1999 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 762-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN ANIMNAPU'T DALAWANG LIBO AT PITUMPU'T WALONG PISO (P862, 078.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 763-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON ISANG DAAN ANIMNAPUNG LIBO ISANG DAAN AT TATLUMPU'T LIMANG PISO (P1,160,135.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 764-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON WALONG DAAN PITUMPU'T ANIM NA LIBO APAT NA RAAN AT LABING SIYAM NA PISO (P1,876,419.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 765-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON DALAWAMPU'T WALONG LIBO ANIM NA RAAN AT ANIMNAPU'T WALONG PISO (P2,028,668.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 766-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON DALAWANG DAAN DALAWAMPU'T WALONG LIBO DALAWANG DAAN AT DALAWAMPU'T WALONG PISO (P2,228,228.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 767-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 37 NA MAY KABUUANG SUKAT NA 862 METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT KOMERSIYAL.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 768-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA LAHAT NG NAGPAPA-UNLAD (DEVELOP) NG SUBDIBISYON-RESIDENSIYAL MANO KOMERSIYAL NA GAWING BAHAGI NG PLANO NG PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PLAN) ANG PAGTATANIM NG MGA PUNONG-KAHOY SA GILID NG LAHAT NG DAAN AT SA KANI-KANILANG "OPEN SPACES".

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 769-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHAL AGA NG ISANG MILYON LIMANG DAAN PITUMPU'T ISANG LIBO SIYAM NA RAAN AT TATLUMPU'T DALAWANG PISO (P1,571,932.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 770-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON TATLONG DAAN ANIMNAPU'T PITONG LIBO AT DALAWAMPU'T ANIM NA PISO AT SIYAMNAPU'T LIMANG SENTIMO (P2,367,026.95) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 771-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG MILYON TATLONG DAAN APATNAPU'T PITONG LIBO DALAWANG DAAN AT LIMAMPU'T DALAWANG PISO AT PITUMPU'T DALAWANG SENTIMO (P8,347,252.72) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 772-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN ANIMNAPU'T ANIM NA LIBO LIMANG DAAN AT SIYAMNAPU'T LIMANG PISO (P666,595.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 773-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON LIMANG DAAN APATNAPU'T WALONG LIBO TATLONG DAAN AT LIMAMPU'T WALONG PISO (P1,548,358.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 774-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON SIYAM NA RAAN ANIMNAPU'T PITONG LIBO TATLONG DAAN AT ANIMNAPU'T APAT NA PISO (P2,967,364.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 775-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON SIYAMNAPU'T SIYAM NA LIBO SIYAM NA RAAN AT ANIMNAPUNG PISO AT WALUMPU'T DALAWANG SENTIMO (P2,099,960.82) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKORNENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 776-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA NG PAGLULUNSAD NG MALINIS NA PASILIDAD PAMPALIKURAN SA LAHAT NG MGA LUGAR, GUSALI O ANUMANG ISTRAKTURA NA PANANDALIAN O PANSAMANTALANG PINAGTITIPUNAN O TINITIGI LAN NG MGA TAO MAGING PAMPUBLIKO 0 PRIBADONG GAWAING ISINASAAD DITO AT NAGTATAKDA NG KAUKULANG PARUSA SA ANUMANG LALABAG SA KAUTUSANG ITO.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 777-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON APAT NA RAAN LIMAMPU'T LIMANG LIBO AT PITUMPU'T WALONG PISO (P2,455,078.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKORNENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 778-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAON 1999 NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG MILYON APAT NA RAANG LIBONG PISO (P8,400,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 779-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN TATLUMPU'T SIYAM NA LIBO AT ANIM NA PISO (P539,006.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PARNBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 780-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA IPINAG-UUTOS ANG PAGHILA (TOWING) SA MGA NAKAHIMPIL/NAKAPARADA NA SASAKYAN SA BUONG KAHABAAN NG MGA DAANG NASYONAL, PANLALAWIGAN AT PAMBAYANG DAAN AT PAGTATADHANA NG KAUKULANG MULTA SA PAGHILA AT PARA SA IBA PANG LAYUNIN .

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 781-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN PITUMPUNG LIBO PITONG DAAN AT TATLUMPU'T ANIM NA PISO AT LABING ANIM NA SENTIMO (P570,736.16) NA ANG PONDO AY RNAGMURNULA SA "RETAINED EARNINGS OF 1998" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 782-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON DALAWANG DAAN TATLUMPU'T ANIM NA LIBO APAT NA RAAN PITUMPU'T APAT NA PISO AT APATNAPU'T DALAWANG SENTIMO (P1,236,474.42) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 783-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON DALAWANG DAAN ANIMNAPU'T LIMANG LIBO ANIM NA RAAN AT TATLUMPU'T SIYAM NA PISO (P1,265,639.00) KASARNA ANG KAUKULANG PUNA AT REKORNENDASYON NG PARNBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 784-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG MILYONG PISO (P5,000,000.00) UPANG IUKOL SA “SECOND PARTIAL PAYMENT FOR THE PURCHASE OF LOT FOR THE MURANG PABAHAY PROGRAM (RESETTLEMENT PROJECT)" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA “RETAINED EARNINGS OF 1998”.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 785-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN AT DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P520,000.00) UPANG IBILI NG "SERVICE VEHICLE FOR THE USE OF DISTRICT SUPERVISOR" NA ANG PONDO AY RNAGRNURNULA SA "RETAINED EARNINGS OF 1998".

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 786-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) UPANG IUKOL SA "FORTHCOMING INAUGURATION, MOA SIGNING AND GROUND BREAKING CEREMONY ON THE SOCIALIZED HOUSING PROGRAM" NA ANG PONDO AY MAGMURNULA SA "RETAINED EARNINGS OF 1998".

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 787-1999
AN ORDINANCE REQUIRING ALL OWNERS/OPERATORS OF BOTTLED WATER FILLING STATIONS INCLUDING WATER DELIVERY TANKERS OPERATING WITHIN THE MUNICIPALITY OF SANTA ROSA, LAGUNA TO SUBMIT FOR INSPECTION BY THE MUNICIPAL HEALTH OFFICE WATER SAMPLING FOR TESTING AND PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATION THEREOF.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 788-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN TATLUMPU'T PITONG LIBO PITONG DAAN WALUMPU'T DALAW ANG PISO AT TATLUMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P157,782.39) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "RETAINED EARNINGS OF 1998" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 789-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPUNG LIBONG PISO (P60,000.00) PARA SA TANGGAPAN NG PANSAKAHAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "RETAINED EARNINGS OF 1998” UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 790-1999
SA MUNGKAHI NI KAG. BUSTAMANTE NA PINANGALAWAHAN NI KAG. ROMEO AALA.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 791-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALONG DAANG LIBONG PISO (P800,000.00) UPANG IUKOL SA GASTUSIN PARA SA "FIESTA CELEBRATION" ALINSUNOD SA TALAAN NG GASTUSIN NA INIHANDA AT ISINULIT NG LUPON NG PISTANG BAYAN, NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "RETAINED EARNINGS OF 1998”.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 792-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG DAAN AT PITUMPU'T PITONG PISO (P777.00) UPANG IUKOL SA "BACK PAY" NI G. EUSEBIO CAJUCOM NA ANG PONDO AY MAGRNURNULA SA "RETAINED EARNINGS OF 1998".

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 793-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON DALAWANG DAAN ANIMNAPU'T LIMANG LIBO TATLONG DAAN AT APAT NA PISO (P1,265,304.00) KASARNA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 794-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT DALAWAMPU'T WALONG LIBONG PISO (P128,000.00) KASARNA ANG KAUKULANG PUNA AT REKORNENDASYON NG PARNBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 795-1999
SA MUNGKAHI NI KAG. BUSTAMANTE AT PINANGA LAWAHAN NI KAG. LASERNA.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 796-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T PITONG LIBO LIMANG DAAN LIMAMPU'T DALAWANG PISO AT WALUMPU'T TATLONG SENTIMO (P27,552.83) NA ANG PONDO AY RNAGRNURNULA SA ''1998 RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA GASOLINANG NAKONSURNO NG MGA SURNUSUNOD NA TANGGAPAN:

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 797-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN LIMAMPUNG LIBO SIYAMNAPU'T SIYAM NA PISO AT ANIMNAPU'T ISANG SENTIMO (P150,1097.61) UPANG IUKOL SA "COMMUNICATION SERVICES" NG HRMO, LICENSE AND PERMIT SECTION AT PESO NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "RETAINED EARNINGS 1998".

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 798-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT APATNAPUNG LIBONG PISO (P240,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 799-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG LABING DALA WANG LIBONG PISO (P12,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AI REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 800-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON WALONG DAAN AP ATNAPU'T W ALONG LIBONG PISO (P2,848,000.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "RETAINED EARNINGS 1998" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 801-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG HALAGANG DALAWAMPU'T TATLONG LIBO AT TATLONG DAANG PISO (P24,300.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "RETAINED EARNINGS 1998" UPANG IUKOL SA "TRAVELING EXPENSES" NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG INHINYERO.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 802-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSUSUSOG SA KAPASIYAHAN BLG. 53-'99 NA NAGSASAAD NG PAGLULUNSAD NG MALAWAKANG KAMPANYA SA PAGBABAYAD NG BUWIS SA MGA ARI-ARIANG DI NATITINAG AT PAGKAKALOOB NG AMNESTIYA SA PAMAMAGITAN NG PAG-AALIS NG PATAW NA MULTA SA DI PAGBABAYAD NG BUWIS SA MGA NAKARAANG TAON HANGGANG IKA-30 NG HUNYO, 1999, NA SA HALIP NA ''KAPASIYAHAN AY ITADHANANG KAUTUSAN".

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 803-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 11, 12,13 AT 14, BLK. 44, PHASE 1-C, SAN LORENZO SOUTH NA MAY KABUUANG SUKAT NA 263 METRO KUWADRADO BILANG GAMIT INSTITUSYONAL.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 804-1999
ANG KAUTUSANG BAY AN NA NAGTATADHANA SA LOTE BLG. 34, 36, 38, BLK. 20, PHASE 1, SAN LORENZO SOUTH NA MAY KABUUANG SUKAT NA 264 METRO KUW AD RADO BILANG GAMIT INSTITUSYONAL.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 805-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA NG PAG-AATAS SA LAHAT NG NAGMAMANEHO NG PAMPASAHERONG TRICYCLE SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA NA SUMAILALIM SA ISANG KURSONG PAGSASANAY AT "DRUG TEST" BAGO PAHINTULUTANG MAGHANAPBUHAY.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 806-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPU'T ANIM NA LIBO SIYAM NA RAAN DALAW AMPU'T PITONG PISO AT LABING APAT NA SENTIMO (P66,927.14) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''RETAINED EARNINGS OF 1998" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 807-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAAN NG HALAGANG TATLONG MILYONG PISO (P3,000,000.00) UPANG IUKOL SA "PARTIAL PAYMENT OF LOT FOR MURANG PABAHAY PROGRAM" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM CONTINUING APPROPRIATION OF 1998 FOR LAND AND LAND IMPROVEMENT AT SURPLUS ADJUSTMENT".

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 808-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA LIBO DALAWANG DAAN APAT NA PISO AT DALAWAMPU'T TATLONG SENTIMO (P4,204.23) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY" NG LICENSE AND PERMIT DIVISION NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''RETAINED EARNINGS .1998".

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 809-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG DALAW ANG DAAN PITONG LIBO DALAWANG DAAN AT APATNAPUNG PISO AT DALAWAMPU'T ANIM NA SENTIMO (P207,240.26) MATAPOS ANG PUNA AT TEKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 810-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN ANIMNAPUNG LIBO PITONG DAAN DALAW AMPU'T PITONG PISO AT PITUMPU'T DALAWANG SENTIMO (P160,727.72) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''RETAINED EARNINGS OF 1998" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 811-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN LABING TATLONG LIBO PITONG DAAN AT DALAW AMPU'T LIMANG PISO AT LABING AP AT NA SENTIMO (P113,725.14) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 812-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN PITUMPU'T ISANG LIBO SIYAM NA RAAN AT WALUMPU'T ANIM NA PISO AT PITUMPU'T TATLONG SENTIMO (P171,986.73) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 813-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG WALUMPUNG LIBONG PISO (P80,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 814-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA MGA MALAKIHANG KOMPANYANAMAGTATAYO NGPAGAWAAN O ESTABLISIMIYENTO SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA NA ISULIT ANG KANILANG TALAAN NG MGA KAILANGANG KARAGDAGANG TAUHAN BAGO SILA MABIGYAN NG KAUKULANG PAHINTULOT NA MAITAYO ANG KANILANG BAGONG GUSALI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 815-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG ANIMNAPU'T ISANG LIBO APAT NA RAAN AT DALAWAMPU'T PITONG PISO AT TATLUMPUNG SENTIMO (P61,427.30) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 816-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT WALUMPU'T ANIM NA LIBONG PISO (P286,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 817-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPUNG LIBONG PISO (P10,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 818-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN AT DALAWAMPU'T APAT NA LIBONG PISO (P624,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 819-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG DAAN ANIMNAPU'T APAT NA LIBO AT LIMANG DAANG PISO (P764,500.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''RETAINED EARNINGS 1998" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 820-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING ANIM NA LIBO LIMANG DAAN AT TATLILLV1PU'T LIMANG PISO (P16,535.00) UPANG IUKOL SA "REPAIR AND MAINTENANCE OF AMBULANCE OF HEALTH OFFICE I" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENT".

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 821-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN APATNAPU'T DALAWANG LIBO APAT NA RAAN AT WALUMPU'T APAT NA PISO (P242,484.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 822-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN APATNAPU'T WALONG LIBONG PISO (P348,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 823-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN LIMAMPU'T ISANG LIBO AT TATLUMPU'T ANIM NA PISO AT DALAWAMPUNG SENTIMO (P251,036.20) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 824-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY POOK NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN W ALUMPU'T APAT NA LIBO AT LIMANG DAANG PISO (P184,500.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 825-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN DALAWAMPU'T TATLONG LIBO AT WALUMPU'T LIMANG PISO (P223,085.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 826-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN LIMAMPU'T SIYAM NA LIDO SIYAM NA RAAN AT APATNAPUNG PISO (P159,940.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 827-1999
ANG KAPASIYARAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAANG LIBONG PISO (P300,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 828-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN TATLUMPUNG LIBO WALONG DAAN AT SIYAMNAPU'T PITONG PISO AT WALUMPU'T WALONG SENTIMO (P330,897.88) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 829-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAW ANG DAAN PITONG LIBO ISANG DAAN AT DALAWAMPU'T SIYAM NA PISO AT APATNAPUNG SENTIMO (P207,129.40) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 830-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPATUPAD NG "CURFEW" SA BARANGAY APLAYA, SANTA ROSA, LAGUNA SIMULA IKA-10:00 NG GABI HANGGANG IKA-4:00 NG UMAGA SA MGA KABATAANG MAY EDAD LABING PITO (17) PABABA NA NAGBABAWAL NG PANANATILI SA LANSANGAN SA MGA NABANGGIT NA ORAS.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 831-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA MGA NAGPAPAUNLAD/GUMAGAWA NG MGA BAGONG SUBDIBISYON, PAMAHAYAN, PANGKALAKALAN O PANG-INDUSTRIYAL AT MGA ESTABLISIMIYENTO NA AYUSIN ANG MGA KANAL NAPALIWASANGTUBIG SA KANILANG MGA PAPAUNLARIN/GAGAWING PARSELA NG LUPAIN.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 832-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN TATLUMPU'T ANIM NA LIBO DALAWANG DAAN APATNAPU'T LIMANG PISO AT PITUMPU'T PITONG SENTIMO (P336,245.77) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITION" UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE" NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 833-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPU'T APAT NA LIBONG PISO (P64,000.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "RETAINED EARNINGS 1998" PARA SA MGA GASTUSIN NG TANGGAPAN NG MUNICIPAL PLANNING AND DEVELOPMENT COORDINATOR TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 834-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON APATNAPU'T APAT NA LIBO TATLONG DAAN PITUMPU'T LIMANG PISO (P1,044,375.00) UPANG IUKOL SA "EQUITY" NG SAMAHANG MAGKAKAPITBAHAY HOMEOWNER'S ASSOCIATION INC. KAUGNAY NG PROGRAMANG PABAHAY NG PAMAHALAAN NA MAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENT".

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 835-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN AT DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P520,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 836-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 411-'97 NA NAGTATADHANA NG PAMASAHE SA PAMPASAHERONG TRICYCLE.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 837-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA BLOCK 42, 43, AT 23 NA MAY KABUUANG SUKAT NA 48,232 METRONG PARISUKAT BILANG GAMIT-KOMERSIYAL.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 838-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON ANIM NA RAAN APATNAPU'T APAT NA LIBO ANIM NA RAANG PISO AT LABING SIYAM NA SENTIMO (P1,644,600.19) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 839-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG KARAGDAGANG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P450,000.00) UPANG IUKOL SA "SCHOLARSHIP PROGRAM" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "1999 UNAPPROPRIATED BALANCE".

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 841-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAW ANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) UPANG IUKOL SA "EXPENSES FOR PROGRAMS AND ACTIVITIES FOR THE VISIT OF THE AMBASSADOR OF PERU TO SANTA ROSA, LAGUNA" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SUPLUS ADJUSTMENT".

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 842-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 145-'94 SEK. 1., KAUTUSANG NAGBABAWAL SA LAHAT NG SASAKYANG TRAK NA MAY SAMPUNG (10) GULONG (TRUCK BAN) SA MGA ITINAKDANG LUGAL AT ORAS.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 843-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG KARAGDAGANG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING PITONG LIBONG PISO LIM.ANG DAAN AT LIMAMPUNG PISO (P17,550.00) UPANG IUKOL SA "EQUITY" NG SAMAHANG MAGKAKAPITBAHAY HOMEOWNER'S ASSOCIATION NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENT".

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 844-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG LIMAMPUNG LIBONG PISO (P50,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 845-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN PITUMPU'T PITONG LIBO ANIM NA RAAN AT LIMAMPU'T ANIM NA PISO AT APATNAPU'T AP AT NA SENTIMO (P377,656.44) UPANG IUKOL SA "REPAIR OF EQUIPMENT" NG SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA " 1999 UNAPPROPRIATED BALANCE".

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 846-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU'T APAT NA LIBO AT APAT NA RAANG PISO (P44,400.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "1999 UNAPPROPRIATED BALANCE, UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 847-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 1999 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG WALUMPU'T PITONG LIBONG PISO (P87,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 848-1999
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL NG PAGTATAYO/PAGLALAGAY NG ANUMANG PITAK (STALL) PANGHANAPBUHAY AT MGA KAURING GAMIT PANGHANAPBUHAY, PITAK NA PANSARILING-GAMIT NA NAKAKAPIGIL/NAKAKAHADLANG/NAKAKAABALA SA MGA DAANG TAO (SIDEWALKS) NG LAHAT NG DAAN AT KALYE SA NASASAKUP AN NG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA NA DITO'Y ITINATALAGANG EKSKLUSIBONG DAANG-TAO LAMANG AT ANG PAGTATAKDA NG PARUSA SA LALABAG DITO.

 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock