1997 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 408-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P120,000.00) UPANG IUKOL SA "P10,000.00 MONTHLY RICE SUBSIDY" FOR THE SURVIVING MEMBERS OF THE SANTA ROSA VETERANS POST".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 409-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON ISANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P1,150,000.00) NA MAGMUMULA SA "1996 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 410-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATI BAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG LIBO ISANG DAAN WALUMPU1 T ANIM NA PISO AT LABING ANIM NA SENTIMO (P1,186.16) UPANG IUKOL SA "GRATUITY PAY" NG DATING KAWANING SI G. EDMUNDO RAVELO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 411-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 38-92, ART. V, PANGKAT 16 NA NAGTATADHANA NG PAMASAHE SA PAMPASAHERONG TRICYCLE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 412-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN TATLUMPU’T LIMANG LIBO ANIM NA RAAN APATNAPU’T ISANG PISO (P235, 641. 00) NA MAGMUMULA SA "1996 RETAINED EARNINGS'' UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN NG PAMAHALAANG BAYAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 413-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAANSIYAMNAPU’T WALONG LIBO ISANG DAAN AT SAMPUNG PISO (P29B,110.00) UPANG IUKOL SA 5 CASUALS (TRAFFIC AIDE) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "1996 RETAINED EARNINGS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 414-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG MILYONG PISO (P5,000,000.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "UNAPPROPRIATED SURPLUS EARNINGS" UPANG IUKOL SA MGA PAGAWAING BAYAN TULAD NG SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 415-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON LIMANG DAAN LIMAMPU’T TATLONG LIBO ISANG DAAN AT LABING ISANG PISO (P1,553,111.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 416-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY POOK NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA RAAN PITUMPU'T DALAWANG LIBO PITONG DAAN AT LIMAMPU'T WALONG PISO AT ANIMNAPUNG SENTIMO (P972,758. 60) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 417-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN WALUMPU’T SIYAM NA LIBO LIMANG DAAN APATNAPU’T DALAWANG PISO AT APATNAPU’T DALAWANG SENTIMO (P289,542.42) MULA SA "1996 UNAPPROPRIATED BALANCE" PARA SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 418-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU’T LIMANG LIBONG PISO (P25,000.00) UPANG IUKOL SA PAGBILI NG GAMIT AT KASANGKAPANG GAGAMITI N SA OPERASYON LINIS NG PAMAHALAANG BAYAN NA MAGMUMULA SA "1996 UNAPPROPRIATED BALANCE".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 419-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON LIMANG DAAN LABING LIMANG LIBO ANIM NA RAAN AT DALAWAMPU’T LIMANG PISO (P1,515,625 .00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 420-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON APAT NA RAANG LIBONG PISO (P5,400,000.00 ) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 421-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON PITONG DAANPITUMPU’T WALONG LIBO AT LIMAMPUJT TATLONG PISO AT LABING APAT NA SENTIMO (P4,778,053.14) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 422-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN SIYAMNAPU'T WALONG LIBO WALONG DAAN AT LABING WALONG PISO (P198,818.00) MULA SA "1996 RETAINED EARNINGS" AT ANG PAGPAPAHINTULOT NA ANG HALAGANG P130,432.00 NA SIYANG NATI.RANG PONDO PARA SA PINAPAKSANG GASTUSIN NOONG 1996 AY MULING MAGAMIT UPANG MAPUNUAN ANG KABUUANG GASTUSING P329,250.00 PARA SA TAONG 1997 NG BARANGAY BALIBAGO SA PROGRAMA NG PAGPAPANATILI NG KALINISAN NG BARANGAY PARA SA TAONG 1997.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 423-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITUMPU'T PITONG LIBO APAT NA RAAN WALUMPU'T DALAWANG PISO AT LABING WALONG SENTIMO (P77,482.18) NA MAGMUMU1A SA "1996 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA "DEFICIENCY IN PAYMENT OF ELECTRIC BILL FOR VARIOUS MUNICIPAL BUILDINGS-SEPT. TO DECEMBER, 1996".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 424-1997
ANG KAU'IUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAMNAPU'T DALAWANG LIBO PITONG DAAN TATLUMPU'T TATLONG PISO AT SIYAMNAPU'T TATLONG SENTIMO (P92,733.93) UPANG IUKOL SA SAHOD AT IBA PANG GASTUSIN NG TUNGKULING "DRIVER" SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG PINUNONG PANGKALUSUGAN, NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "1996 RETAINED EARNINGS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 425-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN WALUMPU'T ISANG LIBO ANIM NA RAAN AT APATNAPU'T TATLONG PISO (P881,643.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 426-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON PITONG DAAN DALAWAMPU'T WALONG LIBO ISANG DAAN AT ANIMNAPU'T SIYAM NA PISO (P1,728,169.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 427-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITUMPU'T LIMANG LIBO TATLUMPU’T WALONG PISO (P75,038.00) NA MAGMUMULA SA "UNAPPROPRIATED BALANCE OF 1996" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 428-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU'T ANIM NA LIBO DALAWANG DAANG PISO (P46,200.00) UPANG IUKOL SA SAHOD AT IBA PANG GASTUSIN NG ISANG ARAWANG KAWANI (CASUAL EMPLOYEE) NA MAPAPATALAGANG "MESSENGER" SA TANGGAPAN NG SANGUNIANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 429-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON ISANG DAAN PITUMPUNG LIBO AT LABING WALONG PISO (P1,170,018.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 430-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN WALUMPU'T APAT NA LIBO TATLONG DAAN AT APATNAPU'T PITONG PISO (P784.437.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 431-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN TATLONG LIBO ANIM NA RAAN AT PITUMPU'T APAT NA PISO (P503,674 .00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 432-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN DALAWAMPUNG LIBO ISANG DAAN AT LIMAMPU'T ISANG PISO CP720,151.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 433-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN ANIMNAPU’T ISANG LIBO ANIM NA RAAN AT ANIMNAPU'T TATLONG PISO (P66L,663.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 434-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITUMPUNG LIBO DALAWANG DAAN AT SAMPUNG PISO (P70,210.00) MULA SA “1996 RETAINED EARNINGS” UPANG IUKOL SA GASTUSIN PARA SA "REVISION OF PROPERTY LINE OF SANTA ROSA COMMUNITY LOT (DEMOLITION OF EXISTING FENCE AND CONSTRUCTION OF NEW FENCE BASES ON THE APPROVED LOT PLAN OF LOT 28, ZAVALLA 3).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 435-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN LIMAMPU’T APAT NA LIBO LIMANG DAANG PISO (P354,500.00) UPANG IUKOL SA PAGBILI NG MGA "AIRCONDITIONING UNIT" PARA SA ISINAAYOS NA TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN, TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN AT BULWAGANG PULUNGAN NG SANGGUNIANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 436-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1592-B NA MAY KABUUANG SUKAT NA SAMPUNG LIBO AT LABING ISANG (10,011) METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 437-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYONG PISO (P1,000,000.00) MULA SA ANUMANG PONDONG "UNAPPROPRIATED SURPLUS''. UPANG IUKOL SA MGA PROYEKTONG PANG "MAINTENANCE OF FLOOD CONTROL AND DRAINAGE FACILITIES".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 438-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING PITONG LIBO TATLONG DAAN AT DALAWAMPU 'T ANIM NA PISO (P17,326.00) MULA SA "UNAPPROPRIATED SURPLUS FUND" UPANG IUKOL SA "STREET LIGHTS" NG ZAVALLA III AT SOUTH DRIVE SUBDIVISION.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 439-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON WALUMPU’T WALONG LIBO LIMANG DAAN LABING WALONG PISO AT SAMPUNG SENTIMO (P1,088,518.10) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 440-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON TATLONG DAAN WALUMPU’T APAT NA LIBO APAT NA RAAN AT PITUMPU’T ISANG PISO (P1,384,471.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 441-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN LIMAMPU’T APAT NA LIBO PITONG DAAN AT APATNAPUNG PISO (P454,740.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 442-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN PITUMPUNG LIBO APAT NA RAAN AT APATNAPU’T ANIM NA PISO (P670.446.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 443-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU’T APAT NA LIBO (P44,000.00) NA MAGMUMULA SA ANUMANG "UNAPPROPRIATED SURPLUS FUND" UPANG ITUSTOS SA PAGSASAGAWA NG MGA PAGSASANAY (SEMINAR) SA LAHAT NG BARANGAY SA PAKSANG "BARANGAY AT PULISYA LABAN SA KRIMEN" ALINSUNOD SA ISINULIT NA "TRAINING DESIGN NG MUNICIPAL TECHNICAL WORKING GROUP”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 444-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAANG LIBONG PISO (P100,000.00 ) UPANG IUKOL SA PROGRAMA NG TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN - LAKBAY ARAL NG MGA PAMUNUANG BAYAN, NA MAGMUMULA SA "UNAPPROPRIATED SURPLUS FUND".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 445-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON ANIM NA RAAN TATLUMPU'T DALAWANG LIBO TATLONG DAAN SIYAMNAPU'T SIYAM NA PISO AT SIYAMNAPU'T SIYAM NA SENTIMO (P1,632,379.99) UPANG IUKOL SA MGA GASTUSIN SANG-AYON SA TALAANG SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 446-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIWAT NG HALAGANG APAT NA RAAN LIBONG PISO (P400,000.00) MULA SA "1995 CONTINUING APPROPRIATION" PARA PONDOHAN ANG RNGA SURNUSUNOD NA PROYEKTO:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 447-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SAMPUNG LIBO WALONG DAAN AT APATNAPU'T WALONG PISO AT DALAWANG SENTIMO (P10,848.02) NA MAGMUMULA SA "1996 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 448-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P520,000.00) NA MAGMUMULA SA "1996 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA PAGBILI NG "(1) UNIT ASIAN UTILITY VEHICLE (AUV)" NA GAGAMITIN NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG INHINYERO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 449-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1413-A NA MAY KABUUANG SUKAT NA LABING LIMANG LIBO (15,000) METRONG PARISUKAT BILANG MABABANG URING INDUSTRIYAL (LIGHT INDUSTRIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 450-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN· NG HALAGANG. WALONG DAAN ANIMNAPU'T APAT NA LIBONG PISO (P864,000.00) UPANG IUKOL SA "ANNIVERSARY BONUS" NG MGA KAWANI AT PINUNO NG PAMAHALAANG BAYAN ALINSUNOD SA ITINATADHANA NG LOCAL BUDGET CIRCULAR NO. 65 NA ANG PALAAN AY MAGMUMULA SA “UNAPPROPRIATED SURPLUS OF 1996 BUDGET".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 451-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN LIMANG LIBO, DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG PISO AT ANIM NA SENTIMO (P605,250.06) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI .
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 452-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALUMPUNG LIBONG PISO (P80, 000.00) MULA SA "1996 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG PAGTATAGUYOD NG PAGDARAOS NG PRO-AM BOXING TOURNAMENT NA KIKILALANING "MANO-MANO PRO-AM BOXING" BILANG ISA SA MGA "ACTIVITIES" SA PAGDIRIWANG NG PISTANG BAYAN '97.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 453-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON SIYAM NA RAAN LIMAMPU'T DALAWANG LIBO AT APAT NA RAANG PISO (P2,952,400.00) NA MAGMUMULA SA "1996 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 454-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T APAT NA LIBO ISANG DAAN AT APAT NA PISO AT PITUMPU'T LIMANG SENTIMO (P24,104.75) NA MAGMUMULA SA “1996 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG PANTALAN SA BGY. APLAYA (PUROK I).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 455-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGLALAAN NG KARAGDAGANG PONDONG MAY HALAGANG TATLUMPU'T LIMANG LIBO ISANG DAANG PISO (P35,100.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA “1996 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA "ADDITIONAL BARANGAY STREET LIGHTS FOR BARANGAYS TAGAPO, CAINGIN, DITA, MARKET AREA AND MALITLIT".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 456-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG KARAGDAGANG PALAANG ISANG MILYONG PISO (P1,000,000.00) MULA SA "SAVINGS FROM 1995 CONTINUING APPROPRIATIONS" UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG MUNICIPAL TRAINING CENTER.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 457-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T DALAWANG LIBO APAT NA RAAN AT PITUMPUNG PISO (P52,470.00) MULA SA "1996 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA PAGBILI NG CHLORBOCIDE FOR FOGGING OF FOUR (4) BARANGAYS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 458-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN WALUMPUNG LIBONG PISO (P280,000.00) NA MAGMUMULA SA “1996 RETAINED EARNINGS NG HOSPITAL" UPANG IUKOL SA PAGBILI NG MGA "LABORATORY SUPPLIES" NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 459-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGL ALAAN NG HALAGANG LABING PITONG LIBONG PISO (PL7,000.00) NA MAGMUMULA SA “1996 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA PAGPAPAILAW AT GASTUSIN SA "PHYSICAL ARRANGEMENT" NG PAGTATAGUYOD NG PA-BOXING SA PISTA 1997.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 460-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPALIT-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LUPAING MAY PAGKAKAKILANLANG LOTE BLG. 495, MAY KABUUANG SUKAT NA 26,801 METRONG PARISUKAT MULA GAMIT-PANSAKAHAN AY ITINATADHANA AT PINAGTITIBAY NA MAGING GAMIT-RESIDENSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 461-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 25, BLOCK 3, BAHAGI NG LOTE BLG. 1271-A-2, NAKAPALOOB SA TCT NO. 387507 AT MAY KABUUANG SUKAT NA 1,212 METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT NA MABABANG URING INDUSTRI YAL (LIGHT INDUSTRIAL USE).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 462-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALONG MILYON ISANG DAAN AT TATLUMPU'T DALAWANG LIBO DALAWANG DAAN AT PITUMPU’T LIMANG PISO (P8,132,275.00) NA MAGMUMULA SA 1996 RETAINED EARNINGS UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 463-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T APAT NA LIBO ANIM NA RAAN (P24,600.00) NA MAGMUMULA SA "SAVINGS ON CONTIGENCY EXPENSES, GENERAL SERVICES'' UPANG IUKOL SA GASTUSIN SA PAGDALO SA PAGSASANAY NG ILANG KAWANI NG GENERAL SERVICES OFFICE AT ACCOUNTING OFFICE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 464-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU'T DALAWANG LIBO LABING APAT NA PISO AT SIYAM NA PU'T SIYAM NA SENTIMO (P42,014.99) NA MAGMUMULA SA "SAVINGS ON VACANT POSITION, MUNICIPAL AIDE, MAYOR'S OFFICE" NPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE" NG MGA SUMUSUNOD NA KAWANI:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 465-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN SIYAMNAPU'T ISANG LIBO, ANIM NA RAAN AT WALUMPU'T DALAWANG PISO (P691,682.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI .
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 466-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG ANIMNAPUNG LIBONG PISO (P60,000.00) KASARNA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 467-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING LIMANG LIBONG PISO (P15,000.00) NA MAGMUMULA SA "SAVINGS ON LABORER I-REFUSE MANAGEMENT" UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY" NG MGA KAWANING NAKATALAGA SA "LICENSE AND PERMIT DIVISION".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 468-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAANG LIBONG PISO (P400,000.00) NA MAGMUMULA SA "1996 RETAINED EARNINGS OF THE HOSPITAL" UPANG IUKOL SA PAGBILI NG KINAKAILANGANG "LABORATORY SUPPLIES AT MEDICAL SUPPLIES"
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 469-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON ISANG DAAN DALAWAMPU'T SIYAM NA LIBO WALONG DAAN AT DALAWAMPU'T WALONG PISO (P1,129,828.00) NA MAGMUMULA SA "SAVINGS ON THE FOLLOWING POSITIONS":
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 470-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN SIYAMNAPU'T DALAWANG LIBO LIMANG DAANG PISO (PL92,500.00) UPANG IBILI NG "RISOGRAPH TR 1530 DIGITAL PRINTER" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "DISALLOWED ITEM-GRANTS & SUBSIDIES OFFICE OF THE SANGGUNIANG BAYAN".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 471-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGWAWASTO AT PAGTATALA NG LEHITIMONG MAY-ARI NG LOTE BLG. 1199 NA SI G. PEDRO LUCERO SA HALIP NA SI GNG. ZENAIDA LUCERO-BAUTISTA NA SIYANG NAPATALA SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 231-'95.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 472-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAG- AATAS SA LAHAT NG MAMAMAYAN, PAARALAN, ESTABLISIMYENTO, MGA INSTITUSYON, SAMAHAN, PUBLIKO O PRIBADO NA BAYBAYIN ANG NGALAN NG BAYANG SANTA ROSA SA KABUUAN NITO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 473-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALONG LIBONG PISO (P8,000.00) NA RNAGMUMULA SA “1996 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG PAG-UPA SA PAGGARNIT NG "AUTOCLAVE" UPANG PANSAMANTALANG MAGARNIT NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 474-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN WALUMPU'T DALAWANG LIBO ANIM NA RAAN TATLUMPU'T LIMANG PISO AT ANIMNAPUNG SENTIMO (P182,635.60) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 475-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG LIBONG PISO (P7,000.00) NA MAGMUMULA SA "SAVINGS ON EXTRAORDINARY EXPENSES" UPANG IUKOL SA "TRAVELLING EXPENSES" NG MUNICIPAL BUDGET OFFICE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 476-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG LABING ANIM NA LIBO WALONG DAAN ANIMNAPU'T WALONG PISO AT DALAWAMPU'T WALONG SENTIMO (PL6,868.28) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 477-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAMNAPU'T SIYAM NA LIBO DALAWANG DAANG PISO (P99,200.00) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 478-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P350,000.00) UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG PAMAHALAAN TULAD NG SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 479-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T ANIM NA LIBO DALAWANG DAAN ANIM NA PU'T PITONG PISO AT LIMANG SENTIMO (P26,267.05) UPANG IUKOL SA "MATERIALS & LABOR ON THE CONSTRUCTION OF ROOFING @ SLAUGHTERHOUSE OF PUBLIC MARKET, SANTA ROSA , LAGUNA" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA “1996 RETAINED EARNINGS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 480-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA NA ANG "CLEARANCE" O PAGPAPATIBAY MULA SA SANGGUNIANG BAYAN AY MAPADAGDAG NA "REQUIREMENT" SA PAGKAKALOOB NG PAHINTULOT SA PAGTATAYO NG GUSALI (BUILDING PERMITS) BUKOD SA TALAANG NAKAPALOOB SA NATIONAL BUILDING CODE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 481-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON PITUMPUNG LIBO DALAWANG DAAN WALUMPU'T ISANG PISO AT LABING WALONG SENTIMO (P2,070,281.18) NA MAGMUMULA SA "RETAINED EARNINGS, 20% DEVELOPMENT FUND , 1996" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 482-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL NG PAGTITINDA AT PAGPAPALAGANAP NG MGA BABASAHIN O PAHAYAGAN NAGLALARAWAN, NAGLALAMAN AT NAGPAPAHAYAG NG MALALASWANG LARAWAN, ARTIKULO, KUWENTO O SANAYSAY.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 483-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBONGPISO (P50,000.00) UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG PAGTATAGUYOD NG KARERA NG BANGKA NA PAMAMAHALAAN NG SAMAHANG PRIDE NG SINALHAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "BALANCE OF 1996 RETAINED EARNINGS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 484-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG (P1) MILYONG PISO UPANG IUKOL SA "CONSTRUCTION OF OPEN CANALS" NG BGY. APLAYA AT MACABLING NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENTS, 1996."
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 485-1997
ANG KAUTUSAN BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT PITUMPU'T TATLONG LIBONG PISO (P173,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 486-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG I DALAWANG DAAN TATLUMPU'T ANIM NA LIBO SIYAM NA RAAN WALUMPU'T ANIM NA PISO (P236,986.00) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 487-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T TATLONG LIBO LIMAMPU'T ISANG PISO AT PITUMPUNG SENTIMO (P23,051.70) UPANG IUKOL SA "TERMINAL PAY" NG NAGBITIW SA TUNGKULING SINA G. ALLAN LICUP AT G. DANILO ADATO, NA ANG PONDO PARA SA GASTUSIN AY MAGMUMULA SA "SAVINGS ON PERSONAL SERVICE-PART OF UNCLAIMED HAZARD PAY".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 488-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN TATLUMPU'T ISANG LIBO ANIM NA RAAN AT ANIMNAPU'T TATLONG PISO AT LABING DALAWANG SENTIMO (P231,663.12) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 489-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN APATNAPU'T ISANG LIBO AT ANIM NA RAANG PISO (P141,600.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 490-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATI BAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T APAT NA LIBO DALAWANG DAANG PISO AT APATNAPUNG SENTIMO (P54,200.40) NA MAGMUMULA SA "RETAINED EARNINGS OF SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL, 1996" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 491-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATI BAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA LIBONG PISO (P6,000.00) NA MAGMUMULA SA MARKET-SAVINGS ON CONTINGENCY, UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG BILLBOARDS NA MAGSASAAD NG MGA PATALASTAS MULA SA NATIONAL PRICE COORDINATING COUNCIL KAUGNAY NG BIGLAANG PAGBABA NG HALAGA NG SALAPING PILIPINO UPANG SIYANG MAGING GABAY NG MGA MAMIMILI SA PAMILIHAN, MGA TINDAHAN AT MGA SUPERMARKETS .
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 492-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T WALONG LIBONG PISO UPANG IUKOL SA:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 493-1997
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING DALAWANG LIBONG PISO (P12,000.00) UPANG IUKOL SA "MUNICIPAL PLATES" PARA SA MGA PAMPASAHERONG TRICYCLE NA ANG PALAAN AY MAGMUMULA SA "1996 RETAINED EARNINGS".
 VIEW DOCUMENT

 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock