1998 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 559-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN PITUMPU'T WALONG LIBO LIMANG DAAN AT PITUMPU'T DALAWANG PISO (P278,572.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 600-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN LABING PITONG LIBO ANIM NA RAAN PITUMPU'T ANIM NA PISO AT LIMAMPUNG SENTIMO (P217,676.50) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 601-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN LABING SIYAM NA LIBO LIMANG DAAN TATLUMPU'T APAT NA PISO AT WALUMPU'T LIMANG SENTIMO (P119,534.85) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 602-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1997 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN DALAWANG LIBO DALAWANG DAAN PITUMPUNG PISO (P302,270.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 603-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA LAHAT NG MAY BAHAY/ GUSALI PRIBADO MANO PUBLIKO ESTABLISIMYENTO GAYUNDIN ANG MGA SASAKYANG PAG-AARI NA MAGSABIT/MAGLAGAY O MAG- "DISPLAY" NG WATAWAT NG PILIPINAS SA BUONG TAON NG 1998 KAUGNAY NG PAGDIRIWANG NG IKA-100 TAONG PAGLAYA NG PILIPINAS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 604-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG MILYON ISANG DAANG LIBO ANIMNAPU'T DALAWANG PISO AT ANIMNAPU’T LIMANG SENTIMO (P3,100,062.65) NA MAGMUMULA SA "1997 RETAINED EARNINGS" WHICH WERE PART OF SAVINGS" UPANG IUKOL SA IBA’T-IBANG PROYEKTO NG PAMAHALAANG BAYAN ALINSUNOD SA NAKALAKIP NA TALAAN NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "K".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 605-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU’T SIYAM NA LIBONG PISO (P39,000.00) NA MAGMUMULA SA "RETAINED EARNINGS 1997" UPANG IUKOL SA PAGPAPASUKAT NG LUPANG KARATIG NG IRRIGATION CANAL SA KARATIG NG CIUDAD GRANDE SUBDIVISION AT BARANGAY APLAYA; OPEN SPACE NG ST. ROSE SUBDIVISION NA NGAYON’Y KINATITIRIKAN NG MGA ISKUWATERS AT SA HANGYA O "ALLEY" SA PUROK 4 NG BARANGAY APLAYA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 606-1998
SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. BUSTAMANTE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 607-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1998 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON WALONG DAAN TATLUMPU'T ANIM NA LIBO SIYAM NA RAAN AT TATLONG PISO (P1,836,903.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 608-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1998 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON WALONG DAAN ANIMNAPU'T APAT NA LIBO LIMANG DAAN AT SIYAM NA PISO (P1,864,509.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 609-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1998 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN LIMANG LIBO SIYAM NA RAAN AT LIMAMPU'T LIMANG PISO (P805, 955.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 610-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1998 NG BARANGAY POOK NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON TATLONG DAAN LASING LIMANG LIBO TATLONG DAAN AT SIYAMNAPU'T LIMANG PISO (P1,315,395. 00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 611-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1998 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON APAT NA RAAN TATLONG LIBO ANIM NA RAAN AT DALAWAMPU'T DALAWANG PISO (P1,403,622.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 612-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1998 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON LIMANG DAAN WALUMPUT DALAWANG LIBO, APAT NA RAAN SIYAMNAPUT PITONG PISO AT ANIMNAPU'T TATLONG SENTIMO (P2,582,497.63) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 613-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1998 NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN LABING DALAWANG LIBO AT ANIM NA PISO (P512,006 .00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 614-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATLBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN APATNAPUNG LIBONG PISO (P540, 000. 00) NA MAGMUMULA SA 1997 RETAINED EARNINGS UPANG IUKOL SA PAGBILI/PAGPAPAGAWA NG "GARBAGE TRAILER" NA GAGAMITING PANSAMANTALANG HIMPILAN NG BASURANG MAKAKALAP SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 615-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON WALONG LIBO LIMANG DAAN AT LIMAMPU'T LIMANG PISO (P1,008,555.00) NA MAGMUMULA SA "AMUSEMENT TAX, ENCHANTED KINGDOM" UPANG IUKOL SA PROGRAMANG "FREE MEDICAL CHECK-UP" NG LAHAT NG KAWANI NG PAMAHALAAN SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 616-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DON JOSE PARA SA TAONG 1998 NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON TATLONG DAAN PITUMPUT SIYAM NA LIBO TATLONG DAAN AT SIYAMNAPU’T WALONG PISO (P5,379,398 .00) KASAMA ANG PUNA AT PAGPAPAYO NG LOCAL FINANCE COMMITTEE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 617-1998
SA MUNGKAHI NI KAG. BUSTAMANTE NA PINANGALAWAHAN NI KAG. AALA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 618-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY SI NALHAN PARA SA TAONG 1998 NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON TATLONG DAAN ANIMNAPUNG LIBO DALAWANG DAAN AT TATLUMPTRT DALAWANG PISO (P1,360,232.00) KASAMA ANG PUNA AT PAGPAPAYO NG LOCAL FINANCE COMMITTEE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 619-1998
SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVA.R NA. PINANGALAWAHAN NI KAG. CAMACLANG.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 620-1998
SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TIONGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 621-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NB PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN LABING DALAWANG LIBONG PIS0 (P112,000.00) NA MAGMUMULA SA "1997 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA UNIPORME NG LYRE AND DRUM NG SANTA ROSA CENTRAL I NA NAPILING LUMAHOK AT MAGING KINATAWAN NG DISTRITO NG SANTA ROSA SA PALIGSAHANG GAGANAPIN SA IKA -12 NG MARSO 1998.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 622-1998
SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ALGABRE
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 623-1998
SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TIANGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 624-1998
SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. CAMACLANG.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 625-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DILA PARA SA TAONG 1908 NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON WALONG DAAN LABING ISAMG LIBO WALOTNG DAAN AT ANIMNAPUT SIYAM NA PISO (P1,811,00) KASAMA ANG PUNA AT PAGPAPAYO NG LOCAL FINANCE COMMITTEE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 626-1998
SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. TAPANGCO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 627-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG EARANGAY SANTO DOMINGO PARA SA TAONG 1998 NA NAGKAKAHALAGA ISANG MILYON ISANG DAAN ANIMNAPO'T ANIM NA LIBO TATLONG DAAN AT DALAWAMPOJT TATLONG PISO (P1,166, 323.00) KASAMA ANG PUNA AT PAGPAPAY O NG LOCAL FINANCE COMMITTEE.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 628-1998
SA MUNGKAHI NI KAG. ALGABRE NA PINANGALAWAHAN NI KAG. DIA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 629-1998
SA MUNGKAHI NI KAG. ALMODOVAR NA PINANGALAWAHAN NI KAG. AALA
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 630-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1998 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN PITUMPU’T ISANG LIBO ISANG DAAN AT DALAWANG PISO (P471,102.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 631-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1998 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON ANIM NA RAAN ANIM NA LIBO ANIM NA DAAN AT APAT NA PISO (P1,606,604.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 632-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1998 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON ISANG DAAN LIMAMPUNG LIBONG PISO (P1,150,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 633-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 2076-A NA MAY KABUUANG SUKAT NA PITONG LIBO ANIM NA RAAN AT APATNAPU'T APAT (7,644) METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT RESIDENSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 634-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON ISANG DAAN LABING ISANG LIBO WALONG DAAN SIYAMNAPU'T ISANG PISO AT ANIMNAPUNG SENT IMO (P2, 111,891.60) NA MAGMUMULA SA "RETAINED EARNINGS OF 1997" UPANG IUKOL SA SAHOD AT IBA PANG GASTUSIN NG MGA. TUNGKULING NILIKHA PARA SA PAMBAYANG PAGAMUT AN NA NAKATALA SA KAPASIYAHA.N BLG. 54-'9B.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 635-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBA.Y NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYONG PISO (P1,000,000.00) NA MAGMUMULA SA 1997 RETAINED EARNINGS UPANG IUKOL SA PAGPAPAGAWA NG "FISH PORT" SA BARANGAY CAINGIN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 636-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN ANIMNAPU'T DALAWANG LIBO PITONG DAAN LIMAMPUNG PISO (P262,750.00) NA MAGMUMULA SA "BALANCE OF 1997 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 637-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAANG LIBONG PISO (P500,000.00) NA MAGMUMULA SA "BALANCE OF 1997 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 638-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-LAAN NG HALAGANG ISANG MILYON SIYAM NA RAAN SIYAMNAPU'T TATLONG LIBO ANIM NA RAAN AT LABING LIMANG PISO (P1,993,615.00) UPANG MAGAMIT SA IBA'T-IBANG PAGAWAING BAYAN TULAD NG SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 639-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAM NA RAAN AT SAMPUNG LIBONG PISO (P910,000.00) NAMAGMUMULA SA "UNAPPROPRIATED BALANCE OF 1998 BUDGET" UPANG IUKOL SA “DESILTING OF UPSTREAM SILANG-SANTA ROSA RIVER.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 640-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1089-C NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MACABLING AT MAY KABUUANG SUKAT NA 12,932 METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT MABABANG URINGINDUSTRIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 641-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T ANIM NA LIBO PITONG DAAN PITUMPU'T APAT NA PISO AT SIYAMNAPUNG SENTIMO (P26,774.90) NA MAGMUMULA SA 1997 RETAINED EARNINGS, UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY OF GSO AND ACCOUNTING PERSONNEL FOR THE INVENTORY OF FIXED ASSETS OF THE MUNICIPALITY".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 642-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG LIBO AT DALAWANG DAANG PISO (P7,200.00) UPANG IUKOL SA "TERMINAL PAY" NI G. RONAN LEOPANDO NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA “1997 RETAINED EARNINGS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 643-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 AT 26 NA MATATAGPUAN SA SANTA ROSA HOMES SUBDIVISION BILANG GAMIT INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 645-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN AT DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P129,000.00) UPANG IUKOL SA "SCHOLARSHIP PROGRAM FOR THE HANDICAPPED CHILDREN" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "BALANCE OF 1997 RETAINED EARNINGS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 646-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPALIT-GAMIT (CHANGE OF LAND USE) NG LUPAING MAY PAGKAKAKILANLANG-LOTE BLG. 497 AT LOTE BLG. 498, MAY KABUUANG SUKAT NA 60,784 METRONG PARISUKAT MULA GAMIT-PANSAKAHAN AY ITINATADHANA AT PINAGTITIBAY NA MAGING GAMIT-RESIDENSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 647-1998
ANG KAUTUSAN NA NAG-AATAS SA SAN LORENZO DEVELOPMENT CORPORATION AT AFP-RSBS NA MAGPALIWANAG SA LOOB NG SAMPUNG (10) ARAW MATAPOS MATANGGAP ANG KAUTUSANG ITO KUNG BAKIT HINDI NARARAPAT NA SAMPAHAN NG USAPIN HINGGIL SA ULAT NG ZONING OFFICER MAY KINALAMAN SA MGA DEVELOPMENT PERMIT NG NABANGGIT NA MGA TAGAPAG-UNLAD (DEVELOPERS).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 648-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON LIMANG DAAN TATLUMPU'T TATLONG LIBONG PISO (P1,533,000.00) MULA SA ANUMANG PONDONG MAAARING MAILAAN UPANG IUKOL SA ALLOWANCE NG 511 GURO SA PAMPUBLIKONG PAARALANG ELEMENTARYA AT SEKONDARYA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 649-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING LIMANG LIBONG PISO (P15,000.00) MULA SA ANUMANG PONDONG MAARING ILAAN UPANG IPAGKALOOB KAY G. HILSON MANGAHIS, TAGA-SANTA ROSANA KALAHOK SA PILIPINAS CENTENNIAL BIKATHON.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 650-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 1998 NG MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN ANIMNAPU'T ANIM NA LIBO PITONG DAAN AT PITUMPU'T TATLONG PISO (P866,773. 00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 651-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATALAGA KAY BASILIO BARROMA GONZALES BILANG BAYANI NG BAYANG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 652-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATALAGA KAY GASTON Z. ORTIGAS BILANG BAYANI NG BAYAN NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 653-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATI BAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON LIMANG DAAN SIYAMNAPUNG LIBONG PISO LIMANG DAANG PISO (P1, 590,500.00) NA MAGMUMULA SA ALINMANG PONDO NG PAMAHALAAN NA MAARING MAGAMIT UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 654-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-PALAAN (RE-APPROPRIATION) NG BALANSE NG SUPPLEMENTAL APPROPRIATION NO. 3 NA NAGKAKAHALAGA NG P343,167.69 UPANG MAGAMIT SA "VARIOUS LAND & LAND IMPROVEMENTS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 655-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON PITONG DAAN LIMAMPU'T ANIM NA LIBO WALONG DAAN DALAWAMPU'T LIMANG SENTIMO (P1,756,825.00) NA MAGMUMULA SA RETAINED EARNINGS OF 1997 UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 656-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1998 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN PITUMPU'T SIYAM NA LIBO AT WALONG DAANG PISO (P179,800.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKORNENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 657-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPUNG LIBONG PISO (P40,000.00) PARA SA "DEFICIENCY IN ELECTION RESERVE" NA NAGMUMULA SA “1997 RETAINED EARNINGS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 658-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG LIBO AT APATNARAANG PISO (P2,400.00) PARA SA "STREET LIGHTS" .NG ST. AGATHA HOMES SUBDIVISION NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "CURRENT APPROPRIATIONS-STREET LIGHTS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 659-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1304-A-L TCT NO. T-81925 NA MAY KABUUANG SUKAT NA 169.20 METRONG PARSIUKAT BILANG GAMIT KOMERSIYAL. 
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 660-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATALAGA KAY MANANANGGOL FELICIANO ARAMBULO GOMEZ BILANG BAYANI NG BAYAN NG SANTA ROSA,LALAWIGAN NG LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 661-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATALAGA KAY CELERINO CASTILLO TIONGCO BILANG BAYANI NG BAYAN NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA. 
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 662-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1998 NG MGA SUMUSUNOD NA BARANGAY KASAMA ANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 663-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 2024-B-3-F-2 TCT NO. 359637 NA MAY KABUUANG SUKAT NA 9,632 METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 664-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LUPAING MAY TCT NO. T-259065 & T-254223 AT MAY KABUUANG SUKAT NA 851 METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 665-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA RAAN LABING APAT NA LIBO, LIMANG DAAN APATNAPU'T TATLONG PISO AT TATLUMPU'T PITONG SENTIMO (P614,543.37) NA MAGMUMULA SA "FINAL BALANCE OF 1998 RETAINED EARNINGS & UNAPPROPRIATED BALANCE" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA· GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 666-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 9 AT 10 NA MATATAGPUAN SA BLOCK 1, ANROS SUBDIVISION, BARANGAY TAGAPO, SANTA ROSA, LAGUNA BILANG GAMIT KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 667-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P150,000.00) NA MAGMUMULA SA "OVER COLLECTION OF COMMUNITY TAX" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 668-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING SIYAM NA LIBO LIMANG DAAN LIMAMPU'T WALONG PISO AT SIYAMNAPU'T ANIM NA SENTIMO (P19,558.96) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY" NG "GENERAL SERVICES OFFICE" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "UNAPPROPRIATED BALANCE".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 669-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN AT PITONG LIBO PITONG DAAN DALAWAMPU'T PITONG PISO AT LIMAMPU'T ANIM NA SENTIMO (P507,727.56) NA MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS" UPANG IUKOL SA SAHOD AT IBA PANG GASTUSIN NG MGA KAWANING MAPAPATALAGA SA MGA TUNGKULING NILIKHA SA PAMAMAGITAN NG NAUNANG KAPASIYAHAN NA KIKILALANING KAPASIYAHAN BLG. 141-'98.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 670-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1998, KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI NG MGA SUMUSUNOD NA BARANGAY:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 671-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN DALAWAMPU'T ISANG LIBO ISANG DAAN SIYAMNAPU'T LIMANG PISO AT PITUMPU'T ANIM NA SENTIMO (P3 21,195.76) NA MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS" UPANG IUKOL SA SAHOD AT IBA PANG GASTUSIN NG MGA TUNGKULING NILIKHA SA PAMAMAGITAN NG KAPASIYAHAN BLG. 150-'98.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 672-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1998 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG WALUMPU'T PITONG LIBO TATLONG DAAN APATNAPU'T ISANG PISO AT DALAWAMPUNG SENTIMO (P87,341.20) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 673-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1998 NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG PITUMPUNG LIBONG PISO (P70,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 674-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYONG WALONG DAAN WALUMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P2,885,000.00) UPANG IUKOL SA PAGAWAING BAYAN ALINSUNOD SA TALAAN NG "SUPPLEMENTAL APPROPRIATION" NA NAKALAKIP AT NILAGYAN NG TANDANG "R".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 675-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1998 NG BARANGAY POOK NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN TATLUMPU'T TATLONG LIBO PITONG DAAN AT ANIM NA PISO AT LABING LIMANG SENTIMO (P133,706.15) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 676-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T PITONG LIBO LIMANG DAAN PITUMPU'T TATLONG PISO (P37,573.00) MULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITION - SANGGUNIANG BAYAN OFFICE" UPANG IUKOL SA SAHOD AT IBA PANG BENEPISYO NG ISANG KAWANING ARAWAN (CASUAL) SA TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 677-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1998 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN DALAWANG LIBO AT APATNARAANG PISO (P302,400.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 678-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1998 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN SAMPUNG LIBO ANIM 1NA RAAN AT APATNAPUNG PISO (P110,640.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 679-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON ISANG DAAN WALUMPU'T APAT NA LIBO ISANG DAAN APATNAPUNG PISO AT TATLUMPU'T TATLONG SENTIMO (P1,184,140.33) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-TAXES AND LICENSES" UPANG IUKOL SA LMGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 680-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING SIYAM NA LIBO SIYAM NA RAAN DALAWANG PISO AT TATLUMPU'T TATLONG SENTIMO (P19,902.33) UPANG IUKOL SA "COMMUNICATION EXPENSES" NG TANGGAPARI NG MSWD NA MAGMUMULA SA "MISCELLANEOUS INCOME".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 681-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1998 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN ANIMNAPU'T DALAWANG LIBO DALAWANG DAAN ANIMNAPU'T PITONG PISO AT LABING ISANG SENTIMO (P162,267.11) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 682-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA RAAN PITONG LIBO LIMANG DAAN TATLUMPU'T SIYAM NA PISO AT SIYAMNAPUNG SENTIMO (P607, 539.90) UPANG IUKOL SA SAHOD AT IBA PANG GASTUSIN NG MGA SUMUSUNOD NA TUNGKULING NILIKHA:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 683-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON SIYAM NA RAAN TATLONG LIBO LIMANG DAAN ANIMNAPU'T ANIM NA PISO AT PITUMPU'T TATLONG SENTIMO (P2,903,566.73) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 684-1998
IPINASISIYA, TULAD NG DITO'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA ANG PAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. LXIV-'93 NA DITO'Y NAGAATAS SA LAHAT NG PUMAPASADANG TRICYCLE NA ANG KANILANG "MUNICIPAL PLATE" AY ILAGAY SA HARAP NG TRICYCLE SA BAHAGING IBABA NG "IRON BAR" NA SUMUSUPORTA SA BUBONG SA BAHAGING KINAUUPUAN NG DRAYBER NG TRICYCLE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 685-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 683-'98; ITEM NO. 1 NA NAGSASAAD NG "AID TO BARANGAY PROCUREMENT OF 9 SERVICE/UTILITY VEHICLE - P2,250,000.00 AY HINIHILING SA PUNONG-BAYAN NA ILIWAT ANG PONDO SA IBANG PROYEKTO NG PAMAHALAANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 686-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING ANIM NA LIBO APAT NA RAAN AT WALUMPU'T APAT NA PISO AT TATLONG SENTIMO (P16,484.03) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-TAXES & LICENSES" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 687-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN AT TATLONG LIBONG PISO (P103,000.00) UPANG IUKOL SA "COMMUNICATION EXPENSES" NG HIMPILAN NG PULISYA NA MAGMUMULA SA "MISCELLANEOUS INCOME".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 688-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG LIBO AT ANIM NA RAANG PISO (P7,600.00) NA MAGRNUMULA SA "MISCELLANEOUS INCOME" UPANG IUKOL SA "COMMUNICATION EXPENSES" NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG KALUSUGAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 689-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T DALAWANG LIBO ANIMNAPU'T TATLONG PISO AT SIYAMNAPU'T LIMANG SENTIMO (P52,063.95) NA MAGRNUMULA SA "MISCELLANEOUS INCOME" UPANG IUKOL SA "COMMUNIATION EXPENSES" NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG INHINYERO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 690-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYONG PISO (P2,000,000.00) PARA SA LIVELIHOOD DEVELOPMENT PROGRAM NA RNAGRNURNULA SA "20% DEVELOPMENT FUND AT TRUST FUND".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 691-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA 1998 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG LABING DALAWANG LIBO AT LIMANG DAANG PISO (P12,500.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 692-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T ISA PITONG DAAN AT APATNAPU'T SIYAMNAPUNG SENTIMO (P921,743.90) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 693-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPU'T APAT NA LIBO LIMANG DAAN AT ISANG PISO AT LIMAMPUNG SENTIMO (P64,501.50) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASUTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 694-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG LIBO TATLONG DAAN APATNAPU'T ANIM NA PISO AT PITUMPU'T LIMANG SENTIMO (P2,346.75) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-MAYOR'S PERMIT FEES" UPANG IUKOL SA MGA ' SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 695-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPU'T ISANG LIBO PITONG DAAN APATNAPU'T ISANG PISO AT DALAWAMPU'T APAT NA SENTIMO (P61,741 . 24) NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG TAGATAYA NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-REAL PROPERTY TAX PRECEDING YEAR" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 696-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN WALUMPU'T SIYAM NA LIBONG PISO (PL89,000.00) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-TAXES & LICENSES" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 697-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAANG LIBONG PISO (P200,000.00) UPANG IUKOL SA "UPDATING OF MUNICIPAL PROFILE AND DEVELOPMENT PLAN" NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-TAXES & LICENSES".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 698-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU'T PITONG LIBONG PISO PITONG DAAN AT PITUMPU’T LIMANG PISO (P47,775.00) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-TAXES & LICENSES" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 699-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITUMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P750,000.00) MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 700-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG KARAGDAGANG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN DALAWAMPU'T PITONG LIBO AT LIMAMPUNG PISO (P127,050.00) NG DEPARTMENT OF AGRICULTURE NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-MAYOR'S PERMIT FEES" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 701-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATALAGA SA DAANG OLIMPUS CIRCLE, OLIMPIA PARK SUBDIVISION, BGY. LABAS BILANG ISANG PATUNGUHANG DAAN ONE WAY STREET, SIMULA IKA-7 NG UMAGA HANGGANG IKA-7 NG GABI, LUNES, HANGGANG BIYERNES.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 702-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 1786-A-L NA MAY KABUUANG SUKAT NA 1,689 METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 703-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON ANIM NA RAAN AT WALUMPUNG LIBONG PISO (P1,680,000.00) NA MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-TAXES & LICENSES" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 704-1998
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1998 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG APATNAPU'T WALONG LIBO DALAWANG DAANG PISO (P48,200.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
</div

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock