1999 ORDINANCES PAGE 2

ORDINANCE NO. 849-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON TATLONG DAAN TATLUMPU'T ISANG LIDO SIYAM NA RAAN AT TATLUMPU'T ISANG PISO AT LIMAMPU'T ANIM NA SENTIMO (P1,331,931.56) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "1999 UNAPPROPRIATED BALANCE AT RETAINED EARNINGS OF 1998" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 850-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPUNG LIBONG PISO(P20,000.00) NG LICENSE AND PERMIT DIVISION UPANG IUKOL SA 'TRAVELLING EXPENSES" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "1999 UNAPPROPRIATED BALANCE".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 851-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 33-'85 AT NAGTATADHANA NG PAGPAPALIBAN NG KLASE NG MGA MAG-AARAL SA MABABANG PAARALANG SENTRAL, TAGAPO AT POOK, SANTA ROSA, LAGUNA
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 852-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN AT TATLUMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P135,000.00) UPANG IUKOL SA "SURVEYING OF HOUSEHOLDS AND BUSINESS ESTABLISHMENTS" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "1999 UNAPPROPRIATED BALANCE".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 853-1999
AN ORDINANCE CLAIMING TWO PARCEL OF LAND KNOWN AS LOTS NO. 2098 AND 2099, SANTA ROSA ESTATE WITH AREAS OF 34,742 AND 45,806 SQUARE METERS SITUATED AT BARANGAY SANTO DOMINGO, SANTA ROSA, LAGUNA FOR THE MUNICIPALITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 854-1999
KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 729-'98 NA NAGTATADHANA NG -PAG-AATAS SA LABAT NG MGA NAGMAMAY-ARI NG PAMPUBLIKONG SASAKYANG NA HUMIHIMPIL, PUMAPASADA, SA BAYAN NG SANTA ROSA TULAD NG BUS, JEEPNEY, TRICYCLE, MINI-BUS, AT MGA KAURI NITO, NA MAGLAGAY NG PALAGIANG BASURAHAN SA HAYAG O TUKOY NA LUGAR SA LOOB NG KANILANG MGA SASAKYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 855-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPAPTIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN TATLUMPU'T ISANG LIBO PITONG DAAN AT LIMAMPUNG PISO (P131,750.00) UPANG IUKOL SA PROGRAMANG "CLEAN UP SANTA ROSA RIVER" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENT" AT "UNAPPROPRIATED BALANCE".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 856-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON DALAWANG DAAN WALUMPU'T ANIM NA LIBO TATLONG DAAN AT APATNAPU'T DALAWANG PISO AT SIYAMNAPU'T PITONG SENTIMO (P2,286,342.97) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-GARBAGE FEES AT SAVINGS FROM VACANT POSITIONS UPANG IUKOL SA:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 857-1999
IPINASISIYA, TULAD NG DITO AY GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA, SA PAMAMAGITAN NG PAGHAHATI NG KAPULUNGAN AT PAGSANG-AYON NG ANIM NA KAGAWAD NA BINUBUO NINA KAG. BUSTAMANTE, KAG. ALCABASA, KAG. ALGABRE, KAG. ROMEO AALA, KAG. RAUL AALA, AT KAG. FACTORIZA, ANG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON PISO (P2,000,000.00) UPANG IUKOL SA WASTE MANAGEMENT, NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA UNDERESTIMATE INCOME-GARBAGE FEE AT SAVINGS FROM VACANT POSITIONS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 858-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG AT NAGPAPANIBAGONG LIMBAG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 780-'99 NA NAGSASABATAS NG PAGHILA (TOWING) SA MGA SASAKY ANG NAKAHIMPIL/NAKAPARADNNAKATAMBAK SA MGA DAANG NASYONAL, PANLALAWIGAN AT PAMBAYAN AT ANG PAGTATADHANA NG KAUKULANG PARUSA O MULTA SA MGA LALABAG.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 859-1999
SA MUNGKAHI NI KAG. BUSTAMANTE NA PINANGALAWAHAN NI KAG. LASEMA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 860-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA ILAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P35,000.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA 'CUNDERESTIMATED INCOME OF REAL PROPERTY TAX FOR · PREVIOUS YEAR'' UPANG IUKOL SA "COMMUNICATION EXPENSES" NG MGA SUMUSUNOD NA TANGGAPAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 861-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T TATLONG LIBO WALONG DAAN AT LABING APAT NA PISO (P53,814.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENT" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GATUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 862-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG W ALUMPUNG LIBONG PISO (P80,000.00) MATAPOS ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 863-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAW ANG DAAN ANIMNAPU'T SIY AM NA LIBO AP AT NA RAAN AT SIYAM NA PISO AT LABING LIMANG SENTIMO (P269,409.15) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 864-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA SINUSUGANG PLANO/MAPA NG GAMIT NG LUPAIN SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA NA MAGIGING BATAYAN AT SALIGAN NG SINUSUGANG COMPREHENSIVE LAND USE PLAN (REVISED CLUP).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 865-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING ANIM NA LIBO AT DALAWANG DAANG PISO (P16,200.00) UPANG IUKOL SA "TERMINAL PAY" NI G. CESAR SAN DIEGO NA NAKATALAGA SA TANGGAPAN NG PUNONG-BAYAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITION".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 866-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSAN NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 867-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAM NA RAAN DALAWAMPU'T TATLONG LIBO SIYAM NA RAAN AT SIYAMNAPUNG PISO AT LIMAMPU'T ANIM NA SENTIMO (P923,990.56) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 868-1999
IPINASISIYA, TULAD NG DITO'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA, MATAPOS ANG PAGHAHATI NG KAPULUNGAN KUNG SAAN AY HINDI SUMANG-AYON SINA KAG. CAMACLANG, PUZON, LASERNA AT CARTA, ANG PAGLALAAN.NG HALAGANG DALAWANG MILYONG PISO (P2 MILYON) UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG "WASTE MANAGEMENT" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME OF REAL PROPERTY TAX FOR PREVIOUS YEAR" AT "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS"
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 869-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAW ANG MILYON TATLONG DAAN TATLUMPU'T LIMANG LIBO DALAWANG DAAN -AT ANIMNAPU'T LIMANG PISO (P2,335,265.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 870-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON DALAWANG DAAN ANIMNAPU'T AP AT NA LIBO, DALAW ANG DAAN AT SIYAMNAPU'T PITONG PISO AT APATNAPU'T DALAWANG SENTIMO (P1,264,297.42) NA ANG PONDO AY MAG·MUMULA SA "SAVINGS OF VARIOUS INFRASTRUCTURE PROJECTS", UPANG IUKOL SA:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 871-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAANG LIBO TATLONG DAAN AT LABING LIMANG PISO AT PITONG SENTIMO (P100,315.07) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 872-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG PAMBARANGAY NG APLAYA NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 873-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA MILYON TATLONG DAAN WALUMPU'T DALAW ANG LIBO AT LIMANG DAANG PISO(P4,382,500.00) UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 874-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN DALAWAMPU'T AP AT NA LIBO DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG PISO (P624,250.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 875-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 876-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG ANIMNAPU'T TATLONG LIBO AT SIYAMNA RAANG PISO (P63,900.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 877-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY POOC -NA NAGKAKAHALAGA NG LABING DALAWANG LIBO AT LIMANG DAANG PISO (P12,500.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 878-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 20, 21,22 AT 23 NA MAY KABUUANG SUKAT NA 468 METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 879-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAANG LIBO AT SIYAMNAPUNG LIBONG PISO (P490,000.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "CURRENT APPROPRIATIONS OF BUILDINGS AND STRUCTURES OUTLAY" UPANG IUKOL SA CHB FENCING AT RIVERSIDE MARKET AREA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 880-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2000 NA NAGKAKAHALAGA NG HALAGANG DALAW ANG DAAN LIMAMPU'T LIMANG MILYON WALONG DAAN AT LABING PITONG LIBO TATLONG DAAN AT TATLUMPU'T APAT NA PISO (P255,817,334.00) ALINSUNOD SA NAKALAKIP NA BALANGKAS AT TALAAN NG KITA AT GASTUSIN NA NILAGYAN NG TANDANG "O".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 881-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG KARAGDAGANG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P20,000.00) UPANG IUKOL SA TRAVELLING EXPENSES PARA SA TANGGAPAN NG MPDC NA ANG PONDO ·AY MAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENT".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 882-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA NG PAGLIKHA NG MUNICIPAL FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES MANAGEMENT COUNCIL FUND AT MAGING BAHAGI ITO NG GENERAL FUND AT ANG PAGTATADHANA NA ANG LAHAT NG KITA O KABAHAGING BUTAW (FEE SHARE) NA TINATANGGAP NG PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA MULA SA KINUKULEKTA NG LAGUNA LAKE DEVELOPMENT AUTHORITY BAWA'T TAON SIMULA TAONG 1997 AY MAPALAAN SA NILIKHANG PONDO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 883-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG KARAGDAGANG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAANG LIBONG PISO (P100,000.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "OVERCOLLECTION FROM COMMUNITY TAXES" PARA SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG INGAT-YAMAN UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 884-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAM NA RAAN APATNAPU'T SIYAM NA LIBO AT LABING APAT NA PISO AT TATLONG SENTIMO (P949,014.03) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 885-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG AP ATNAPU'T LIMANG LIBO WALONG DAAN PITUMPU'T LIMANG PISO AT LABING ANIM NA SENTIMO (P45,875.16) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENT" UPANG IUKOL SA "GROUP REDEMPTION INSURANCE" NG SAMAHANG MAGKAKAPITBAHAY HOMEOWNER'S ASSOCIATION.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 886-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPUNG LIBONG PISO (P30,000.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''UNDERESTIMATED INCOME-INTEREST" UPANG IUKOL SA LIGA NG BASKETBALL NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 887-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG W ALUMPUNG LIBO ISANG DAAN AT PITUMPU'T TATLONG PISO AT TATLUMPU'T PITONG SENTIMO (P80,173.37) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 888-1999
AN ORDINANCE ADOPTING THE REVISED ZONING ORDINACE OF 1999 OF SANTA ROSA, LAGUNA OTHERWISE KNOWN AS SANTA ROSA LAND DEVEWPMENT GUIDANCE SYSTEM FOR THE MUNTCTPALTTY OF SANT A ROSA AND PROVIDING FOR THE ADMINISTRATION, ENFORCEMENT AND AMENDMENT THEREOF AND FOR THE REPEAL OF ALL ORDINANCES IN CONFLICT THEREWITH.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 889-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAM NA RAAN PITONG LIBONG PISO WALUMPU'T WALONG PISO AT WALUMPU'T WALONG SENTIMO (P907,088.88) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 890-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T TATLONG LIBO APAT NA RAAN AT DALAWAMPUNG PISO (P23,420.00) BILANG TULONG PANANALAPI SA MGA MANLALARONG TAGA-SANTA ROSA SA GAGANAPING "PHILIPPINE OPEN TEAM CHESS CHAMPIONSHIP" SA IKA-22-25 NG NOBYEMBRE SA SUGARLAND HOTEL BACOLOD CITY, NEGROS OCCIDENTAL NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''UNDERESTIMATED INCOME-REAL PROPERTY TAX-PENALTY".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 891-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA LIBONG PISO (P4,000.00) PARA SA "REGISTRATION FEE" NA DADALUHAN NI ENG. VIC TUMAMBING SA GAGANAPING 25TH NATIONAL CONVENTION OF THE PHILIPPINE INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERS, INC. SA IKA-24-28 NG NOBYEMBRE, 1999. NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENT".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 892-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG W ALUMPU'T ANIM NA LIBO WALONG DAAN AT PITUMPU'T SIYAMNA PISO AT SIYAM NA SENTIM0 (P86,879.09) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 893-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY 11G PAGLALAAN NG HALAGANG AP ATNAPU'T PITONG LIBONG PISO (P47,000.00) PARA SA TANGGAPAN NG MPDC NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''UNDERESTIMATED INCOME- OTHER INCOME, MISCELLANEOUS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 894-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA MILYON SIYAM NA RAAN TATLUPU'T DALAWANG LIBO TATLONG DAAN SIYAMNAPU'T LIMANG PISO AT ANIMNAPU'T SIYAM NA SENTIMO (P4,932,395.69) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''UNDERESTIMATED INCOME-OTHER INCOME, MISCELLANEOUS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 895-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAM NA LIBONG PISO (P9,000.00) UPANG IUKOL SA "SALARY OF ONE (1) CASUAL DRIVER" PARA SA TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS-SANGGUNIANG BAYAN OFFICE".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 896-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN SIYAMNAPUNG LIB0 AT TATLONG DAANG PISO (PL90,300.00) UPANG IUKOL SA BHW NG RURAL HEALTH UNIT II NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME OTHER INCOME, MISCELLANEOUS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 897-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T SIYAM NA LIBONG PISO (P29,000.00) UPANG IUKOL SA "TRAVELLING EXPENSES AT COMMUNICATION SERVICES NG GSO" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-OTHER INCOME, MISCELLANEOUS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 898-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAW ANG DAANG LIBO AT LIMAMPUNG PISO (P250,000.00) UPANG IUKOL SA MGA GASTUSIN SA PAGSASANAY (SEMINAR) NG ASSOCIATION OF BARANGAY KAGAWAD (ABAKA) SA LKA-11-12 NG DISYEMBRE SA WONDER ISLAND, CALAMBA, LAGUNA NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "GRANTS" NG PUNONG-BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 899-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T ISANG LIBO APAT NARAAN APATNAPU'T PITONG PISO AT LIMAMPU'T WALONG SENTIMO (P2I,447.58) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY" NG MGA KAWANING NAKATALAGA SA SANGGUNIANG BAYAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITION-SANGGUNIANG BAYAN OFFICE".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 900-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P20,000.00) PARA SA TANGGAPAN NG INHINYERO NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''UNDERESTIMATED INCOME-OTHER INCOME, MISCELLANEOUS" UPANG IUJCOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 901-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAMNAPU'T APAT NA LIBO ISANG DAAN AT PITUMPU'T LIMANG PISO (P94,175.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 902-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG BARANGAY BLG. 01-99 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG CAINGIN NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 903-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA MILYON WALONG DAAN PITUMPU'T TATLONG LIBO AT DALAWAMPU'T APAT NA PISO (P4,873,024.00) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 904-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MIL YON DALAW ANG DAAN AT LIMAMPUNG LLBONG PISO (P1,250,000.00) UPANG IUKOL SA "BUSINESS PERMIT PLATE" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA UNDERESTIMATED INCOME-OTHER INCOME, MISCELLANEOUS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 905-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAANG LIBONG PISO(P300,000.00) PARA SA LIVELIHOOD DEVELOPMENT PROGRAM NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-OTHER INCOME , MISCELLANEOUS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 906-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG LABING ANIM NA LIBO WALONG DAAN AT PITUMPU'T APAT NA PISO (PL6,874.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON PARA SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 907-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2000 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN TATLUMPU'T ANIM NA LIBO AT APATNAPU'T PITONG PISO AT LIMANG SENTIMO (P836,047.05) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 908-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2000 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON SIYAM NA RAAN ANIMNAPU'T WALONG LIDO AT LIMANG PISO AT PITUMPU'T LIMANG SENTIMO (P2,968,005.75) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 909-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON ISANG DAAN ANIMNAPUNG LIBO PITONG DAAN AT LIMAMPUNG PISO (P1,160,750.00) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 910-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPUNG LIBONG PISO (P30,000.00) UPANG IUKOL SA "FORMS, SUPPLIES, REPAIR OF UBIX COPYER" PARA SA TANGGAPAN NG LOCAL CIVIL REGISTRAR NA ANG PONDO AY MANGGAGALING SA "CURRENT APPROPRIATIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 911-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON LIMANG DAAN LIMAMPU'T ANIM NA LLBO AT PITONG DAANG PISO (P1,556,700.00) UPANG IUKOL SA RNGA SURNUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 912-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 75-T. 1992 NA NAGTATADHANA NG MGA PATAKARAN AT PANUNTUNAN NG PAGSASAKATUPARAN NG REVISED REVENUE CODE OF 1992 OF SANTA ROSA, LAGUNA, PARTIKULAR SA ART. A SEK. 3A.01 NA MADARAGDAGAN NG SINGILING TATLONG DAAN AT LIMAMPUNG PISO (P350.00) PARA SA MAYOR'S PERMIT PLATE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 913-1999
AN ORDINANCE IMLPOSING GARBAGE FEES TO BE COLLECTED FROM OWNER OR OPERATOR OR A BUSINESS ESTABLISHMENT AND OCCUPANTS OF RESIDENTIAL APARTMENTS AND FLATS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 914-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA PAMBAYANG ALITUNTUNIN SA PAMAMASADA NG MGA TRICYCLE NA DE MOTOR SA BAYAN NG SANTA ROSA LAGUNA NA PINAGTIBAY SA PAMAMAGITAN NG KAUTUSANG BAYAN BLG. 38-'92 AT PAGLILIMBAG SA KABUUANG KAUTUSANG SUSUSUGAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 915-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG BARANGAY BLG. 005-'99 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT 

1

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock