2003 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1211-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG ANIMNAPU'T DALA WANG LIBONG PISO (P62,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1212-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG TATLUMPU'T ISANG LIBO SIYAM NA RAANG PISO (P31,900.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1213-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2002 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG LIMAMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P55,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1214-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA ISINULIT NA KAUTUSANG BARANGAY BLG. 001-2002 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA SIYANG MAGPAPATUPAD NG BARANGAY TAX ORDINANCE, NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAUTUSANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "A", MATAPOS ANG PAG-AARAL AT PAG-UULAT NG LUPON NG WAYS AND MEANS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1215-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUMMG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON TA TLONG DAAN DALAWAMPU'T TATLONG LIBO DALAWANG DAAN AT DALAWAMPU'T APATNA PISO (P3,323,224.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PARNBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1216-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN INAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON PITONG DAAN PITUMPU'T PITONG LIBO, ANIM NA RAAN AT ANIMNAPU'T APAT NA PISO (P3,777,664.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1217-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SN TAONG 2003 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON SIYAM NA RAAN PITUMPU'T LIMANG LIBO APA T NA RAAN AT ANIMNAPU'T APAT NA PISO AT PITUMPU'T LIMANG SENTIMO (P4,975,464.75) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1218-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON TATLONG DAAN TATLUMPU'T ANIM NA LIBO, SIYAM NA RAAN AT DALAWAMPUNG PISO (P1,336,920.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1219-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARN SA TAONG 2003 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG T ATLONG MILYON LIMANG DAAN LABING PITONG LIBO AT LIMAMPLL'T WALONG PISO AT APATNAPU'T WALONG SENTIMO (P3,517,058.48) KASAMCI ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1220-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA RIG APAT NA MIL YON TA TLONG DAAN AT WALUMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P4,385,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1221-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA 0 TAONG 2003 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG LABING DALAWANG MILYON AT LIMANG LIBONG PISO (PI2,005,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1222-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUMMG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG LSANG MILYON ANIMNAPU'T T ATLONG LIBO, APAT NA RAAN AT WALUMPUNG PISO (P1,063,480.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1223-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON PITONG DAAN LIMAMPU'T DALA WANG LIBO WALONG DAAN AT WALUMPU'T DALAWANG PISO AT APATNAPU'T PITONG SENTIMO (P2,752,882.47) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1224-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA MILYON SIYAM NA RAAN SIYAMNAPU'T SIYAM NA LIBO LIMANG DAAN AT LABING PITONG PISO AT T ATLUMPU'T WALONG SENTIMO (P4,999,517.38) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1225-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY MARKET AREA NG PAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON ANIM NA RAAN PITUMPU''T PITONG LIBO ISANG DAAN AT LIMAMPU'T DALAWANG PISO (P2,677,152.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKORENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1226-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATALAGA NG SINGILING LIMAPUNG PISO (P50.00) PARA SA KALUSUGANG PAGTITIBAY (HEALTH CERTIFICATE) AT ANG PAGSASANIB NITO SA MGA SINGILIN SA PAGTITIBAY NG KAHILINGAN SA PAGHAHANAPBUHAY (BUSINESS PERMIT).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1227-2003  
ANG KAUTUSANG BA YAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 11-'93 - "NAG-AATAS SA LAHAT NG NAGHAHANAPBUHAY
AT HUMAHAWAK NG PANINDA O PAGGAWA (MANUFACTURE) NG PAGKAIN NA SUMA/LALIM SA X-RAY BAGG MAPAHINTULUTANG
MAKAPAGHANAPBUHAY", SA PAMAMAGITAN NG PAGDARAGDAG NG PAG-AATAS NA SUMAILALIM DIN SA EKSAMINASYONG "FECALYSIS" AT "URINALYSIS"
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1228-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATUPAD SA PAMBANSANG BATAS NG PAGBABAWAL SA SINUMAN NA GUMAMIT NG IPINAGBABAWAL AT /LEGAL NA PAMAMARAAN SA PANGINGISDA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1229-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAG-AATAS NG PAGBABAWAL SA LAHAT NG NAGHAHANAPBUHAY, NAGBEBENTA AT NAGPAPATAKBO NG NEGOSYONG NAUUKOL SA TUBIG AT KAURI NITO NA KUMUHA AT UMIGIB NG TUBIG SA PAMAMAGIT AN NG MGA TUBONG IBINAON SA ALINMANG BAHAGI NG LUPAIN SA BAYAN NG SANTA ROSA UPANG DALHIN AT ILABAS SA IBANG LUGAR AT GAMITIN SA IBA PA NILANG HANAPBUHAY.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1230-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON ANIM NA RAAN WALUMPU'T ANIM NA LIBONG PISO (P1,686,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1231-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON TATLONG DAAN APATNAPU'T APAT NA LIBO DALAWANG DAAN AT WALUMPU'T ANIM NA PISO AT SIYAMNAPU'T DALAWANG SENTIMO (P2,344,286.92) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1232-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON ISANG DAAN PITUMPU'T ISANG LIBO APAT NA RAAN AT LIMAMPU'T SIYAM NA PISO (P1,171,459.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1233-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG LABING APAT NA MILYON AT LIMANG DAANG LIBONG PISO (P14,500,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG
PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1234-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG TALAAN NG SINGILIN SA MGA SERBISYO SA SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1235-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON SIYAM NA RAAN LIMAMPU'T PITONG LIBO W ALONG DAAN AT LABING PITONG PISO AT DALAWAMPUNG SENTIMO (P3,957,817.20) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1236-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON DALAWANG DAAN SIYAMNAPU'T APAT NA LIBO DALAWANG DAAN AT LABING PITONG PISO AT SIYAMNAPU'T ANIM NA SENTIMO (P2,294,217.96) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1237-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 1102-2001 NA MAGTATADHANA NG PAGKAKALOOB NG AMNESTIY A SA MGA KOLORUM O TRICYCLE NA WALANG PAHINTULOT NA IPINAGHANAPBUHAY UPANG MAPAGKALOOBAN NG PRANGKESA/LINYA SA PANAHON LAMANG NA SASAKUPIN NG IKA-1 HANGGANG IKA-30 NG ABRIL, 2003.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1238-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 1237-2003 NA NAGTATADHANA NG PAGKAKALOOB NG AMNESTIYA SA MGA KOLORUM O TRICYCLE NA W ALANG PAHINTULOT NA IPAGHANAPBUHAY UPANG MAPAGKALOOBAN NG PRANGKESA SINUSUGAN UPANG MAIPATUPAD SIMULA IKA-7 HANGGANG IKA-30 NG ABRIL, 2003 AT PARA LAMANG SA LIMANG DAAN (500) UNIT NG TRICYCLE NA NAGPATALA SA TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1239-2003  
ANG KAUTUSANG BA YAN NA NAGTATAKDA NG PAGPAPATUPAD NG CURFEW HOUR NA MAGTATADHANA NG PAGBABAWAL SA MGA KABATAANG WALA PANG LABINGWALONG TAONG GULANG (18 YEARS OLD) NA LUMABAS NG LANSANGAN AT MANATILI SA LABAS NG KANILANG MGA TIRAHAN SIMULA IKA-10 NG GABI HANGGANG IKA-4 NG UMAGA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1241-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG PANUNTUNAN NG SANGGUNIANG BAYAN PARA SA PAGPAPATIBAY NG PERMANENTENG RUTA NG MGA PAMPASAHERONG TRICYCLE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1242-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGHAHATI NG PINAGTIBAY NA PERMANENTENG RUTA NG PAMPASAHERONG TRICYCLE SA SAN LORENZO SOUTH AT PAGTATADHAN ANG MAGING DALA WANG (2) PERMANENTENG RUTA NA KLKILALANING CENTRO DE SAN LORENZO (CSLS) AT SAN LORENZO SOUTHORIGINAL (SLS).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1243-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPAWALANG-BISA SA KAPASIYAHAN BLG. 75-2003 NA TUMUTUNGKOL SA PAGPAPATIBAY SA KASUNDUANG NILAGDAAN NG PUNONG-BAYAN LEON C. ARCILLAS PARA SA PAGSASAKATUPARAN NG ''PROPOSED TWO-STOREY COMMERCIAL BUILDING” SA PAMILIHANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1244-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON APAT NA RAAN ISANG LIBO, APAT NA RAAN AT TATLUMPUNG PISO AT LIMAMPU'T APAT NA SENTIMO (P2,401,430.54) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1245-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG PAGKAKALOOB NG KARAMPATANG PABUYA O INSENTIBO SA LAHAT NG MGA MAGRERETIRONG GURO NA NAGLILINGKOD SA PAMPUBLIKONG PAARALAN SA ELEMENTARYA AT MATAAS NA PAARALAN SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1246-2003  
AN ORDINANCE PROVIDING FOR THE QUARANTINE OF SUSPECTED SARS-INFECTED PERSONS, IMPOSING SANCTIONS FOR VIOLATION THEREFORE, AND FOR OTHER PURPOSES.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1247-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPUNG LIBONG PISO (P60,000.00) UPANG IUKOL SA OVERTIME PAY NG MGA KAWANING NAKATALAGA SA TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS ON VACANT POSITION, SANGGUNIANG BAYAN OFFICE ".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1248-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T ISANG MILYON ANIM NA RAAN ANIMNAPU'T SIYAM NA LIBONG PISO (P21,669,000.00 MILYON) NA NAGMULA SA "PAG-UTANG NG PAMAHALAANG BAYAN SA PHILIPPINE NATIONAL BANK" AY MAIUKOL SA PAGBILI NG ISANG PARSELANG LUPAIN, NA KINIKILALA BILANG LOTE BIG. 870, SAKOP NG TITULO BIG. T-152253, NA MAY KABUUANG SUKAT NA 28,892 METRONG PARISUKAT NA MATATAGPUAN SA BARANGAY SINALHAN, SANTA ROSA,LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1249-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL NG PAGTATAYO NG HANAPBUHAY NA NIGHTCLUBS, BEERHOUSE, BAR, GAY BAR, KARAOKE BAR O ANUMANG PANGGABING BAHAY ALIWAN O MGA KAURI NITO AT IBA PANG HANAPBUHAY NA MAY NAGLILINGKOD NA "COMMERCIAL STEWARD" NA MAY TATLONG DAANG METRO (300 METERS) MULA SA ALINMANG LUGAL NG PAARALAN, SIMBAHAN O LUGAL PANALANGINAN, PAMAHALAANG BAYAN O BARANGAY AT IBA PANG AHENSIYA O TANGGAPAN NG PAMAHALAAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1250-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG 1201-2002 NA NAGTATAKDA NG PAGKAKALOOB NG KARAMPATANG PABUYA SA LABAT NG MAGRERETIRONG KAGAWAD NG PNP/BJMP/BFP NA NAGLILINGKOD SA BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA SA PAMAMAGIT AN NG PAGDARAGDAG NG "AT KA WANI (CIVILIAN EMPLOYEE)".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1251-2003  
ANG KAUTUSANG NA NAGTATALAGA SA LAGAY NG LUPAING MAY KABUUANG SUKAT NA 46,064 METRONG PARISUKAT (SQ. METERS), KILALA BILANG LOT NO. 1384, MATATAGPUAN SA BARANGAY MACABLING AT NAKAPALOOB SA ILLULO BLG. (T-28711) T-13370 BILANG GAMIT-INSTITUSYUNAL (INSTITUTIONAL) /KOMERSIYAL (COMMERCIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1252-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTITIBAY NG PAGTATAKDA SA MGA ALITUNTUNIN SA PAGKAKALOOB NG PAHINTULOT NG HIMPILAN (TERMINAL PERMIT) AT ALITUNTUNIN SA PAGGAMIT NITO SA LA.HAT NG URI NG PAMPUBLIKONG SASAKYAN AT KAURI NITO NA NAKAHIMPIL SA SANT A ROSA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1253-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG PAGBABAWAL SA SINUMANG TAO NA MANIGARILYO SA MGA PAMPUBLIKONG GUSALI AT IBA PANG MGA PRIBADONG LUGAL/GUSALI NA ITINALAGA SA BAYAN NG SANTA ROSA AT NAGPAPATAW NG KAUKULANG KAPARUSAHAN SA SINUMANG LALABAG DITO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1254-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATUPAD SA PROVINCIAL ORDINANCE NO. 1, S. 1997 NA KILALA BILANG INTENSIFICATION OF SALT IODIZATION PROGRAM (ISIP), BILANG SUPORTA SA ASIN LAW.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1257-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON TATLUMPU'T WALONG LIBO, PITONG DAAN TATLUMPU'T WALONG PISO AT TATLUMPU’T WALONG SENTIMO (P1.038,738.38) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1258-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN TATLUMPU'T PITONG LIBO WALUMPU'T ANIM NA PISO AT WALUMPU'T APAT NA SENTIMO (P137,086.84) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1259-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN ANIMNAPU'T SIYAM NA LIBO DALAWANG DAAN AT WALUMPU'T LIMANG PISO (P869,285.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1260-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN W ALUMPU'T PITONG LIBO, WALONG DAAN AT SIYAMNAPU'T DALAWANG PISO (P687,892.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1261-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN DALAWAMPUNG LIBO AT TATLONG DAANG PISO (P320,300.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1262-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG PITUMPU'T DALAWANG LIBONG PISO (P72,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBIYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1263-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATALAGA NG GAMIT NG LUPANG NASASAKOP NG LOTE BLG. 896-C, MATATAGPUAN SA BARANGAY SINALHAN, SANTA ROSA, LAGUNA BILANG GAMIT RESIDENSIYAL, KOMERSIYAL, INSTITUSYONAL AT AGRO INDUSTRIYAL O IBA'T-IBANG GAMIT (MIXED USES).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1264-2003  
AN ORDINANCE ADOPTING THE IMPLEMENTATION OF THE MUNICIPAL FISHERY CODE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1265-2003  
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN ELG. 1165-2002 NA NAGPAPATUPAD NG KODIGONG PAMAMARAAN (CODING SCHEME) NA TUTUPDIN NG MGA SASAKYANG PAMPUBLIKO KASAMA ANG MGA SERVICE/SHUTTLE VEHICLE SA BAYAN NG SANTA ROSA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1266-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN SIYAMNAPU'T PITONG LIBO WALONG DAAN APATNAPU'T ISANG PISO AT SIYAMNAPU'T ANIM NA SENTIMO (P697,841.96) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1267-2003 
 ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON LIMANG DAAN SIYAMNAPUNG PISO WALONG DAAN SIYAMNAPU'T TA TLONG PISO AT LIMAMPU'T LIMANG SENTIMO (P1,590,893.55) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1268-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN SIYAM NA LIBO, TATLONG DAAN AT PITUMPUNG PISO AT DALAWANG SENTIMO (P509,370.02) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1269-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON APAT NA RAAN SIYAMNAPU'T APAT NA PISO, LIMANG DAAN AT DALAWAMPU'T DALAWANG PISO (P1,494,522.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1270-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN TATLUMPU'T PITONG LIBO, SIYAM NA RAAN AT APAT NA PISO AT PITUMPU'T PITONG SENTIMO (P337,904.77) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1271-2003 
KAUTUSAN HINGGIL SA KOMPREHENSIBONG PAMAMAHALA NG BASURA NG MUNISIPALIDAD NG SANTA ROSA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1272-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN ANIMNAPUNG LIBO, ANIM NA RAAN AT WALUMPU'T PITONG PISO AT LABING SIYAM NA SENTIMO (P360,687.19) MATAPOS ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1273-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAANG LIBO, ISANG DAAN AT LIMAMPU'T APAT NA PISO AT LIMAMPU'T SIYAM NA SENTINO (P400,154,59) MATAPOS ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1274-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SAMPUNG LIBO SIYAM NA RAAN AT WALUMPU'T ISANG PISO AT PITUMPU'T DALA WANG SENTIMO (P10,981.72) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OFFICE" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS”:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1275-2003 
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAING NASASAKOP NG LOTE BLG. 4, 5 AT 6-A BLOCK 4, MATATAGPUAN SA OLYMPIA PARK SUBDIVISION BARANGAY LABAS MULA GAMIT- RESIDENSIYA AY ITINATALAGANG GAMIT MABABANG URING INDUSTRIYAL (LIGHT INDUSTRIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1276-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATALAGA NG LUPAIN NA MAY LOTE BLG. 9 BLOCK 4 NA MAY KABUUANG SUKAT NA 280 METRO PARISUKAT NA MATATAGPUAN SA ROSAFLOR SUBDIVISION, BARANGAY TAGAPO, SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1277-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN APATNAPU'T PITONG LIBONG PISO (P247,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1278-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN LIMAMPUNG LIBO AT LIMANG DAAN PITUMPU'T LIMANG PISO AT LIMAMPU 'T DATAWANG SENTIMO (P150,575.52) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1279-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG SANG DAAN DALAWAMPUNG LIBO APAT NA RAAN APATNAPUNG PISO AT DALAWAMPU'T WALONG SENTIMO (P120,440.28) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AL REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1280-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL NG PAMIMISIKLETA AT PAGLALARO NG SKATEBOARD AT ROLLER SKATING, AT IBA PANG URI NG SASAKYAN O LARO NA GINAGAMIT AN NG SASAKY AN SA LIWASANG BA YAN NG SANTA ROSA AT SA BANGKETA O DAANG TAO SA PALIGID NITO MALIBAN NA LAMANG KUNG MAYROONG ORGANISADONG PALATUNTUNAN NA MAYROONG KAUKULANG PERMISO SA PAMAHALAANG BAYAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1281-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN ANIM NA LIBO, PITONG DAAN AT LIMAMPU'T ANIM NA PISO (P106,756.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1283-2003 
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAG BABA WAL NG PAGSUSUNOG NG ANUMANG BASURANG PANG-AGRIKULTURAL (AGRICULTURAL WASTE) MULA SA PALAY (RICE) 0 ANUMANG URI NG PANG-AGRIKULTURAL NA PANANIM LALO'T HIGIT ANG DAYAMI O IPA (RICE HULLS).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1284-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON ISANG DAAN PITUMPU'T APATNA LIBO, LIMANG DAAN AT PITUMPU'T PITONG PISO (P 1,174,577.00) UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN: 
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1285-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 1249-2003 NA NAGBABAWAL NG PAGTATAYO NG HANAPBUHAY NA NIGHTCLUBS, BEERHOUSE, BAR, KARAOKE/VIDEOKE BAK 0 ANUMANG ESTABLISIMYENTONG KA URI NITO AT IBA PANG-HANAPBUHAY NA MAYROONG NAGLILINGKOD NA COMMERCIAL STEWART" (HOSPITALITY GIRL) TATLONG DAANG METRO (300 METERS) MULA SA ALINMANG LUGAR NG PAARALAN, SIMBAHAN 0 LUGAL PANALANGINAN, PAMAHALAANG BAYAN O BARANGAY AT IBA PANG LUGAR NG AHENSIYA O TANGGAPAN NG PAMAHALAAN, PARTIKULAR ANG "ARTIKULO III.  PROBISYON MATAPOS MAPAGTIBAY''.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1286-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA SA LIWASANG BAYAN BILANG PAMBA YANG LUGAR PANGTURISMO PANGKULTURA AT LUGAL PAHINGAHAN AT PASYALAN NG MGA MAMAMAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA AT PAGTATAKDA NG LIMITASYON SA PAGGAMITNITO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1287-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN PITUMPU'T PITONG LIBONG PISO (P777,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1288-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN PITUMPU'T ANIM NA LIBO LIMANG DAAN W ALUMPU'T PITONG PISO AT SIY AMNAPU'T APATNA SENTIMO (PL76,587.94) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS - ACCOUNFING OFFICE AT SAN/A ROSA COMMUNITY HOSPITAL" UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1289-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG MILYON APAT NA RAANG LIBONG PISO (P2,400,000.00) UPANG IUKOL SA "ANNIVERSARY BONUS" NG MGA PINUNO AT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1290-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN LABING WALONG MILYON DALAWAMPU'T ISANG LIBO SIYAM NA RAAN AT DALA WAMPU'T ANIM NA PISO (P118,021,926.00) UPANG IUKOL SA "CONSTRUCTION OF ONE HUNDRED SEVENTY-ONE (171) CLASSROOMS FOR PUBLIC ELEMENTARY AND NATIONAL HIGH SCHOOLS" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "PROCEEDS OF LAONS FROM DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY (DTI) NATIONAL DEVELOPMENT COMPANY (NDC) SCHOOL BUILDING PROGRAM ".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1291-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATADHANA NG MGA PATAKARAN SA PAGKAKALOOB NG IMPORMASYON, KAHILINGANG DOKUMENTO, KATITIKAN, SINIPI MAN O ORIHINAL NA KOPYA SA PAMAHALAANG BAYAN NG SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1292-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATAMA SA AYTEM NO. 5, TUNGKULING NAKATALA SA "PLANTILLA OF PERSONNEL" NG SANGGUNIANG BAYAN OFFICE, SUPPORT SERVICES (SECRETARIAT) UPANG OPISYAL NA MAGING "LOCAL LEGISLATIVE STAFF ASSISTANT III" KAPALIT NG NAPATALANG "LOCAL LEGISLATIVE ASSISTANT III”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1293-2003
ANG KAUTUSANG SAYAN NA NAGPAPATISAY SA TAUNANG BADYET-2004 NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN APATNAPU'T SIYAM NA MILYON, LIMANG DAAN LASING ISANG USO, WALONG DAAN LASING DALAWANG PISO AT PITONG SENTIMO (P749,511,812 .07).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1294-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATALAGA SA LAGAY NG LUPAING MAY SUKAT NA 601.75 METRO PARISUKAT AT BAHAGI NG LOTE BLG. 5, BLK. 62 NA MATATAGPUAN SA GOLDEN CITY, BARANGAY DILA, SANTA ROSA, LAGUNA BILANG LIGHT INDUSTRIAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1295-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATALAGA SA LAGAY NG LUPAING MAY SUKAT NA 143 METRO PARISUKAT AT BAHAGI NG LOTE BLG. 15, BLK. 12 NA MATATAGPUAN SA RSBS BLVD., SAN LORENZO SOUTH SUBDIVISION, SANTA ROSA, LAGUNA BILANG GAMIT COMMERCIAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1297-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARN SA TAONG 2003 NG BARANGAY MARKET AREKNA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN ANIM NA LIBO ISANG DAAN AT SAMPUNG PISO (P206,11 0.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT SEKOMENDASYON NG PAINBAYANG LUPON SA PANANALAPI:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1298-2003
ANG KAUTUSAN BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN LABING SIYAM NA LIBO SIYAM NA RAAN AT TATLUMPUT PISO (P519,936.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1299-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T LIMANG LIBO ANIM NA RAAN PITUMPU'T SIYAM NA PISO AT APATNAPU'T PITONG SENTIMO (P55,679.47) UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NI BB. ADORA C. ALINSOD NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1300-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALITGAMIT NG LUPAING NASASAKOP NG LOTE BLG. 3, NA MAY KABUUANG SUKAT NA 5,755 METRO PARISUKAT AT MATATAGPUAN SA BARANGAY BALIBAGO, SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT- RESIDENSIYAL AY FFINATALAGANG GAMIT-INSILLUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1301-2003
ANG KAUTUSAN BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGTLAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY SANTO DOMLNGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN LIMAMPU'T DALAWANG LIBO PITUMPU'T TATLONG PISO APATNAPUT ISANG SENTIMO (P252,073.41) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYIMG PAILANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1302-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALONG MILYONG PISO (P8 MILYON) UPANG IUKOL SA "EXTRA CHRISTMAS BONUS OF MUNICIPAL EMPLOYEES AND OFFICIALS" NA ANG PANDA AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1303-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING LIMANG LIBO, SIYAM NA RAAN SIYAM NA PISO AT TATLUMPUN·G, SENTIMO (P15,909.30) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS" NI BB. DOLLY E. BERMUDEZ NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM 'VACANT POSITIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1304-2003
ANG KAUTUSAN BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDARAN BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY(P200,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1305-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA TAONG 2003 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN DALAWAMPUT LIMANG LIBONG PISO (P125,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON, SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1306-2003
SA MUNGKAHI NI KGG. CARTA NA PINANGALAWAHAN NI KGG. ROMEO AALA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1307-2003
SA MUNGKAHI NI KGG. CARTA NA PINANGALAWAHAN NI KGG. ROMEO AALA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1308-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2003 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG (P55,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1309-2003
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSAN SONG BARANGAY BLG. 1 -T-2003 NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGSASAAD NA ANG LABIS NA PONDO NG TAONG 2002 (SAVINGS FISCAL YEAR 2002) NA HALAGANG (P4 10,247.00) AY GAMITIN PARA IPAMBILI NG PAMASKO PARA SA LAHAT NG NANUNUNGKULANG SA BARANGAY PAMBILI NG CELL PHONE NG SANGGUNIANG BARANGAY AT PARA GAWING EXTRA CASH GIFT NG SANGGUNIANG BARANGAY.
 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock