2002 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1119-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON ANIM NA RAAN LIMAMPU'T LIMANG LIBO AT PITOMPU'T WALONG PISO (P3,655,078.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1120-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON SIYAM NA RAAN SIYAMNAPU'T TATLONG LIBO ANIM NA RAAN ANIMNAPU'T DALA WANG PISO AT TATLUMPU'T DALAW ANG SENTIMO (P2,993,662.32) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1121-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON ISANG DAAN PITUMPU'T PITONG LIBO SIY AM NA RAAN LABING LIMANG PISO AT LIMAMPUNG SENTIMO (P3,177,915.50) KASARPA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1122-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON PITONG DAAN WALUMPU'T ISANG LIBO LIMANG DAAN AT LIMAMPUNG PISO AT LABING SIYAM NA SENTIMO (P3,781,550.19) KASAMA ANG KAUK.ULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1123-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON APAT NA RAAN NA LIBO WALONG DAAN AT DALAWAMPUNG PISO AT LIMAMPU'T ANIM NA SENTIMO (P3,404,820.56) KASAMA ANG KAUKULANG, PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1124-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON DALAWANG DAAN DALAWAMPU'T TATLONG LIBO ANIM NA RAAN AT APAT NA PISO (P1,223,604.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1125-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT ANIMNAPUNG LIBONG PISO (P160,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1126-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPUNG MILYON DALAWANG DAAN ANIMNAPU'T PITONG LIBO ISANG DAAN AT TATLUMPU'T ISANG PISO (P10,267,131.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1127-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON ISANG DAAN T ATLUMPU'T TATLONG LIBO AT LIMAMPU'T PITONG PISO (P2,133,057.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1128-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON ISANG DAAN PITUMPU'T DALAWANG LIBO ANIM NA RAAN AT LABING SIYAM NA PISO AT LIMAMPU'T ANIM NA PISO (P1,172,619.56) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1129-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON LIMANG DAAN AT SIYAMNAPUNG LIBONG PISO PITONG DAAN AT LABING APAT NA PISO AT SIYAMNAPU'T LIMANG SENTIMO (P3,590,714.95) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1130-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG  2002 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG DALA WANG MILYON APAT NA RAAN ANIMNAPU'T SIYAM NA LIBO PITONG DAAN DALAW AMPUNG PISO AT LIMAMPU'T W ALONG SENTIMO (P2,469,720.58) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1131-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2902 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON SIYAM NA RAAN SIYAMNAPU'T SIYAM NA LIBO ANIM NA RAAN PITUMPU'T PITONG PISO AT APA TNAPUNG SENTIMO (P3,999,677.40) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1132-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BORANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG LABING TATLONG MILYON APAT NA RAAN APATNAPU'T SIYAM NA LIBO DALAWANG DAAN PITUMPUNG PISO AT LIMAMPU'T WALONG SENTIMO (P13,449,70.58) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1133-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA SEKSIYON 6 NG KAUTUSANG BAYAN BLG. 858-'99.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1134-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON WALONG DAAN DALAWAMPU'T APAT NA LIBO ISANG DAAN AT TATLUMPU'T DALAWANG PISO (P1,824,132.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1135-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA RAAN LIMAMPU'T TATLONG LIBO SIYAMNAPU'T PITONG PISO (P953,097.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1136-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPAHINTULOT NA ANG LINYA/PRANGKESA NG MGA PAMPASAHERONG TRICYCLE NA NAIPAWALANG-BISA NA (DROPPED FROM THE LISTING OF ISSUED FRANCHISE) AY MAIPAGKALOOB SA MGA PAMPASAHERONG TRICYCLE NA HINDI MAKATUGON SA PANAHON NG AMNESTIYA NOONG IKA-2 NG ENERO HANGGANG IKA-14 NG PEBRERO, 2002.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1137-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG PAGBILI NG SMOKE BELCHING METER/DEVICE PARA SA GAWAING MASUKAT AT ANG INILALABAS NA USOK NG MGA SASAKYAN AT ANG PAGLALAAN NG KAUKULANG SALAPI PARA DITO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1138-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANGAP AT NA RAAN LIMAMPU'T ISANG LIBO ANIM NA RAAN AT DALAWANG PISO AT WALUMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P451,602.89) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "RETAINED OPERATING SURPLUS" UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE NG MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1139-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON APAT NA RAAN ISANG LIBO DALAWANG DAAN AT LIMAMPU'T APAT NA PISO (P2,401,254.00) KASAMA ANG KAUKULARIG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1140-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON DALAWANG DAAN PITUMPU'T ANIM NA LIBO ISANG DAAN AT DALAWAMPU'T ISANG PISO (P2,276,122.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1141-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATALAGA SA LOTE BLG. 2098 AT 2099 KILALA BILANG CUARTEL DE SANTO, DOMINGO, MATATAGPUAN SA BARANGAY SANTO DOMINGO AT MAY SUKAT NA 34,742 AT 45,806 METRONG PARISUKAT BILANG LUPANG MAY GAMIT CENTRONG MAKASAYSAYAN (HISTORICAL) MAN ANG YAMAN NG LAHI (HERITAGE), PANGKUI TURAL AT PANGTURISMO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1142-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NANANAWAGAN SA MGA UNION/SAMAHAN NG MANGGAGAWA, PAMUNUAN NG KUMPANYA AT MGA KAPITALISTA NA NAKABASE SA BAYAN NG SANTA ROSA NA MAGSULONG NG MGA HAKBANGIN TUNGO SA PAGKAKAROON NG "LABOR/INDUSTRIAL PEACE-".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1143-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAANG LIBONG PISO (P300,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1144-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGBIBIGAY NG SAMPUNG PORSIYENTO (10%) NG HALAGA NG MULTA NA IBINABAYAD SA PAGLABAG SA BATAS TRAPIKO SA SINO MANG KAGAWAD NG PULIS, "SANTA ROSA TRAFFIC MANAGEMENT UNIT" AT IBA PANG TAGAP AMAHALA NG TRAPIKO NA GUMANAP NG PANGHUHULI BILANG INSENTIBO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1145-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGBIBIGAY NG TAKDANG ORAS NG PAGTATRABAHO SA MGA GUMAGAWA SA LANSANGAN AT MGA DAANG TAO UPANG HINDI MAAPEKTUHAN ANG DALOY NG TRAPIKO AT HINDI MAABALA ANG MGA KA WANI, MANGGAGAWA AT MAG-AARAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1146-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON APAT NA RAAN DALAWAMPU'T SIYAM NA LIBO PITONG DAAN AT APATNAPU'T ISANG PISO AT SIYAMNAPU'T LIMANG SENTIMO (P2,429,741.95) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1147-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL NG PAGBEBENT AL PAGBIBILI NG SIGARLLYO AT IBA PANG TOBACCO PRODUCTS/ CIGARETTES PARAPHERNALIA SA MENOR DE EDAD O WALA PA SA HUSTONG GULANG (MINORS) SA BAYAN NG SANTA ROSA AT ANG PAGTATAKDA NG KAUKULANG KAPARUSAHAN SA SINUMANG LALABAG DITO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1148-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG KARAGDAGANG PAGLALAAN NG HALAGANG AP AT NA MILYON TATLONG DAAN DALAWAMPUNG LIBO LIMAMPU'T APAT NA PISO AT TA TLUMPU'T SIY AM NA SENTIMO (P4,320,054.39) UPANG IUKOL SA "CONSTRUCTION OF MUNICIPAL ANNEX BUILDING" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "RETAINED OPERATING SURPLUS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1149-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN LIMAMPU'T TATLONG LIBO, LIMANG DAAN AT W ALONG PISO (P153,508.00) UPANG IUKOL SA "SALARIES AND OTHER EMOLUMENTS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OFFICER II" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "RETAINED OPERATING SURPLUS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1150-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY DITA NAGKAKAHALAGA NG WALUMPU'T LIMANG LIBO APAT NA RAAN AT SIY AMNAPUNG PISO (P85,490.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1151-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN AT LABING LIMANG MIL YON (P115,000,000.00) NA ANG PANDA AY MAGMUMULA SA "PROCEED LOAN FROM LAND BANK OF THE PHILIPPINES (LBP)" UPANG IUKAL SA MGA SUMUSUNAD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1152-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU'T TA TLONG LIBO TATLONG DAAN APAT NA PISO AT APATNAPU'T SIYAM NA SENTIMO (P43,304.49) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY OF PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE OFFICE" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS.FROM VACANT POSITIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1153-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG MILYON SIYAM NA RAAN ISANG LIBO PITONG DAAN SIYAMNAPU'T TATLONG PISO AT DALAWANG SENTIMO (P5,901,793.02) UPANG IUKOL SA "CONSTRUCTION OF TWO STOREY BARANGAY HALL BUILDING AT BARANGAYS SINALHAN AND CAINGIN" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "PRIOR YEARS ADJUSTMENTS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1154-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATALAGA NG LIMANG (5) IN-HOUSE MEDICAL CONSULTANT SA SANGAY NG OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, ANESTHESIOLOGY, INTERNAL MEDICINE, SURGERY AT RADIOLOGY SA SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1155-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA NAGPAPATUPAD NG 2002 MUNICIPAL CENSUS ON POPULATION, HOUSING, BASIC & ECONOMIC NEEDS.

 VIEW DOCUMENT
ORDINANCE NO. 1156-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG MIL YON SIY AMNAPU'T ANIM NA LIBO PITONG DAAN SIYAMNAPU'T APAT NA PISO AT DALAWAMPU'T TATLONG SENTIMO (P5,096,794.23) UPANG IUKOL SA "CONSTRUCTION OF TWO-STOREY BARANGAY HALL BUILDING AT BARANGAYS APLAYA AND TAGAPO" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-INTERNAL REVENUE ALLOTMENT (IRA) FOR BUDGET YEAR 2002 ".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1157-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN TATLUMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P835,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1158-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHDAGA NG WALUMPUNG LIBONG PISO (P80,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1159-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T LIMANG LIBO TATLONG DAAN ANIMNAPU'T ANIM NA PISO AT DALAWAMPU'T TATLONG SENTIMO (P55,366.23) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1160-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG SIY AM NA R.AAN ANIMNAPU'T TATLONG LIBO LINLANG DAAN SIYAMNAPUNG PISO AT APATNAPU'T TATLONG SENTIMO (P963,590.43) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1161-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG LIMAMPU'T WALONG LIBO ISANG DAAN ANIMNAPU'T TATLONG PISO AT PITUMPU'T LIMANG SENTIMO (P58,163. 75) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1162-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON SIYAM NA RAAN LIMAMPUNG LIBONG PISO (P1,950,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1163-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P450~000.00) PARA SA TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "PRIOR YEARS ADJUSTMENTS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1164-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN AP A TNAPU'T DALAWANG LIBO APAT NA RAAN AT APATNAPUNG PISO (P442,440.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1165-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATUPAD NG KODIGONG PAMAMARAAN (CODING SCHEME) NA TUTUPDIN NG MGA SASAKYANG PAMPUBLIKO KASAMA ANG MGA SERVICE/SHUTTLE VEHICLE SA BAY AN NG SANTA ROSA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1166-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN PITUMPU'T ANIM NA LIBO TA TLONG DAAN AT DALA W AMPUNG PISO (P676,320.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1167-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAMNAPU'T SIYAM NA LIBONG PISO (P99,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1168-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN PITONG LIBO WALONG DAAN AT SIYAMNAPUNG PISO (P107,890.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMERIDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1169-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAG NG LIMAMPU'T ISANG LIBO PITONG DAAN SIYAMNAPU'T ISANG PISO AT ANIMNAPU'T ANIM NA SENTIMO (PSL,791.66) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1170-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON ISANG DAAN AT DALA WANG LIBONG PISO (P1,102,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKONIENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1171-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWAMPU'T SIYAM NA LIBONG PISO (P29,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1172-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALANG ISANG DAAN DALAWAMPU'T WALONG LIBO AT ANIM NA RAANG PISO (P128,600.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1173-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGSASAAD NG HALAGANG ISANG DAANG LIBONG PISO (P100,000.00) KASARNA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PARNBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1174-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG PITUMPU'T PITONG LIBO AP AT NA RAAN DALAWAMPU'T PITONG PISO AT ANIMNAPUNG SENTIMO (P77,427.60) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1175-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN APATNAPU'T ANIM NA LIBO LIMANG DAAN PITUMPU'T DALA WANG PISO AT APATNAPU'T DALAWANG SENTIMO (P146,572.42) UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS ([LB) NG MGA SUMUSUNOD NA KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1176-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKANALAGA NG ISANG DAAN DALAWANG LIBO APAT NA RAAN AT ANIMNAPUNG PISO AT APATNAPU'T WALONG SENTIMO (P102,460.48) KASAMA NG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1177-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG DALA WAMPUNG LIBO APAT NA RAAN APATNAPU'T ISANC UBO AT LIMAMPU'T ISANG SENTIMO (P20,441.51) UPANG IUKOL SA “OVERTME PAY OF MUNICIPAL MAYOR'S OFFICE" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "AVINGSFRRIM VACANT POSITIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1178-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL NG PAGGAMIT NG MGA MENOR DE EDAD (MINORS) NG SIGARILYO AT IBA PANG KATULAD NITO (TOBACCO PRODUCTS) SA BUONO BAYAN NG SANTA ROSA AT ANG PAGTATAKDA NG KAUKULANG KAPARUSAHAN SA SINUMANG LALABAG DITO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1179-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG SUPPLEMENTAL BUDGET" PARA SA TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN SA HALAGANG DALAWANG DAAN LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) UPANG IUKOL SA "COMMUNICATION SERVICE" NG TANGGAPAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1180-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN ANIMNAPU'T ANIM NA LIBO, ANIM NA RAAN AT ISANG PISO AT WALUMPUNG SENTIMO (P266,601.80) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITIONS//UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS (TLB) NG MGA SUMUSURIOD NA KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1181-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA PAMBAYANG KODIGO NG PAGLABAG SA MGA PATAKARAN AT BATAS TRAPIKO AT KAUKULANG MULTA (FINE) DITO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1182-2002
AN ORDINANCE AUTHORIZING THE RECLASSIFICATION/CHANGE OF LAND USE OF LOT NOS. 1405-A, 1405-B, 1405-C, 1405-D, 1401, 1394, 1382- A, 1382-B, 1381, 1389 WITH A TOTAL LAND AREA OF 125,150 SQUARE METERS, SITUATED AT BARANGAY TAGAPO, SATA ROSA, LAGUNA FROM MIXED USE TO RESIDENTIAL/COMMERCIAL AND LIGHT INDUSTRIAL USE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1183-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN ANIMNAPUNG LIBO AT TATLONG DAAN AT TATLUMPUNG PISO (P760,330.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1184-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAANG LIBONG PISO (P400,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1185-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) UPANG IUKOL SA "COMMUNICATION EXPENSES" NG TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "PRIOR YEARS ADJUSTMENTS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1186-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN AT LABING PITONG LIBO W ALONG DAAN SIYAMNAPU'T ANIM NA PISO AT APATNAPU'T PITONG SENTIMO (P217,896.47) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA “SAVINGS FROM VACANT POSITIONS" UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1187-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG W ALUMPU'T PITONG LIBO ANIM NA RAAN T ATLUMPU'T DALA WANG PISO AT LABING LIMANG "SENTIMO (P87,632.15) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY" NG MGA KAWANI NG TANGGAPAN NG PAMBAYANG AKAWNTANT NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1188-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN LABING WALONG LIBO AT LIMANG DA.ANG PISO (P418,500.00) UPANG IUKOL SA "HONORARIUM OF PERSONNEL (ENUMERATORS AND ENCODERS) IN THE YEAR 2002 MUNICIPAL CENSUS ON POPULATION, HOUSING, BASIC AND ECONOMIC NEEDS" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA ST. "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1189-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS AT NAGBABAWAL SA SINUMANG MAMAMAYAN, MGA MAY-ARI NG TAHANAN, MGA ESTABLISIMIYENTONG PAMPUBLIKO AT PRIBADO NA MAGPUTOL, MAMINSALA AT MAGSUNOG NG ANUMANG URI NG PUNONGKAHOY SA GILID NG DAAN PAMBARANGAY, PAMBAYAN, PROBINSIYAL AT NASYONAL AT MGA PAMPUBLIKONG LUGAR SA BAYAN NG SANTA ROSA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1190-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T LIMANG LIBO ISANG DAAN AT LIMANG PISO (P25,105.00) UPANG IUKOL SA ''OVERTIME PAY" NG TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITION”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1191-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT TATLUMPU'T DALAWANG LIBONG PISO (PL32,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1192-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN SIYAM NA LIBO LIMANG DAAN PITONG PISO AT DALAWAMPU'T ANIM NA SENTIMO (P109,507.26) UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS (TLB) NI DATING SK FEDERATION PRESIDENT, KGG. ARIES A. ALCABASA NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1193-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANGAP AT NA MILYON SIYAM NA RAAN TATLUMPU'T TATLONG LIBO TATLONG DAAN LABING APAT NA PISO AT SIYAMNAPU'T TATLONG SENTIMO (P4,933,314.93) NA ANG PONDO AY RNAGRNUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME FROM INTERNAL REVENUE COLLECTIONS" UPANG IUKOL SA RNGA SUMUSUNOD NA PAGAWAING BAYAN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1194-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALUMPUNG LIBONG PISO (P80,000.00) UPANG IUKOL SC "OVERTIME PAY" NG TANGGAPAN NG INGAT-YAMAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1195-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN LIMAMPU'T TATLONG LIBO AT ISANG DA.ANG PISO (P353,100.00) PARA SA TANGGAPAN NG INGAT-YAMAN R PANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1196-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGBIBIGAY NG INSENTIBO SA SINO MANG NAKAHULI O NAKAPAGTURO NA NAGING SANHI NG PAGKAKAHULI NG "PUSHER" NG "MAPANGANIB NA GAMOT" (DANGEROUS DRUGS) 0 SA NAGMAMAY-ARI O NAMAMAHALA NG ISANG LUGAR KUNG SAAN ANG "POT SESSION" NG "MAPANGANIB NA GAMOT" AY ISINAGAWA O ISINASAGA WA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1197-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN PITUMPU'T SIYAM NA LIBO, ISANG DAANG PISO AT TA TLUMPU'T LIMANG SENTIMO (P379,100.35) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1198-2002
SA MUNGKAHI NI KGG. GOMEZ NA PINANGALAWAHAN NI KGG. LASERNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1199-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SAMPUNG MILYON WALONG DAANG LIBO WALONG DAAN AT SIYAMNAPU'T PITONG PISO AT SIYAMNAPUNG SENTIMO (P10,800,897.90) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN;
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1200-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN APA TNAPU'T ANIM NA LIBO TATLONG DAAN AT SAMPUNG PISO (P346,310.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1201-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG P AGKAKALOOB NG KARAMPATANG PABUYA SA LAHAT NG MAGRERETIRONG KAGA WAD NG PNP/BJMP/BFP NA NAGLILINGKOD SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1202-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P150,000.00) UPANG IUKOL SA OFFICE SUPPLIES AND PRINTED FORMS NG TANGGAPAN NG AKAWNTANT NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "UNDERESTIMATED INCOME-BUSINESS TAXES AND LICENSE".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1203-2002
SA MUNGKAHI NI KGG. GOMEZ NA PINANGALAWAHAN NI KGG. FACTORIZA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1204-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG IS ANG DAAN DALAWAMPU'T TATLONG LIBO SIYAM NA RAAN AT LABING DALAWANG PISO AT WALUMPU'T ISANG SENTIMO (P123,912.81) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1205-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN WALUMPU'T TATLONG LIBONG PISO, ANIM NA RAAN AT SIYAM NA PISO (P183,609.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1206-2002
ANG KA UTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGBKAHALAGA NG DALAWANG DAAN SIYAMNAPU'T ANIM NA LIBO LIMANG DAANG PISO (P296,500.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1207-2002
SA MUNGKAHI NI KGG. GOMEZ NA PINANGALAWAHAN NI KGG. ROMEO AALA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1208-2002
SA MUNGKAHI NI KGG. GOMEZ NA PINANGALAWAHAN NI KGG. ROMEO AALA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1209-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHANG NG LIMAMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P55,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1210-2002
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY PULONG STA.CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN WALUMPU'T WALONG LIBONG PISO (P688,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock