2006 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1444-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T ISANG LIBO, DALAWAMPU'T ISANG PISO AT SIYAMNAPU'T ISANG SENTIMO (P51,021.91) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITIONS' UPANG IUKOL SA TENNINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1445-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI G. FAUSTINO L TERRIBIL NA MAY LOTE BLG. 1189-B2 AT MAY KABUUANG SUKAT NA 29,149 METRO PARISUKAT, MATATAGPUAN SA BARANGAY BAUBAGO, SANTA ROSA CTTY, LAGUNA MULA GAMITAGRIKULTURAL AY ITINATALAGANG MIXED USE O IBA'T-IBANG GAMIT.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1446-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI GNG. CONOIITA A. DELANO NG COLEGIO DE SANTA ROSA DE LIMA, INC NA MAY LOTE BLG. 1 TO 10, BLOCK 17, MATATAGPUAN SA ALFONSO HOMES I, BARANGAY LABAS, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1447-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NA MAY LOTE BLG. 518-B, MAY SUKAT
NA 33,985 METRO PARISUKAT NA MATATAGPUAN SA BARANGAY LABAS, LUNGSOD NG SANTA RO~ LAGUNA MULA GAMIT AGRIKULTURAL AY
ITINATALAGANG GAMIT RESIDENSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1448-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NA MAY LOTE BLG. 2, 3, 4, 5 & 6 MAY SUKAT NA 890 METRO PARISUKAT NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MALITLIT, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENSIYAL AY IDNATALAGANG GAMIT KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1449-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DMN DALAWAMPUT DALAWANG LIBO, WALONG DAAN DALAWAMPUT SIYAM NA PISO AT LASING PTIONG SENTIMO (P122,829.17) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA
SA "LOMPSUM APPROPRIATION UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NINA:
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1450-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING ISANG MILYON ANIM NA RAAN AT ANIMNAPU'T APAT NA PISO (P11,664,000.00) UPANG IUKOL SA ADDITIONAL COMPENSATION (AIXOM) OF 972 OTY GOVERNMENT ENPLOYEES @ P1,000.00 PER MONTH AUTHORIZED UNDER ADMINISTRATIVE ORDER (AO) NO. 144 DATED FEBROARY 28, 2006 IN ACWRDANCE WITH BUDGET ARWLAR NO. 2006-2, DATED MARCH 02, 2006 NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITION”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1451-2006
ANG KAUTIJSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPALITGAMIT NG LUPAIN NI GNG. ZENAIDA F. CAPUL NA MAY LOTE BLG. 7, BLOCK 5, MATATAGPUAN SA ROSEWOOD VIUAGE, BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUSYUNAL.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1452-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGSUSUSOG SA ARTIKULO IV, PANGKAT 10 NG KAUTUSANG BAYAN BLG. 914-'99 NA NAGTATALAGA NG SINGILIN SA MAYOR'S PERMIT NG MGA LEGAL NA PAMPASAHERONG TRICYCLE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1453-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI GNG. JOANS. GAMBOA NG MARY'S VILLE ACADEMY, INC. NA MAY LOTE BLG. 18 AT 19, BLOCK 1, MATATAGPUAN SA VIUA SUSANA SUBDMSION, BARANGAY MALITLIT, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENSIYAL AY IDNATALAGANG GAMITINSITIUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1454-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI GNG. REMEDIOS B. PABUNA NA MAY LUTE BLG. 39-A, MATATAGPUAN SA ST. ROSE VILLAGE, LUNGSOD NG SANTA ROSA MULA GAMIT RESIDENSIYAL AY ITINALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1455-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T SIYAM NA LIBO, PITONG PISO AT TAN.UMPU'T WALONG SENTIMO (P29,007.38) UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NI BB. ADELINE B. LIBUT NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIOD.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1456-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI GNG. JOAN S. GAMBOA NA MAY LOTE BLG. 21, BLOCK 80,
MATATAGPUAN SA GOLDEN 01Y SUBD., PHASE II, LUNGSOD NG SANTA ROSA LAGUNA MULA GAMIT RESIDENSIYAL AT IDNATALAGANG GAMIT-INSITTUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1457-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGAN PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NG SANTA ROSA, LAGUNA CHRISTIAN SCHOOL (SANROLACS) SA PAMAMAGITAN NI G. EUSEO V. BANOCIA NA MAY LOTE BLG. 397-8, BLOCK 5, MATATAGPUAN SA BARANGAY IBABA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMITINSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1458-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPAUTGAMIT NG LUPAIN NI GNG. AMANCIA C. RICO NA MAY LOTE BLG. 2 AT
3, BLK 1, MATATAGPUAN SA DIA LEYCO SUBDMSION, BARANGAY MARKET AREA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT
RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1459-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPAUTGAMIT
NG LUPAIN NI G. FLORENTINO Y. CONCEPCION NA MAY LOTE BLG. 1, 3 AT 7, BLOCK 1, MATATAGPUAN SA BAYSHOREVILLE SUBDMSION, BARANGAY SINALHAN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1460-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG WALUMPU'T WALONG LIBO PITONG DAAN WALUMPU'T SIYAM NA PISO AT LIMAMPU'T TATLONG SENTIMO (P88,789.53) UPANG IUKOL SA 'TERMINAL LEAVE BENEFITS" NI G. CESARIO R. MAYANO NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1461-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAGPAPAUTGAMIT NG LUPAIN NI G. MARIO G. SANTOS NA MAY LOTE BLG. 5, BLOCK
83, MATATAGPUAN SA RODEO DRIVE, LAGUNA BEL-AIR, BARANGAY DON JOSE, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENSIY ALAY ITINATALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1462-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HAFAGANG TATLONG MILYON, PITONG DAAN PITUMPU'T DALAWANG LIBO, AT LIMAMPU'T ANIM NA PISO AT APATNAPU'T UMANG SENTIMO (P3,772,056.45) UPANG IUKOL SA "PROPOSED RESTORATION OF NIA SERVICE ROAD AND RIPRAPPING OF SALANG BAGO RIVEL' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA APPROVED BUDGET FOR "LAND''.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1463-2006
AN ORDINANCE ESTABLISHING THE BARANGAY DITA ROTONDA PARK AS THE QTY OF SANTA ROSA'S FREEDOM PARK OR PLAZA IN
COMPLIANCE WITH 11-IE SUPREME COURT'S EN BANC DECTSION IN G.R. NOS. 193838, 169848 AND 169881 AND IN COMPLIANCE WITH THE MANDATE OF BATAS PAMBANSA BILANG 880, OTHERWISE KNOWN AS THE PUBLIC ASSEMBLY ACT OF 1985.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1464-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGAN PAGPAPALIT -GAMIT NG LUPAIN NG NI BB. ROSEUNA R. MOLDERINGS NA MAY LOTE BLG. 13 AT 15, BLOCK 36, MATATAGPUAN SA SAN LORENZO SOUTH, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY
ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1465-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAG-AATAS SA LAHAT NG SAMAHAN NG "TRICYCLE OPERATORS AND DRIVERS ASSOCIATION" (TODA) SA LUNGSOD NG SANTA ROSA NA KUMUHA NG PAHINTULOT SA PUNONG BARANGAY NA NAKASASAKOP SA KANILANG GINAGAMIT NA HIMPILAN (TERMINAL) NG MGA PAMPASAHERONG TRICYCLE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1466-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGTATALAGA SA PETSA IKA-9 NG ABRIL BILANG ARAW NG MGA BETERANO SA
LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1467-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGAN PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI GNG. MERCEDES T. NIM NA MAY LOTE BLG. 1, BLOCK 5, MATATAGPUAN SA F & F SUBDMSION, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1468-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPANIBAGONG-SUSOG SA KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 1452-2006 NA NAGPATIBAY NG
PAGTATALAGA NG SINGIUN SA MAYOR'S PERMIT NG MGA LEGAL NA PAMPASAHERONG TRICYCLE.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1469-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA PAGLILIPAT NG PALAAN (RE-ALIGNMENT OF FUNDS) PARA SA ''BUDGET YEAR 2006' SA NAKALAANG PONDONG "ACQUISITION OF LOT' SA HALAGANG APATNAPUNG MILYON PITONG DAAN ANIMNAPU'T APAT NA LIBO, APAT NA RAAN AT LASING LIMANG PISO AT TATLUMPU'T PITONG SENTIMO (P40,764,415.37) UPANG IUKOL SA IBA'T-IBANG PROYEKTONG PANG-INPRASTRAKTURA, ALINSUNOD SA ISINULIT NA SINUSUGANG TALAAN NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG PANIBAGONG TANDA NA KIKILALANING TANDANG "'V" AT ALINSUNOD DIN SA TALAAN - "RE-ALIGNMENT OF FUNDS" NA NILAGDAAN NG PUNONG-LUNGSOD SA MUNGKAHI AT LAGDA NG LOCAL FINANCE COMMITTEE, NA GINAGAWA DING BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "W".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1470-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON LIMAMPUT ANIM NA LIBO TALL.ONG DAAN LABING WALONG PISO AT DALAWANG SENTIMO (P1,0S6,318.02) UPANG IUKOL SA "BACKWAGES AND OTHER EMOLUMENTS OF MS. ROSA M. TANCHICO AND MS. EDITHA SP. BASED' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1471-2006
ANG KAUTUSAN NA NAG-AATAS SA LAHAT NG NAGMAMANEHO NG "SHUTTLE BUSES/SERVICES" SA LUNGSOD NG SANTA ROSA NA MAGBABA AT MAGSAKAY NG PASAHERO SA KANILANG HIMPILAN/TERMINAL AT LUGAL NG DESTINASYON LAMANG.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1472-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILING PAGPAPALIT GAMIT NG LUPIN NI GNG. MARIEL SABILLENA NA MAY LOTE BLG.14A
BLOCK 66, MAIATAGPUAN SA PHASE 5, RODEO DRIVE LAGUNA BEL-AIR BARANGAY DON JOSE, LUNGSOD NG SANTA ROSA LAGUNA MULA
GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1473-2006
AN ORDINANCE AMENDING SECTION 2 OF ORDINANCE NO. 1339-2004 ENTITLED "AN ORDINANCE AUTHORIZING THE CONFERMENT OF
EXEMPLARY PUBLIC SERVICE AWARD TO ELECTIVE LOCAL OFFICIALS OF SANTA ROSA, LAGUNA WHO HA VE BEEN ELECTED FOR THREE (3)
CONSECUTIVE TERMS IN THE SAME POSTION'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1474-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGKAKALOOB NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA NG TULONGPANANALAPI SA MGA GURO NG MGA PAARALANG PAMPUBLIKO SA LUNGSOD NA NAGPAPATULOY NG KANILANG PAG-AARAL AT PAGPAPAKADALUBHASA SA ANTAS NG EDUKASYON MAGING ITO MAN AY "MASTERAL" 0 "DOCTORATE".
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1475-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA PAGPAPALIT GAMIT NG LU PAIN SA KAHILINGAN NI GNG. MARIA CRESL Y A. MORAGA NA MAY LOTE BLG. 8, BLOCK 2, MATATAGPUAN SA ROSAFLOR SUBDIVISION, BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMITINSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1476-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN SA KAHILINGAN NI G. TEOFILO D. ANTIPORTA NA MAY LOTE BLG. 42,
BLOCK 2, MATATAGPUAN SA MARIQUITA PUEBLO, BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY
ITINATALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1477-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN SA KAHILINGAN NI G. JUANITO B. VILLAGOMEZ NA MAY. LOTE BLG. 7-A- 1, MATATAGPUAN SA ALINSOD COMPOUND, BARANGAY TAGAPO LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AY ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1478-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITUMPUNG LIBONG PISO (P70,000.00) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY OF ENGINEERING PERSONNEL NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1479-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN SA KAHILINGAN NI BB. MARILOU T. GOROSPE NA MAY LOTE BLG. 29-33, BLOCK 18, MATATAGPUAN SA GARDEN VILLAS, BARANGAY LABAS, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1480-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPATUPAD NG KAUTUSANG PANLUNGSOD BIG. 1471- 2006 NA NAGSASAAD NG PAG-AATAS SA LAHAT NG NAGMAMANEHO NG "SHUTTLE BUSES/SERVICES'' SA LUNGSOD NG SANTA ROSA NA MAGBABA AT MAGSAKAY NG PASAHERO SA KANILANG HIMPILAN/TERMINAL AT FUGAL NG DESTINASYON LAMANG.
VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1481-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T ISANG MILYON, ANIM NA RAAN APATNAPU'T ANIM NA LIBO, WALONG DAAN AT SIYAMNAPUNG PISO (P31,646,890.00) UPANG IUKOL SA "ADDITIONAL APPROPRIATION FOR CONSTRUCTION OF NEW CITY HALL, PH. II' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "RE-ALIGNMENT OF FUNDS FROM AIP CY 2006'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1482-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG MILYON AT DALAWANG DAANG LIBONG PISO (P5,200,000.00) UPANG IUKOL SA "ADDITIONAL APPROPRIATION FOR COLLECTING AND DUMPING OF GARBAGE'' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "20% DEVELOPMENT FUND – HUMAN ECOLOGICAL SECURITY''.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1483-2006

ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGAN PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI DR. JOSE P. SANTIAGO NG SF. JAMES HOSPITAL INC. NA MAY LOTE BLG. 34, BLOCK 2, MATATAGPUAN SA MARIQUITA PUEBLO, BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1484-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT- GAMIT NG LUPAIN NI DR. JOSE P. SANTIAGO NG ST. JAMES HOSPITAL,
INC. NA MAY LOTE BLG, 34, BLOCK 2, MATATAGPUAN SA MARIQUITA PUEBLO, BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA
GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1485-2006

ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALITGAMIT NG LUPAIN NI GNG. MA. TERESITA L. ALVAREZ NA MAY LOTE BLG. 829-B, MATATAGPUAN SA BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAAANG GAMIT-INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1486-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPUNG MILYON TATLONG DAAN LABING TATLONG LIBO APAT NA RAAN AT ISANG PISO (P40,313,401.00) UPANG IUKOL SA "INCENTIVE BONUS/YEAR END BONUS OF CITY OFFICIALS AND CITY EMPLOYEES FOR YEAR 2006' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1487-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIMNAPU'T TATLONG LIBO TATLUMPU'T SIYAM NA PISO AT LABING LIMANG SENTIMO (P63,039.15) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS NI G. MERLIN P. MO/DES' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS”.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1488-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON SIYAM NA RAAN ANIMNAPUNG LIBO AT ANIMNAPUNG PISO (P1,960,060.00) UPANG IUKOL SA "PROPOSED CONSTRUCTION OF TWENTY-TWO (22) MAKESHIFT-CLASSROOM FOR PUP IN FRONT OF SANTA· ROSA COMMUNITY HOSPITAL' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "IRA MONETIZATION'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1489-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN LIMAMPU'T PITONG LIBO TATLONG DAAN TATLUMPU'T TATLONG PISO AT LIMAMPUNG SENTIMO (P457,333.SO) UPANG IUKOL SA "BACKWAGES AND OTHER EMOLUMENTS NI G. RENATO A. CONCEPCION" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1490-2006

ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATRBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T SIYAM NA LIBO DALAWANG DAAN PITUMPU'T SIYAM NA PISO AT DALAWAMPU'T LIMANG SENTIMO (P29,279.25) UPANG IUKOL SA "OVERTIME PAY OF COMMISSION ON ELECTIONS STAFF (COMELEC NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1491-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN AT DALAWAMPUT PITONG LIBONG PISO (P427,000.00) UPANG IUKOL SA "HONORARIUM OF CONSULTANTS FROM OCTOBER TO DECEMBER 2006' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1492-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALITGAMIT NG LUPAIN NI G. STEVEN F. SCAN NG MISSION TO THE WORLD, PHILIPPINES, NA MAY LOTE BLG. 256-B-2-B AT 256-B-2-C, BLOCK 5, MATATAGPUAN SA ZAVALLA COMPOUND, BARANGAY MARKET AREA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL AY ITINATALAGANG GAMIT-INSTITUSYUNAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1493-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLULUNSAD NG PROYEKTONG "KABABAYAN KO, MAHAL KO"- "DONATION BOX" NA ILALAGAY SA LAHAT NG MGA TINDAHAN/MALALAKING SARI-SARI STORE, DEPARTMENT STORES AT MGA SUPERMARKETS SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA SA PAKINABANGAN NG MGA SENIOR CITIZENS AT MGA BATANG LANSANGAN NG LUNGSOD.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1494-2006
ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALITGAMIT NG LUPAIN NI G. CLAUDIO OCAMPO GIRON NA MAY LOTE BLG. 1, 3 & 4, BLOCK 8, MATATAGPUAN SA ST. JOHN VILLAGE, BARANGAY IBABA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT-RESIDENSIYAL
AY ITINATALAGANG GAMIT-KOMERSIYAL.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1495-2006

ANG KAUTUSAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T APAT NA LIBO LIMAMPU'T TATLONG PISO AT APATNAPUNG SENTIMO (P24,053.40) UPANG IUKOL SA "TERMINAL LEAVE BENEFITS NINA BB. FELICISIMA T. ALIPALA AT BB. MARIA OLIVIA AURELIA Y. DE/A CRUZ' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS'.
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1496-2006
AN ORDINANCE APPROVING THE CITY OF SANTA ROSA INVESTMENT CODE OF 2006
 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1497-2006
ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG ANIM NA MILYON, DALAWANG DAAN ANIM NA LIBO, LIMANG DAAN AT PITUMPU'T DALAWANG PISO AT LIMAMPUNG SENTIMO (P6,206,572.5O) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA IRA MONETIZATION UPANG IUKOL SA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:
 VIEW DOCUMENT

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock