2001 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1030-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON TATLONG DAANG LIBO ANIMNAPU'T ISANG LIBO TATLONG DAAN SIYAMNAPU'T PITONG PISO (P1,361,397.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1031-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG DALA WANG MIL YON PITONG DAAN AT WALONG LIBO DALAWANG DAAN ATAPAT NA PISO (P2,708,204.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1032-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON DALAWANG DAAN ANIMNAPU'T DALAWANG LIBO WALONG DAAN AT TATLUMPU'T APAT NA PISO (P3,262,834.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1033-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON ANIMNAPUNG LIBO AT PITUMPU'T WALONG PISO (P3,060,078.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1034-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPUNG MILYON ANIMNAPU'T ANIM NA LIBO AT LIMAMPUNG PISO (P10,066,050.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1035-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON WALONG DAAN TATLUMPU'T APAT NA LIBO WALONG DAAN APATNAPU'T PITONG PISO (P3,834,847.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1036-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHAJAGA NG SIYAM NA RAAN LIMAMPU'T TATLONG LIBO TATLONG DAAN AT WALUMPU'T WALONG PISO (P953,388.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1037-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON PITONG DAAN PITUMPU'T PITONG LIBO ISANG DAAN AT TATLUMPUNG PISO (P1,777,130.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1038-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON AP AT NA RAAN PITUMPU'T WALONG LIBO APAT NA RAAN ANIMNAPU'T APAT NA PISO AT TATLUMPU'T TATLONG SENTIMO (P2,478,464.33) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1039-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON ISANG DAAN PITUMPU'T WALONG LIBO LIMANG DAAN AT LABING LIMANG PISO (P3,178,515.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1040-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON APAT NA RAAN DALAWAMPU'T ANIM NA LIBO APAT NA RAAN AT APATNAPU'T PITONG PISO (P3,426,447.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1041-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG LABING DALAWANG MILYON PITONG DAAN AT TATLUMPU'T LIMANG LIBO (P12,735,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1042-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON PITONG DAAN TATLUMPU'T ISANG LIBO LIMANG DAAN APATNAPU'T WALONG PISO AT WALUMPU'T PITONG SENTIMO (P1,731,548.87) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA: "RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1043-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING TATLONG MILYON LIMANG DAAN DALAWAMPUNG LIBO APAT NA RAAN ANIMNAPUNG PISO AT WALUMPU'T DALAWANG SENTIMO (P13,520,460.82) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1044-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON ANIM NA RAAN ANIMNAPU'T PITONG LIBO LIMANG DAAN AT WALUMPU'T TATLONG PISO (P3,667,583.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1045-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON PITUMPU'T DALAWANG LIBO AT LIMAMPU'T APAT NA PISO (P1,072,054.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1046-2001
AKADA AT MUNGKAHI NI KAG. ALGABRE NA PINANGALAWAHAN NI KAG. BUSTAMANTE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1047-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 1012-2000 NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001, NA MATAPOS ANG PAG-AARAL NG PANLALAWIGANG PINUNO NG BADYET AY IPINAYO ANG PAGTATAMA AT SA HALIP NA NAPATALANG KABUUAN AY PINAGPASIYAHANG SUSUGAN UPANG MAGKAROON NG KABUUANG HALAGANG TATLONG DAAN APA TNAPUNG MILYON LIMANG DAAN ANIMNAPUNG LIBO SIYAM NA RAAN AT LIMANG PISO AT PITUMPU'T PITONG SENTIMO (P340,560,905. 77).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1048-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON ISANG DAAN TATLUMPU'T ISANG LIBO' SIYAM NA RAAN SIYAMNAPU'T ANIM NA PISO AT DALA WAMPU'T PITONG SENTIMO (P1,131,996.27) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1049-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BIG. 1043-2001 NA NAGSASAAD NG PAGLALAAN NG HALAGANG P13,520,460.22 NA NGAYO'Y BINABAGO AT NAGTATADHANA NG PAGLALAAN NG HALAGANG P13,335,778.56 NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "RETAINED EARNINGS" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1050-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON APAT NA RAAN LIMANG LIBO TATLONG DAAN AT LABING LIMANG PISO (P1,405,315.00). KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKSOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1051-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T WALONG LIBO DALAWANG DAAN ANIMNAPU'T DALAWANG PISO AT APATNAPUNG SENTIMO (P58,262.40) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENTS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1052-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA MGA GAGAWA NG MGA SUBDIBISYONG BARAYAN, KOMERSIYAL O INDUSTRIYAL 0 MALAKING ESTABLISIMIYENTO NA GUMAWA NG DAANG PUBLIKO SA GILID NG SUBDIBISYON AT PATUNGO SA LIKOD NA LOTE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1053-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON LIMAMPU'T APAT NA LIBO LIMANG DAAN LIMAMPU'T ANIM NA PISO AT APATNAPUNG SENTIMO (P2,054,556.40) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1054-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPTIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T LIMANG MILYONG PISO (P25,000,000.00) MULA SA TERM LOAN WITH LAND BANK OF THE PHIUPPINES" UPANG IUKOL SA GASTUSIN NG "CONSTRUCTION ON PHASE II - MUNICIPAL ANNEX BUILDING PROJECT".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1055-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P450,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1056-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN SAMPUNG LIBONG PISO (P310,000.00) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY" NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG LNGAT-YAMAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENT".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1057-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUONG BUDYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON APAT NA RAAN ISANG LIBO DALAWANG DAAN AT LIMAMPU'T AP AT NA PISO (P2,401,254.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1058-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON WALONG DAAN LABING ANIM NA LIBO PITONG DAAN AT WALUMPU'T ANIM NA PISO AT APATNAPUNG SENTIMO (P1,816,786.40) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1059-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALONG DAAN PITONG LIBO LIMANG DAAN PITUMPU'T DALAWANG PISO AT DALAWAMPU'T APAT NA SENTIMO (P807,572.24) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1060-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAMNAPU'T DALAWANG LIBO ANIM NA RAAN WALUMPU'T LIMANG PISO AT LABING ISANG SENTIMO (P92,685.11) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1061-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON LIMANG DAAN WALONG LIBO LIMANG DAAN ANIMNAPU'T ISANG PISO AT APATNAPU'T APAT NA SENTIMO (P1,508,561.44) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1062-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN APATNAPU'T TATLONG LIBO SIYAM NA RAAN PITUMPU'T SIYAM NA PISO AT TATLUMPU'T LIMANG SENTIMO (P143,979.35) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1063-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON TATLUMPU'T APAT NA LIBO PITONG DAANG PISO (P1,034,700.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1064-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN APAT NA LIBO AT WALUMPU'T PITONG PISO (P104,087.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1065-2001
ANG KUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN LABING PITONG LIBO WALONG DAAN APATNAPU'T PITONG PISO AT TATLUMPU'T APAT NA SENTIMO (P517,847.34) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POS'ITIONS-SB OFFICE'' UPANG ITIKOL SA- "TERMINAL LEAVE" NG MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1066-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG ANIMNAPU'T PITONG LIBONG PISO (P67 ,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1067-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN LIMAMPU'T SIYAM NA LIBO AT DALAWANG DAANG PISO (P559,200.00) UPANG IUKOL SA "HONORARIUM OF BARANGAY LUPONG TAGAPAMAYAPA" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENTS AND RETAINED EARNINGS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1068-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA RAAN APATNAPUNG LIBO AT LIMAMPU'T SIYAM NA PISO AT DALAWAMPU'T ANIM NA SENTIMO (P640,059.26) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1069-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN TATLUMPU'T LIMANG LIBO PITONG DAAN ANIMNAPU'T ANIM NA PISO AT ANIMNAPU'T ANIM NA SENTIMO (P235,766.66) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY" NG MGA NAKATALAGANG KAWANI SA TANGGAPAN NG AKAWNTANT NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM YACANT POSITIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1070-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN LABING TATLONG LIBO AT PITONG DAANG PISO (P713,700.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1071-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN LABING TATLONG LIBO TATLONG DAAN AT DALAWAMPU'T APAT NA PISO AT ANIM NA SENTIMO (P313,324.06) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1072-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN TATLONG LIBO ANIM NA RAAN AT DALAWAMPU'T TATLONG PISO (P603,623.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1073-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN LIMAMPUNG LIBO ISANG DAAN AT LABING TATLONG PISO AT APATNAPU'T WALONG SENTIMO (P650,113.48) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1074-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON DALA WANG DAAN PITUMPU'T APAT NA LIBONG PISO (P1,274,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1075-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN AT WALUMPUNG LIBONG PISO (P580,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1076-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN T ATLUMPU'T LIMANG LIBO AT ANIMNAPU'T APAT NA PISO AT SIYAMNAPU'T ANIM NA SENTIMO (P235,064.96) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1077-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN PITUMPU'T T ATLONG LIBO AT ANIM NA RAANG PISO (P173,600.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1078-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON ISANG DAAN LIMAMPU'T SIY AM NA LIBONG PISO (P1,159,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1079-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA MILYON TATLONG DAAN, DALAWAMPUNG LIBO AT LIMAMPU'T APAT NA PISO AT TATLUMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P4,320,054.39) UPANG IUKOL SA"CONSTRUCTION UF MUN.IC/PAL ANNEX BUILDING" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "RE-ALIGNMENT OF LOAN PROCEEDS FROM DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES INTENDED FOR TH E ACQUISITION OF LOT AT BARANGAY SINALHANFOR HOUSING PROJECT II".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1080-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON WALONG DAAN WALUMPU'T TATLONG LIBO SIYAM NA RAAN AT LIMAMPU'T WALONG PISO AT APAT NA SENTIMO (P2,883,958.04) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1081-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS SA LAHAT NG PUNONGBARANGAY, KAGAWAD AT MGA KAWANI PARA MAGTANIM NG MGA PUNONGKAHOY SA KAHABAAN NG ILOG, IRRIGATION CANAL AT BAYBAY KALSADA NA KANILANG NASASAKUPAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1082-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYONG PISO (P1,000,000.00) NA RNAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENT" UPANG IUKOL SA GASTUSIN UPANG MAKAPAGSULIT NG KAHILINGANG BUMILI NG FRIAR LAND SA DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES KAUGNAY NG PANUKALANG MAGING PAG-AARI NG PARNAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA ANG LOTE BLG. 2098 AT 2099 NA MATATAGPUAN SA BARANGAY SANTO DOMINGO AT KINATATAYUAN NG CUARTEL DE SANTO DOMINGO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1083-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON ANIM NA RAAN LIMANG DAAN PITUMPU'T APAT NA PISO AT DALAWAMPU'T ISANG SENTIMO (P1,600,574.21) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS" UPANG IUKOL SA "5% SALARY ADJUSTMENT OF MUNICIPAL OFFICIALS & EMPLOYEES EFFECTIVE JULY 1, 2001 AS PER BUDGET CIRCULAR NO. 74".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1084-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON PITONG DAAN LABING SIYAM NA LIBO DALAWANG DAAN AT LABING TATLONG PISO (P1,719,213.00) UPANG IBILI NG "AIR CONDITIONING UNITS INCLUDING INSTALLATION" PARA SA MUNICIPAL ANNEX BUILDING NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENTS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1085-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 200 I NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAANG LIBONG PISO (P100,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1086-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN WALUMPU'T SIYAM NA LIBO APAT NA RAAN AT LIMAMPU'T WALONG PISO (P589,458.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1087-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN LABING TATLONG LIBO AT DALAWAMPU'T LIMANG PISO AT LIMAMPUNG SENTIMO (P313,025.50) UPANG IUKAL SA "SALARIES AND OTHER EMOLUMENTS OF VARIOUS POSITIONS" NA ANG PANDA AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1088-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALONG DAAN SIY AMNAPU'T DALAWANG LIBO ANIM NA RAAN ANIMNAPU'T SIYAM NA PISO AT DALAWAMPU'T PITONG SENTIMO (P892,669.27) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS" UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE NG MGA SUMUSUNOD NA KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1089-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG KARAGDAGANG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON ANIM NA RAAN DALAWAMPU'T W ALONG LIBO DALA WANG DAAN AT LIMAMPU'T ANIM NA PISO AT DALA W AMPU'T DALA WANG PISO (P2,628,256.22) "FOR THE CONSTRUCTION OF HOUSING UNITS AT PABAHAY HOUSING PROJECT 1" SA BARANGAY POOC, SANTA ROSA, LAGUNA NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENTS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1090-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN LIMAMPU'T PITONG LIBO, PITONG DAAN SIYAMNAPU'T APAT NA PISO AT TATLUMPU'T ANIM NA SENTIMO (P257,794.36) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENTS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1091-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON WALUMPU'T ANIM NA LIBO AT APAT NA PISO AT WALONG SENTIMO (P1,086,004.08) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1092-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATALAGA SA SAN LORENZO SOUTH (LABAS-LOOB) BILANG LEHITIMONG RUTA (ROUTE) SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA AT PAGSASANIB NITO SA TALAANNGMGARUTA SA BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1093-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG "SUPPLEMENTAL APPROPRIATION" SA HALAGANG APAT NA RAAN SIYAMNAPU'T LIMANG LIBO ISANG DAAN LABING PITONG PISO AT ANIMNAPU'T APAT NA SENTIMO (P495,117.64) BATAY SA SUMUSUNOD NA TALAAN NG GASTUSIN AT PAGMUMULAN NG PONDO:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1094-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PANININGIL NG BUTAW (FEES) SA PAGHAHARAP NG KAHILINGAN SA MUNICIPAL CIVIL REGISTRAR NG PAGBABAGO/PAGTATAMA NG UNANG PANGALAN (FIRST NAME) AT PALAYAW (NICKNAME) SA PAGKAKAMALING KLERIKAL (CLERICAL) 0 SA PAGMAMAKINILYA (TYPOGRAPHICAL) 0 PAGBABAGO NG PANGALANG REHISTRADO SA LOCAL CIVIL REGISTRY OFFICE ALINSUNOD SA RULE 18 NG ADMINISTRATIVE ORDER NO. 1, SERIES OF 2001.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1095-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN AT DALAWANG LIBONG PISO (P702,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1096-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NA ANG PAGPAPATIBAY NG PAGKAKAROON NG SARILING GARAHE/PARADAHAN AY MAGING KARAGDAGANG PANGSUPORTA SA PAGKUHA NG PRANGKISA/LINYA/LEGALIZATION NG MGA PAMPASAHERONG TRICYCLE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1097-2001
AN ORDINANCE AUTHORIZING THE BOND FLOTATION OF THE MUNICIPALITY IN THE AMOUNT NOT EXCEEDING P1 BILLION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS HEREIN SET TO FUND THE IMPLEMENTATION OF PRIORITY PROJECTS AND FURTHER AUTHORIZING THE MUNICIPAL MAYOR TO NEGOTIATE, SIGN AND EXECUTE CONTRACTS OR AGREEMENTS PERTINENT THERETO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1098-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLILIPAT NG REBULTO NI COL. BASILIO B. GONZALES, BAYANI NG BAYAN, NA KASALUKUY ANG NASASA LOOB NG AYALA BUILDING SA ISANG PERMANENTENG LUKLUKAN SA PLAZA GALINTANG NA NASASA TAGILIRANNG GUSALI DING YAON.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1100-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN ANIMNAPU'T DALAWANG LIBO PITONG DAAN LIMAMPU'T ANIM NA PISO AT DALAWAMPU'T LIMANG SENTIMO (P262,756.25) NA ANG PANDA AY MAGMUMULA SA "SURPLUS ADJUSTMENT" UPANG IUKOL SA MGA GASTUSIN NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG INGAT-YAMAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1101-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGKAKAROON NG MAS MODERNONG TEKNOLOHIYA NA SIYANG LULUTAS SA PAGSASAAYOS NG LUMALALANG PROBLEMA SA BASURA SA BAYAN NG SANTA ROSA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1102-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA MGA NAGMAMAYARI AT NAMAMAHALA NG "COMPUTER-RELATED BUSINESS" NA MAGPA-ARKILA O MAGPA-UPA NG "COMPUTER GAMES" SA MGA KABATAANG WALA PANG LABING-ANIM (16) NA TAONG GULANG.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1103-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN LABING ANIM NA LIBO SIYAM NA RAAN AT WALUMPU'T WALONG PISO AT DALAWANG SENTIMO (P316,988.02) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1105-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS NG PERMANENTENG PAGTIGIL NG PAGKAKALOOB NG PRANGKESA/LEGALIZA TION/ LINY A SA BA GONG TRICYCLE NA PAMPASAHERO SA LOOB NG LIMANG (5) TAONNA MAGSISIMULA SA IKA-15 NG PEBRERO, 2002.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1106-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2001 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGSASAAD NG HALAGANG TATLONG DAAN APATNAPU'T LIMANG LIBONG PISO (P345,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1107-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGSUSUSOG SA TADHANAIN BLG. IX NG KAUTUSANG BAYAN BLG. 970-2000 NA TUMATALAKAY SA "MULTA SA PAGLABAG SA KAUTUSAN NA NAGTATAKDA NG RUTA AT AL TERNATIBONG DAAN NG MGA PAMPASAHERONG TRICYCLE NA BUMABAGTAS SA MGA PAMBANSANG LANSANGAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1109-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALUMPU'T LIMANG LIBO PITONG DAAN AT LABING TATLONG PISO AT LABING APAT NA SENTIMO (P85,713.14) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE OF DOMINGO CATINDIG" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1117-2001
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NA NAGKAKAHALAGA NG AP AT NA RAAN LIMAMPUNG MILYON ISANG DAAN LABING DALAW ANG LIBO AT LIMAMPU'T PITONG PISO AT SIYAMNAPU'T DALAWANG SENTIMO (P450,112,057.92) ALINSUNOD SA BALANGKAS AT TALAAN NG KITA AT GASTUSIN NA NILAGYAN NG TANDANG "M".
 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock