T (P2,993,999.88) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA DALAWANG MILYON SIYAM NA RAAN WALONG SENTIMO GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 531-1997 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA PERMANENTENG RUTA NG TRICYCLE NA KIKILALANING DILA-BALIBAGO UPANG TALAAN NG MGA PERMANENTENG RUTA NG MGA TRICYCLE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 532-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG LIBONG PISO (P7,000.00) UPANG IUKOL SA "LOYALTY AWARD" NG MGA KAWANING UMABOT NG 10 TAON SA PANUNUNGKULAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS ON PERSONAL SERVICES".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 533-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON LIMANG DAAN TATLUMPU’T TATLONG LIBONG PISO (1,533,000.00) BILANG "GRANTS AND AID" SA 511 GURONG PAMPUBLIKO PAG-ALINSUNOD SA PROBISYON NG SEKSIYONG 100, PAR. I (XI) NG R.A. 7160.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 534-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING PITONG LIBONG PISO DALAWANG DAAN AT APAT NA PISO AT APATNAPU'T WALONG SENTIMO (P17,204.48) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY" NG MGA KAWANING NAKATALAGA SA TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "VACANT POSITION-SECTORAL REPRESENTATIVES.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 535-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON TATLUMPU'T ANIM NA LIBO PITONG DAAN APATNAPU'T APAT NA PISO AT SIYAMNAPU'T PITONG SENTIMO (P1,036,744.97) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 536-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T ISANG LIBO TATLONG "DAANG PISO (P21,300.00) UPANG IUKOL SA PAGBILI NG MGA EQUIPMENTS NA GAGAMITIN NG PILOT NUTRITION CENTER SA BARANGAY DITA SA KAHILINGAN NI GNG. JUDITH HASIL, MUNICIPAL SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT OFFICE, NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA UNDERESTIMATED INCOME-LICENSES AND PERMITS" .
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 537-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN SIYAMNAPU'T DALAWANG LIBO ANIM NA RAAN ANIMNAPU'T ISA.NG PISO AT APATNAPU'T SIYAM NA SENTIMO (P192,661.49) KASARNA ANG KAUKULANG PUNA AT REKORNENDASYON NG PARNBAYANG LUPON SA PANANALAPI .
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 538-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN DALAWAMPUNG LIBO DALAWANG DAAN AT TATLUMPU'T LIMANG PISO (P320,235.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 539-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1998 NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN APATNAPU ' T ISANG MILYON ANIM NA RAAN DALAWAMPU'T DALAWANG LIBO APAT NA RAAN AT LABING ISANG PISO (P141,622, 411.00) ALINSUNOD SA NAKALAKIP NA BALANGKAS AT TALAAN NG KITA AT GASTUSIN NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAUTUSANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG " Y" .
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 540-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAH NG HALAGANG TATLUMPU'T APAT NA LIBO DALAWANG DAAN LIMAMPU'T ANIM NA PISO (P34,256.00) NA MAGMUMULA SA "TAXES ON GOODS AND SERVICES, MOTOR VEHICLE TAXES" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 541-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN ANIMNAPU'T SIYAM NA LIBO, LIMANG DAAN AT DALAWANG PISO AT LABING LIMANG SENTIMO (P469,502.15) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 542-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN LABING WALONG LIBO SIYAM NA RAAN AT TATLUMPU'T DALAWANG PISO (P218,932.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 543-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN SIYAMNAPU'T TATLONG LIBO DALAWANG DAAN AT LABING APAT NA PISO (P193,214.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 544-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN LABING TATLONG LIBO LIMANG DAAN AT WALUMPU'T ANIM NA PISO (P213,586.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 545-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING LIMANG LIBO PITONG DAAN AT LIMAMPUNG PISO (P15,750.00) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-LICENSE AND TAXES" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 546-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA 243-'96 AT ANG PAGBABAGO BAYAN NA MAY SUKAT NA PATRIMONIAL O PUBLIC USE PROPRIETARY USE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 547-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG PAGLALAAN (SUPPLEMENTAL APPROPRIATION) SA KAHILINGAN NG PUNONG-BAYAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN APATNAPUNG LIBO TATLONG DAAN WALUMPU'T TATLO AT DALAWAMPU'T APAT NA SENTIMO (P240,383. 24) UPANG IUKOL SA MGA GASTUSING PAMBAYAN ALINSUNOD SA NAKALAKIP NA TALAAN NA NILAGYAN NG TANDANG "W".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 548-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN APATNAPU'T ISANG LIBO DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG PISO (P341,250.00) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED REVENUE AND LICENSES" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 549-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA SINUSUGANG KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY POOK NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN SIYAM NA LIBO APAT NA RAAN TATLUMPU'T WALONG PISO AT SIYAMNAPUNG SENTIMO (P409,438.90) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 550-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA SINUSUGANG KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA RAAN DALAWAMPU'T WALONG LIBO PITONG DAAN PITUMPU'T ISANG PISO AT TATLUMPU'T PITONG SENTIMO (P928,771.37) KASARNA ANG KAUKULANG PUNA AT REKORNENDASYON NG PARNBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 551-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG PITUMPU'T LIBONG PISO (P76,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 552-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN SAMPUNG LIBO WALONG DAAN SIYAMNAPU'T TATLONG PISO (P710,893.00) KASARNA ANG KAUKULANG PUNA AT REKORNENDASYON NG PARNBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 553-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT ANIMNAPU'T ISANG LIBONG PISO (P161,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 554-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1954-C-3 NA MAY KABUUANG SUKAT NA LIMAN DAAN AT PITUMPUNG (570) METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 555-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA SUPPLEMENTAL BUDGET ALINSUNOD SA TALAAN SA IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON PITUMPU'T APAT NA LIBO DALAWANG DAAN SIYAMNAPU'T TATLONG PISO AT LABINGWALONG SENTIMO (P1,074,293.18) UPANG IUKOL SA IBA'T-IBANG GASTUSIN NG PAMAHALAAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 556-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN LABING ANIM NA LIBONG PISO (PLL6,000.00) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-TAXES AND LICENSES" UPANG IUKOL SA PAGKAKALOOB NG PAMASKONG PABUYA (CASH GIFT) SA MGA KAGAWAD NG HIMPILAN NG PULISYA AT BUREAU OF FIRE PROTECTION NG SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 557-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P25,000.00) BILANG TULONG PANANALAPI SA MGA DELEGADONG BOY SCOUTS SA CENTENNIAL JAMBOREE CLAK FIELD, PAMPANGA NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED REVENUE-TAXES AND LICENSES".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 558-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPUNG LIBONG PISO (P40,000.00) UPANG IUKOL SA "ADVERTISEMENT INFRASTRUCTURE PROJECTS" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA "UNDERESTIMATED REVENUE-TAXES AND LICENSES".
 VIEW DOCUMENT

1

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock