2004 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1310-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG MILYON, SIYAM NA RAAN WALUMPU'T DALAWANG LIBO, ANIM NA RAAN AT TATLUMPUNG PISO AT ANIMNAPUNG SENTIMO (P3,982,630.60) KA SAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1311-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG (P3,522,324.00) KA SAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1312-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG (P2, 190,53.5.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG
LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1313-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG (P4,595,627.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1314-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG (P1,117,697.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1315-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY KANLURAN NA NAGKAKAHALAGA NG (P1,336,920.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1316-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG (P3,117.082.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMCNDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1317-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA (P3,852,044.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1318-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG (P2,460,458.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1319-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG (P2,787,971.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PARNBAYANG LTIPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1320-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALUMPU'T WALONG LIBONG PISO (P88,000.00) BILANG TULONG PANANALAPI SA MGA KALAHOK SA GAGANAPING 6TH ANNUAL SATO CUP-INTERNATIONAL SHITO RYU KARA TEDO CHAMPIONSHIP NA GAGANAPIN SA LKA-4-9 NG PEBRERO, 2004 SA BCIT 3700 WILLINGTON AVENUE, BURNABY, VANCOUVER. CANADA NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT PROGRAM".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1321-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG (P4,975,768.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1322-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG (P5,500,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.    

 VIEW DOCUMENT             

ORDINANCE NO. 1323-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY APLAYA (P2,422,056.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI. 
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1324-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGPAPATUPAD NG REPUBLIC ACT 9178, NA KILALA BILANG "BARANGAY MICRO BUSINESS ENTERPRISES ACT OF 2002" AT ANG PAGTATALAGA NG SINGILING BUTAW O REGISTRATION FEE SA HALAGANG ISANG LIBONG PISO (P1,000.00).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1325-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGK.AKAHALAGA NG (P4,983,821.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON S·A PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1326-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBA SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA (P11,795,238.58) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1327-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG LABING DALAWANG MILYON, LIMANG DAANG LIBONG PISO (P12,500,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.         
 VIEW DOCUMENT                 

ORDINANCE NO. 1328-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYON LIMANG DAAN LIMAMPU'T ISANG LIBO AT DALAWANG DAAN AT DALAWAMPUNG PISO (P2,551,220.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1329-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MIL YON, SIY AMNAPU'T ISANG LIBO DALA WANG DAAN AT TATLONG PISO AT LIMAMPU'T TATLONG SENTIMO (P1,091,203.53) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1330-2004
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAING NASASAKOP NG LOTE BLG .272-C, MATATAGPUAN SA BARANGA Y TAGAPO, SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT    

ORDINANCE NO. 1331-2004
ANG KAUTUSANG BA YAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATADHANA NA ANG PARSELA NG LUPANG PAG-AARI NG PAMAHALAANG BAYAN NA KILALA BILANG BLOCK 7, NASASAKOP NG TCT NO. 501485 AY MAGING BAHAGI NG BARANGAY KANLURAN UPANG SIYANG MAGING OPISYAL NA HANGGANAN NG BARANGAY KANLURAN AT TAGAPO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1332-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN APATNAPU'T APAT NA LIBO LIMANG DAANG PISO (P144,500.00) MATAPOS ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1333-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALONG DAAN PITUMPU'T ISANG LIBO WALONG DAAN LABING ANIM NA PISO AT TATLUMPUNG SENTIMO (P871,816.30) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1334-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO PARA SA TAONG 2004 NA NAGKAKAHALAGA NG PITUMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P75,000.00) MATAPOS ANG PAAYONG REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1335-2004
ANG KAUTUSANG BAY AN NA NAGT A TALAGA NG HALAGANG LIMANG PISO (PS.00) KADA PASAHERO SA UNANG DALAWANG KILOMETRO AT KARAGDAGANG PL.00 SA BAWA'T KILOMETRONG LAMP AS SA UN ANG 2 KILO METRO, APA T NA PISO (P4.00) KADA ESTUDYANTENG PASAHERO SA UNANG 2 KILOMETRO AT P1.00 KADA SUMUNOD NA KILO METRO NG LAHAT NG PAMPASAHERONG TRICYCLE BILANG SUSOG SA NAUNANG KAUTUSANG NAGTATADHANA NITO.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1336-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG LLBO ANLMNAPU'T ANIM NA PISO AT ANIMNAPU'T DALA WANG SENTI MO (P8,066.62) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1337-2004
ANG KAUTUSANG BAY AN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN WALUMPU'T TATLONG LIBO WALONG DAAN AT PITONG PISO AT WALUMPU'T ANIM NA SENTIMO (P883,807.86) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1338-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN WALUPUNG LIBO, SIYAM NA RAAN LIMAMPUT SIYAM NA PISO AT PITUMPUT TATLONG SENTIMO (P180,959.73) KASANIA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1339-2004
AN ORDINANCE AUTHORIZING THE CONFERMENT OF EXEMPLARY PUBLIC SERVICE A WARD TO ELECTIVE LOCAL OFFICIALS OF SANTA ROSA, LAGUNA WHO HAVE BEEN ELECTED FOR THREE (3) CONSECUTIVE TERMS IN THE SAME POSITION.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1340-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALA WANG MILYON TATLONG DAAN APATNAPU'T ANIM NA LIBO, APAT NA RAAN AT ANIMNAPU'T APAT NA PISO (P2,346,464.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1341-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG T ATLUMPUNG LIBO PITONG DAAN AT LIMAMPU'T DALAWANG PISO AT APATNAPU'T PITONG SENTIMO(P30,752.47) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1342-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN ANIMNAPUNG LIBO (P160,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1343-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN ANIMNAPU'T TATLONG LIBO DALAWANG DAAN DALAWAMPU'T ANIM NA PISO AT APATNAPU'T ANIM NA SENTIMO (P763,226.46) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1344-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGTATALAGA SA LAGAY NG LUPAING MAY SUKAT NA 167 METRO PARISUKAT (SQ. METERS), KILALA BILANG LOTE 1, BLK. 1, MATATAGPUAN SA CIUDAD GRANDE, MARKET AREA, SIYUDAD NG SANTA ROSA AT NAKAPALOOB SA TITULO BILANG 167456 BILANG GAMIT KOMER.SIYAL (COMMERCIAL).
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1345-2004
ANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN DALAWAMPUT LIMANG LIBO, LIMANG DAAN WALUMPUT LIMANG PISO AT APAT NA SENTIMO (P425,585.04) UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE NINA KAGAWAD LUISITO ALGABRE AT KAGAWAD ERIC PUZON NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1346-2004
ANG KAUTUSANG PANGLUNSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN LABING TATLONG LIBO, SIYAM NA RAAN PITUMPU'T ISANG PISO AT ANIMNAPUT LIMANG SENTIMO (P313,971.65) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1348-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYONG PISO (P1,000,000.00) UPANG IUKOL SA "ACQUISITION OF 1,428.57 SQ.M. LOT TO BE USED AS A RIGHT-OF-WAY OF BAGONG SANTA ROSA HOUSING PROJECT II AT BARANGAY TAGAPO' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "UNPROGRAMMED FOR LAND OUTLAY".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1349-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAMNAPU'T LIMANG LIBONG PISO (P95,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1350-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN TATLUMPUNG LIBO, TATLONG DAAN AT TATLONG PISO AT SIYAMNAPUT ISANG SENTIMO (P330,303.91) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1351-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGTATALAGA SA LAGAY NG LUPAING MAY SUKAT NA 550 MITRO PARISUKAT (SQ. METERS), KILALA BILANG LOTE 2 AT 3, BLK. 1, MATATAGPUAN SA JASMIN ST., LIM SUBDIVISION, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA AT NAKAPALOOB SA TITULO BILANG 124346 AT 231819 BILANG GAMIT INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1352-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG ANIMNAPU'T LIMANG LIBO AT TATLONG DAAN PISO (P65,300.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1353-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAG-AATAS SA LAHAT NG NANGANGASIWA NG TRICYCLE OPERATORS AND DRIVERS' ASSOCIATION TERMINAL O PILAHAN, TERMINAL NG BUS, PAMPASAHERONG JEEPNEY, FX AT IBA PANG SASAKYANG PAMPUBLIKO NA MAGLAGAY NG MGA PALIKURAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1354-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T ISANG LIBO WALONG DAAN DALAWAMPU'T SIYAM NA PISO AT ANIM NA SENTIMO (P31,829.06) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY OF CITY CIVIL REGISTRAR'" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1355-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLUMPUNG LIBO, LIMANG DAAN SIYAMNAPU'T DALAWANG PISO AT PITUMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P30,592.79) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1356-2004
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN NI BB. EVANGELINE L. SIMON NA MAPALITAN GAMIT ANG PARSELA NG LUPAING, KILALA BILANG LOT 13 BLOCK · 16 NA MATATAGPUAN SA SAN LORENZO SOUTH, LUNGSOD NG STA. ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENSIYAL AY MAGING AT MATALAGANG GAMIT KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1357-2004
ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NA MAPALITAN GAMIT ANG PARSELA NG LUPAING, KILALA BILANG LOT 5 BLOCK 16 NA MATATAGPUAN SA ANAHAW HOMES, BRGY. DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENSIYAL AY MAGING AT MATALAGANG GAMIT INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1358-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 1102-2001- NA NAGBABAWAL SA MGA NAGMAMAY-ARI AT NAMAMAHALA NG "COMPUTER-RELATED BUSINESS' KABILANG ANG MGA "INTERNET CAFE' SA PAGPAPA-ARKILA O PAGPAPAUPA NG PAGPAPALARO NG "COMPUTER GAMES" SA MGA KABATAANG WALA PANG LASING ANIM (16) NA TAONG GULANG.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1359-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAG-AATAS SA MGA NAGPAPAARKILA O NAGPAPAUPA UPANG MAKAPAGLARO NG "COMPUTER GAMES" SA "PERSONAL COMPUTER" (PC) KABILANG ANG MGA "INTERNET CAFE" NA KUMUHA NG KAUKULANG "BUSINESS PERMIT' KUNG SAAN TINUTUKOY ANG "COMPUTER GAMES'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1360-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN TATLUMPUT LIMANG LIBO ANIM NA RAAN SIYAMNAPUT DALAWANG PISO AT LASING TATLONG SENTIMO (P235,692.13) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1361-2004
IPINASISIYA, TULAD NG DITO'Y GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA ANG PAGTATAKDA NG SINGILING BUTAW/KABAYARANG (FEE) NAGKAKAHALAGA NG PITUMPUT LIMANG PISO (P75.00) SA SINUMANG APLIKANTE NA PAGSISILBIHAN NG CENSUS SERBILIS CENTERS (SERBI/IS OUTLETS) NA ILALAGAY NG NATIONAL CENSUS AND STATISTICS SA CITY REGISTRAR'S OFFICE PARA SA MAS MABILIS NA SERBISYO SA MGA KUMUKUHA NG DOKUMENTO SA PAREHISTRONG TANGGAPAN SA LUNGSOD O ALINMANG LUGAL SA BUONG BANSA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1362-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY DON JOSE NA NAGKAKAHALAGA NG PITUMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P75,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1363-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGBABAWAL NG PAGPAPASAKAY NG MGA KABATAANG 11 TAONG GULANG PABABA SA LIKURAN O BACKSIDE NG TRICYCLE DRIVER NG LAHAT NG TRICYCLE PAMPUBLIKO MAN O PRIBADO SA SIYUDAD NG SANTA ROSA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1364-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGSUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 1280-2003 NA NAGBABAWAL NG PAMIMISIKLETA AT PAGLALARO NG "SKATEBOARD" AT "ROLLER SKATING" AT IBA PANG URI NG SASAKYAN O LARO NA GINAGAMITAN NG SASAKYAN SA LIWASANG BAYAN NG SANTA ROSA AT SA BANGKETA O DAANG TAO SA PALIGID NITO, MALIBAN NA LAMANG KUNG MAYROONG ORGANISADONG PALATUNTUNAN NA MAYROONG KAUKULANG PERMISO SA PAMAHALAANG BAYAN SA PAMAMAGITAN NG PAGTATALAGA NG KAPARUSAHAN SA SINUMANG LALABAG SA KAUTUSAN.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1365-2004
AN ORDINANCE FIXING THE FEES AND/OR RATE OF RENTAL/LEASE OF STALLS AND OTHER COMMERCIAL AREAS IN THE SANTA ROSA CITY
COMMERCIAL CENTER AND OTHER PERTINENT GUIDELINES ANO PROVISIONS THEREAT.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1366-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGBABAWAL SA SINUMANG PRIBADONG TAO, PANGKAT, SAMAHAN O EATABUSIMIYENTO NA MAGLAGAY/MAGDIKIT O MAGTAYO NG ANUMANG PATALASTAS/PAGPAPAHAYAG/STREAMERS O BILLBOARDS SA LAHAT NG GUSAU/UWASAN/BAKANTENG LOTE O OPEN SPACE NA PAG-AARI NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA O SAAN MANG LUGAL NA ITINUTURING NA MUKHA/PANANDA O LANDMARK NG LUNGSOD AT AUNMANG BARANGAY SA NASASAKUPAN NG SIYUDAD NG SANTA ROSA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1367-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG TATLUMPU'T LIMANG LIBONG PISO AT WALUMPU'T ANIM NA SENTIMO (P35,000.86) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1368-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN WALUMPU'T PITONG LIBO WALONG DAAN AT DALAWAMPUNG PISO (P187,820.00) UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS OF COUNCILOR MARCELITO S. LASERNA NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1369-2004
AN ORDINANCE REQUIRING ALL DEVELOPERS, CONTRACTORS AND PROJECT ENGINEERS TO SECURE CLEARANCE FROM THE NATIONAL IRRIGATION AUTHORITY PRIOR TO APPLICATION OF DEVELOPMENT PERMIT AND/OR BUILDING PERMIT.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1370-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA LAHAT NG KAUTUSANG BAYAN AT KAPASIYAHANG BAYAN NA PINAGTIBAY SA NAKARAAN NG SANGGUNIANG BAYAN NG SANTA ROSA BILANG KAUTUSAN AT KAPASIYAHAN SA LUNGSOD NG PAMAHALAAN NG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1371-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGTATADHANA NG PANUNTUNAN SA PAGGAMIT NG MGA BULWAGANG PULUNGAN AT MGA KAURING TANGGAPAN SA MGA GUSALING PAG-AARI NG PAMAHALAANG PANLUNGSOD NG LUNGSOD NG SANTA ROSA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1372-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET PARA SA TAONG 2004 NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAANG LIBONG PISO (P400,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1373-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA MAGTATALAGA SA LAGAY NG LUPAING MAY SUKAT NA 90 METRO PARISUKAT (SQ. METERS), KILALA BILANG LOTE 28, BLOCK 24, MATATAGPUAN SA SAN LORENZO SOUTH, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA BILANG GAMIT KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1375-2004
AN ORDINANCE LEVYING TAX ON REAL PROPERTIES, TAX ON TRANSFER OF REAL PROPERTY, TAX ON BUSINESS OF PRINTING AND PUBLICATION, FRANCHISE TAX PROFESSIONAL TAX, AMUSEMENT TAX AND ANNUAL FLXED TAX FOR EVERY DELIVERY TRUCK OR VAN OF MANUFACTURERS OR PRODUCERS, WHOLESALERS OF, DEALERS OR RETAILERS IN CERTAIN
PRODUCTS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1376-2004
IPINASISIYA, TULAD NG DITOV GINAGAWANG PAGPAPASIYA AT NGAYON NGA AY IPINASIYA ANG PAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG SIYUDAD NG SANTA ROSA SA LALAWIGAN NG LAGUNA. NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG BILYON ISANG DAAN TATLUMPUT PITONG MILYON SIYAM NA RAAN AT LIMAMPUT APAT NA LIBO DALAWANG DAAN ANIMNAPUT PITONG PISO (P1,137,954,267.00) ·NA ANG KABUUANG PALIWANAG AT TALAAN AY GINAGAWANG BAHAGI NG KAUTUSANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG ''R''.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1377-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN LABING APAT NA LIBO AT DALAWAMPU'T APAT NA PISO (P114,024.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS' UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1378-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON TATLUMPUT DALAWANG USO, SIYAM NA RAAN AT LABING SIYAM NA PISO AT LASING WALONG SENTMO (P1,032,919.18) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1379-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN TATLUMPU'T DALAWANG LIBO TATLONG DAAN ANIM NA PISO AT DALAWAMPUT LIMANG SENTIMO (P132,306.25) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1380-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DMN AT SAMPUNG LIBONG PISO (P110,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1381-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG, BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN AT LIMANG LIBONG PISO (P105,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1382-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG LIMAMPU'T LIMANG LIBONG PISO (P55,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PANIBAYANG LUPON SA PANAHALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1383-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG APATNAPU'T APAT NA LIBONG PISO (P44,000.00) KASAMA ANG KAUKULANG PUNA AT REKOMENDASYON NG PAMBAYANG LUPON SA PANANALAPI.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1384-2004
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG MILYONG PISO (P5MILYON) UPANG IUKOL SA EXTRA CASH GIFT NG MGA PINUNO, KAWANI NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock