2010 RESOLUTIONS PAGE 2

RESOLUTION NO. 92-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG LIFE INSURANCE ANG MGA BARANGAY OFFICIALS AT STAFF.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 93-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG KAHILINGAN NG GREENFIELD CORPORATION PARA SA ALTERATION OF SUBDIVISION PLAN NG PROYEKTONG "PRAMANA RESIDENTIAL PARK PHASE 1B-1" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY MALITLIT, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 94-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG GREENFIELD DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PANUKALANG "R2 RESIDENTIAL PROJECT" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY DON JOSE, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 95-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MACABUNG NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON ISANG DAAN WALUMPU'T ANIM NA UBO, DALAWANG DAAN SIYAMNAPU'T DALAWANG PISO AT UMAPU'T ANIM NA SENTIMO (P1,186,292.56) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOAN FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 96-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN TANUMPU'T UMANG UBO, ANIM NA RAAN TANUMPU'T PITONG PISO AT LASING ISANG SENTIMO (P735,637.11) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL RNANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 97-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN DALAWAMPU'T DALAWANG UBO, ANIM NA RAAN AT TATLUMPU'T PITONG PISO (P322,637.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 98-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG
DAAN SIYAMNAPUT ANIM NA UBO PITONG DAAN LABINGPITONG PISO AT WALUMPUT SIYAM NA SENTIMO (P296,717.89) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 99-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAPAGKALOOBAN NG TULONG-PANANALAPI SI AGNES V. SALAZAR NG BARANGAY TAGAPO UPANG IUKOL SA KANYANG KARAMDAMAN SA COLON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 100-2010

A RESOLUTION AUTHORIZING CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS-NAZARENO TO NEGOTIATE AND SIGN DEED OF SALE AND ALL DOCUMENTS PERTAINING TO POSSIBLE ACQUISMON OF 3,000 SQUARE METERS LOT, PORTION OF LOT N0.1189-B-2-C COVERED BY TCT NO. 688398, LOCATED AT BARANGAY BAUBAGO, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA REGISTERED IN THE NAME OF FAUSTINO L. TERRIBLE, SAID LOT TO BE USED AS LOCATION OF CITY HEALTH OFFICE II BUILDING AND FACILITIES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 101-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 09-2010 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA NAGSASAAD NA ITULOY ANG PAGPAPAGAWA NG PLANT BOXSA PUROK 1.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 102-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT UMAMPUNG UBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 103-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT UMAMPUNG UBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 104-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN PITUMPU'T PITONG UBONG PISO (P177,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 105-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 011-2010 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA NAGSASAAD NG PAGHIRANG KINA MELINDA B. CARAMAY AT ROSEMARIE S. ABARICO BILANG BARANGAY HEALTH WORKER NG BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 106-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG CUMBERLAND DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PANUKALANG RESIDENTIAL HOUSING PROJECT NA KIKILALANING ''HOWARD VILLAGE SUBDIVISION" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TAGAPO, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 107-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG CLEARANCE O PAHINTULOT NG MOON GLOW ALLIED TRANSPORT SERVICES PARA SA PAGLALAGAY NG KANILANG TERMINAL SA SITIO 14, BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 108-2010

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA INIAKDANG AWIT AT NILAPATAN NG TUGTUGIN NI G. RAUL LANTICAN SA PAMAMAGITAN NG PAGBIBIGAY PAYO AT KAPANGYARIHAN NI KGG. PANG. PUNONGLUNGSOD MANUEL G. ALIPON NA PINAMAGATANG - SANTA ROSA NAMING MAHAL, NA ANG KABUUAN NG AWIT AY GINAGAWANG BAHAGI NG KAPASIYAHANG ITO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 109-2010

ANG KAPASIYAHAN NA PAGPAPATIBAY NG PANSAMANTALANG PAGBUBUKAS NG PAGKAKALOOB NG PRANGKESNLINYA SA MGA PAMPASAHERONG TRICYCLE SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA SIMULA IKA-15 NG HULYO, 2010 HANGGANG IKA-15 NG NOBYEMBRE, 2010.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 110-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSAN BILANG 19-2010 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA NAGSASAAD NA SINUSUSPINDE ANG BISA NG KAUTUSANG PAGBUBUWIS BILANG 200 SERYE TAONG 2008, SA NASASAKUPAN NG BARANGAY DILA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA, NA NAAYON SA ITINADHANA NG BATAS REPUBLIKA 7160 O NG BAGONG ALITUNTUNIN NG PANG-PAMAHALAANG LOKAL 1991.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 111-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSAN PAMBARANGAY BIG. 19-2010 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY
NG MALUSAK NA NAGSASAAD NA SINUSUSPINDE ANG BISA NG KAUTUSANG PAGBUBUWIS BILANG 09-2008, SA NASASAKUPAN NG BARANGAY MALUSAK, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA, NA NAAYON SA ITINADHANA NG BATAS REPUBLIKA 7160 O NG BAGONG ALITUNTUNIN NG PANG-PAMAHALAANG LOKAL 1991.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 112-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSAN BARANGAY BIG. 9-2010 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG
MARKET AREA NA NAGSASAAD NA SINUSUSPINDE ANG BISA NG KAUTUSANG PANGBUWIS BILANG 03-2008, SA NASASAKUPAN NG BARANGAY MARKET AREA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA, NA NAAYON SA ITINADHANA NG BATAS REPUBLIKA 7160 O NG BAGONG ALITUNTUNIN NG PANG-PAMAHALAANG LOKAL 1991.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 113-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSAN BIG. 02-2010 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA NAGSASAAD NA SINUSUSPINDE ANG BISA NG KAUTUSANG PANGBUWIS BILANG 35-2008, SA NASASAKUPAN NG BARANGAY MACABLING, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA, NA NAAYON SA ITINADHANA NG BATAS REPUBLIKA 7160 O NG BAGONG ALITUNTUNIN NG PANG-PAMAHALAANG LOKAL 1991.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 114-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSAN BIG. 14-2010 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG KANLURAN NA NAGSASAAD NA SINUSUSPINDE ANG BISA NG KAUTUSANG PANGBUWIS BILANG 14, SA NASASAKUPAN NG BARANGAY KANLURAN, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA, NA NAAYON SA ITINADHANA NG BATAS REPUBLIKA 7160 O NG BAGONG ALITUNTUNIN NG PANG-PAMAHALAANG LOKAL 1991.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 115-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSAN BIG. 20-2010 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA
NAGSASAAD NA SINUSUSPINDE ANG BISA NG KAUTUSANG PANGBUWIS BILANG 2-2009, SA NASASAKUPAN NG BARANGAY LABAS, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA, NA NAAYON SA ITINADHANA NG BATAS REPUBLIKA 7160 O NG BAGONG ALITUNTUNIN NG PANG-PAMAHALAANG LOKAL 1991.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 116-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN WALUMPU'T ISANG UBO, TATLONG DAAN PITUMPU'T PITONG PISO AT APATNAPU'T WALONG SENTIMO (P681,377.48) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE"

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 117-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSAN BIG. 015-'10 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG POOC NA NAGSASAAD NA HINDI PINAPAYAGAN ANG ''PERMANENTENG PAGSASARA/PAGBABAKOD" NG ISA SA MGA ACCESS ROAD NG CEUNA PLAINS NA NASASAKUPAN NG BARANGAY POOC KATULAD NG NASA ESPIRITU C.OMPOUND KARATIG NG LOTE NI GNG. NEPOMUCENO AT IBA PANG KAHALINTULAD NITO (ACCESS ROAD SA EASTDRIVE SUBD., NA PERMANENTENG BINAKURAN DAHIL SA NAKATAYONG BAHAY), BAGKUS ITO AY PAPAYAGANG LAGYAN NG GATE NA MAYROONG DAANG TAO NA MAAARING BUKSAN AT ISARA KUNG KAKAILANGANIN LALO'T HIGIT SA MGA KA-BARANGAY NAMING NANINIRAHAN SA LOOB NG CELINA PLAINS NA MALAPIT SA NASABING ACCESS ROAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 118-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATAKDA NG PAGDARAOS NG PANGKARANIWANG PULONG NG SANGGUNIAN, TUWING LUNES, APAT (4) NA BESES SA LOOB NG ISANG BUWAN SA GANAP NA IKA-9:00 NG UMAGA SA BULWAGANG PULUNGAN NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 120-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA NG PALAGIANG LUPON (STANDING COMMITTEES) NG SANGGUNIAN NA ITINATALA ANG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 121-2010

ANG KAPASIYAHAN NAGPAPATIBAY NG PAGTATALAGA NG BARANGAYASSIGNMENTSNG MGA KAGAWAD NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD, TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 123-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG SA PINUNONG TAGAPAGPAGANAP, KGG. PUNONGLUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA IPATUPAD ANG TADHANAIN NG REPUBLIC ACT NO. 9994, KILALA BILANG EXPANDED SENIOR'S CITIZEN ACT AT ANG PAGPAPASAKATUPARAN NG MGA MUNGKAHING NAKAPALOOB SA KAPASIYAHAN PARA SA MAS EPEKTIBONG PAGPAPATUPAD NG NABANGGIT NA BATAS.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 124-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINUUT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 125-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINUUT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG SINALHAN NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 126-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 127-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY APLAYA PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN LABING TATLONG UBO, SIYAM NA PISO AT WALONG SENTIMO (P313,009.08) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL RNANCE COMMITTEE". 

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 128-2010

A RESOLUTION AUTHORIZING ALL CINEMAS IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA TO ADD AND COLLECT PHP2.00 SURCHARGE ON ALL TICKETS SOLD TO MOVIEGOERS AS VOLUNTARY CONTRIBUTION TO THE PHILIPPINE NATIONAL RED CROSS, LAGUNA CHAPTER FOR THE MONTH COVERING AUGUST TO OCTOBER, 2010 IN SUPPORT TO THEIR PROVIDING RELIEF TO THOSE WHO SUFFER LOSS A RESULT OF DISASTER VICTIMS OR SICK CHILD WHO NEED BLOOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 129-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAGKAROON NG ISANG REHABILITATION CENTERSA ATING COMMUNITY HOSPIT.ALNA KUNG SAAN ITO'Y LUBHANG MAKAKATULONG SA ATING MAMAMAYAN NA WALANG KAKAYAHANG MAGPATHERAPHY LALO NA SA MGA NASTROKE NA NAGKAROON NG FRACTURE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 130-2010

A RESOLUTION DECLARING A STATE OF CALAMITY IN THE WHOLE CITY OF SANTA ROSA, PROVINCE OF LAGUNA DUE TO THE. DAMAGES TO LIVES AND PROPERTIES OF THE CITIZENRY BROUGHT ABOUT BY TYPHOON "BASYANG"

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 131-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINUUT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MALUSAK NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 132-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHAN AT KAUTUSANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG TAGAPO NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 133-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NANAWAGAN SA LUPON NG INFRASTRUCTURE AT LUPON NG PEACE AND ORDER NA MAPAGARALAN ANG KASALUKUYANG ISINASAGAWANG PAGHUHUKAY SA KALSADA NA ISA SA NAGIGING SANHI NG PAGHIGPIT NG DALOY NG TRAPIKO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 134-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN SIYAMNAPUNG UBONG PISO, ISANG DAAN PITUMPU'T APAT NA PISO AT DALAWAMPU'T APAT NA SENTIMO (P190,174.24) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 135-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PAGDARAOS NG "SPECIAL SABONG" SA GRAND SQUARE ST.ADIUM SANTA ROSA COMMERCIAL COMPLEX SA AGOSTO 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 AT 31, 2010.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 136-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINUUT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA NAGSASAADTULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 137-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 012-2010NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG MERALCO UPANG MAKAPAGLAGAY NG KARAGDAGANG POSTE SA SUBIBISYON NG MAJA VILLAGE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 138-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE AROLLAS-NAZARENO NA ATASAN ANG PANLUNGSOD NA SANIDAD SA PAMAMAGITAN NI ORA. CUNANAN NA SURIIN ANG LAHAT NG ARTESIAN WELL UPANG MASIGURO ANG KALIGTASAN SA PAG-INOM NG TUBIG AT NG RNARNARNAYAN NG SANTA ROSA AT RNAGSULIT NG PROGRESS REPORT SA LOOB NG ISANG (1) BUWAN.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 139-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DMN AT UMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 140-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN LIMAMPUT LIMANG UBO, WALONG DAAN AT APATNAPUNG PISO AT APATNAPUNG SENTIMO (P455,840.40) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 141-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. O:J.4-20:J.O NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG SINALHAN NA NAGSASAAD NA MAKAPAGLAAN NG KARAGDAGANG PONDO NA MANGGAGALING SA BARANGAY FUND ANG PAGLALABAS NG BUDGET UPANG MAKABILI NG MGA KAHOY NA GAGAMITIN SA HEALTH CENTER NG BARANGAY SINALHAN AT GANOON DIN ANG PAGLALAGAY NG GABAY NA BAKAL SA HAGDANAN NG DAY CARE CENTER SA PUROK 5.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 142-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA LAGUNA WATER COMPANY NA ISULIT SA LALONG MADALING PANAHON SA TANGGAPAN NG PANLUNGSOD NA INHINYERO, SANGGUNIANG PANLUNGSOD AT SA CITY TRAFFIC MANAGEMENT ENFORCEMENT OFFICE ANG "SCHEDULE" O TAKDANG ARAW NG SIMULA AT PAGTATAPOS NG KANILANG MGA PAGAWAIN SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 143-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA SA LAGUNA WATER COMPANY NA MAGLAGAY NG BILLBOARD O PATALASTAS NA NAGSASAAD NG PROYEKTO AT "SCHEDULE AND DURATION" NG PAGAWAIN PARA SA KAALAMAN NG MAMAMAYAN AT KARAGDAGAN DING MGA "SIGNS AT LIGHTINGS" SA GABI UPANG MAIWASAN ANG AKSIDENTE.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 144-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGPAPANIBAGONG-GAMIT AT PAGTATALAGA SA PARCELA NG LUPAING MAY KABUUANG SUKAT NA 21,080 SQ. M. PAG-AARI NG SM MULA "MIXED USE" AY GAMmN AT ITALAGANG BILANG DAAN(RECLASSIFICATION/DECLARATION OF LAND USE FROM MIXED USE TO ROAD).

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 145-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHIUNGANG PAHINruLOT SA PAGPAPAUNLAD SA SM SANTA ROSA ACCESS ROAD PROJECT (PERMIT TO DEVELOP AND CONSTRUCT ROAD ACCESS) NG MACRO INDUSTRIAL.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 146-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG SA ULAT NG TRANSPORTASYON KASAMA ANG REKOMENDASYON NA IPINID ANG USAPIN NG TIENCETODA SA DAHILANG NAGKAROON NG PAGKAKASUNDO ANG MAGKABILANG PANIG NA KILALANIN ANG NAGANAP NA HALALAN NOONG IKA-31 NG ENERO, 2010 AT GAYUNDIN AY IPAGPATULOY NG PAMUNUANG NAHALALANG KANILANG PANUNUNGKULAN HANGGANG SA SUMAPIT ANG HALALANG ITATAKDA BAGO MATAPOS ANG TAONG 2010.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 147-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ULAT NG LUPON NG SENIOR CITIZENS AFFAIRS KAUGNAY NG LIHAM KAHILINGAN NI G. MAGTANGGOL YLDESO, PANGULO, FEDERATED SENIOR CMZENS AFFAIRS OF THE CM NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "E".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 148-2010

A RESOLUTION STRENGTHENING THE SANTA ROSA CITY TOURISM COUNCIL AS PART OF ENHANCING THE TOURISM POTENNALS OF PROMOTING ECOLOGICAL BALANCE AND OTHER PURPOSES.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 149-2010

A RESOLUTION GRANTING AUTHORITY TO CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS-NAZARENO TO SIGN CONTRACT OF LEASE WITH MS. NORMA GUERRERO FOR THE LEASE OF PARCEL OF LAND WITH IMPROVEMENTS AT BAYSHOREVILLE SUBDIVISION, BRGY. SINALHAN TO BE USED AS DAY CARE CENTER.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 150-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA SAMAHANG MACABLING SUBDIVISION BOUNDARY TRICYCLE OPERATORS AND DRIVERS ASSOCIATION (MACSUBTODA) NA MAGSISILBI AT MAGHAHANAPBUHAY AT KINIKILALA DIN NA SAKOP NG PINAGTIBAY NA RUTANG MACABLING.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 151-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT UMAMPUNG UBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 152-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NANAWAGAN SA LUPON NG PEACE AND ORDER AT LUPON NG URBAN PLANNING KAUGNAY NG PAG-AAYOS NG MGA TERMINAL NG LAHAT NG SASAKYANG PAMPUBLIKO SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA UPANG HINDI MAGING SAGABAL SA DALOY NG TRAPIKO.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 153-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING NG PAGPAPAYO SA PANLUNGSOD NA TAGATAYA, GNG. NELLY C. GOMEZ, SA PAMAMAGITAN NI PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO HINGGIL SA LEGALIDAD NG PAGTANGGAP NG MGA DONASYON NG MGA DAAN AT OPEN SPACE NG MGA SUBDIBISYON NA NAUNA NG IPINAGKALOOB SA HOMEOWNERS ASSOCIATION AT SA KASALUKUYAN AY HINIHILING NA TANGGAPIN NG PAMAHALAANG LUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 154-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA VIS-MIN MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, BILANG ISANG ''LEHillMONG KOOPERATIBA''SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 155-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN BIG. 016-2010 NA ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG DILA NA
HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA MAGTALAGA NG ISANG MANGGAGAMOT SA BARANGAY HEALTH CENTER NG BARANGAY DILA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 156-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHAN AT KAUTUSANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 157-2010

A RESOLUTION AUTHORIZING CITY MAYOR ARLENE ARCILLAS-NAZARENO TO NEGOTIATE AND SIGN DEED OF SALE AND ALL DOCUMENTS PERTAINING TO POSSIBLE ACQUISITTON OF 8,820 SQUARE METERS LOT, COVERED BY TCT NO. T-751, LOCATED AT BARANGAY PULONG SANTA CRUZ, CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA REGISTERED IN THE NAME OF FELIX DE JESUS, SAID LOT TO BE USED AS RELOCATION OF ILLEGAL SETTLERS IN SOME RISKED AREAS OF THE CITY.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 158-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG ULAT NG TRANSPORTASYON KASAMA ANG REKOMENDASYON HINGGIL SA USAPIN NG GALACTODA AT OPSUTODA KASAMA ANG MGA MUNGKAHI NG LUPON NA NAKATALA SA ULAT NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAPASIYAHANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "I".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 159-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA ALPHA PHI-ONEGA SANTA ROSA ALUMNI ASSOCIATION (APO-STAR AA) BILANG ISANG "LEHITlMONG NON-GOVERNMENT ORGANIZATION. ''SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 161-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PAGDARAOS NG "SPECIAL SABONG' SA GRAND SQUARE STADIUM SANTA ROSA COMMERCIAL COMPLEX SA SETYEMBRE 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 AT 29, 2010.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 162-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY LABAS PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN UMAMPUT TATLONG UBO, AT DALAWAMPUT WALONG PISO (P353,028.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL RNANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 163-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAUTUSANG PAMBARANGAY BIG. 19-2010 NA ISINULIT NG BARANGAY APLAYA NA NAGSASAAD NA MAILABAS NG INGAT-YAMAN ANG CALAMITY FUND NA NAGKAKAHALAGA NG P200,000.00 UPANG MAIBILI NG GAMIT TULAD NG RUBBER BOAT LIFE JACKETS, HARD HUT WITH LIGHTS AT LUBID UPANG MAKATUGON SA ORAS NG KALAMIDAD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 164-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAPASIYAHAN 8/G.17-2010 NG SANGGUNIANG BARANGAY NG MACABLING NA NAGSASAAD NG PAGHIRANG KAY G. MAURO PICHE BILANG BARANGAY TANOD AT SI G. JONATHAN FELICES BILANG BARANGAY MESSENGER NG BARANGAY MACABLING, SIYUDAD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT 

RESOLUTION NO. 165-2010

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA AT NAGPUPURI KINA PSUPT. ISMAEL C. FERNANDEZ, PINUNO NG HIMPILAN NG PULISYA, SP01 ROBERTO V. LAGATAO, P03 NENITO L OUVER AT P03 FERDINAND L. SULPICIO SA KANILANG PAMBIHIRANG KAKAYAHAN NA NAGRESULTA SA PAGKAKAHULI KAY RAMIL ABELLA, RANK 10 SA TALAAN NG "MOST WANTED PERSON IN THE CITY LEVEL" NOONG IKA-21 NG AGOSTO, 2010 SA KRIMENG ROBBERY WITH VIOLENCE AND INTIMIDATION.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 167-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG SA PAMAHALAANG PANLALAWIGAN SA PAMAMAGITAN NI KGG. GOBERNADOR JEORGE ""ER" EJERCITO NA MAILIWAT SA SECRETARY OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS ANG KAHIUNGANG MAIPAGAWA ANG BAUBAGO-TAGAYTAY NATIONAL HIGHWAY NA NAGIGING SANHI NG LUBOS NA PAGLUBHA NG DALOY NG TRAPIKO NA NAKAKAAPEKTO SA LAHAT NG SEKTOR SA LUNGSOD NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 168-2010

ANG KAPASIY AHAN NA NAGPAPA TIBAY NG PAGKILALA SA BA YSHORE TABLE TENNIS CLUB OF SANTA ROSA, INC. BILANG ISANG "LEHITIMONG NON-GOVERNMENT ORGANIZATION." SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 169-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY NG PAGKILALA SA CITY OF STA. ROSA WATER REFILLERS ASSOCIATION, INC. BILANG ISANG ''LEHIDMONG NON-GOVERNMENT ORGANIZATION ". SA LUNGSOD NG SANTA ROSA, LALAWIGAN NG LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 170-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA ULAT NG LUPON NG LAWS AND GOVERNMENT NA GINAGAWANG BAHAGI NG KATITIKANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "M"· NA MAY KINALAMAN SA LIHAM NG SANTA ROSA HISTORIC.AL SOCIETY NA MAY PETSA IKA-26 NG AGOSTO, 2010.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 171-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAHINTULOT SA PAGPAPAUNLAD (DEVELOPMENT PERMIT) NG GOLDENVILLE REALTY AND DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PROYEKTONG "SOUTHVILLE 4 HOUSING
PROJECT-PHASE 9" NA MATATAGPUAN SA BARANGAY POOC, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 172-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA ZAVALLA VILLAGE I HOMEOWNERS ASSOCIATION NA ISULIT ANG LAHAT NG NAKATALANG REQUIREMENTS NA ITINALA NG PANLUNGSOD NA TAGATAYA UPANG MAPAGTIBAY ANG PAGSASALIN NG PAGMAMAY-ARI NG MGA DAAN AT OPEN SPACE NG ZAVALLA VILLAGE ISA PAMAHALAANG PANLUNGSOD.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 173-2010

A RESOLUTION ADOPTING THE EXECUTIVE-LEGISLATIVE AGENDA OF THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 174-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA MGA KAPASIYAHANG ISINULIT NG SANGGUNIANG BARANGAY NG LABAS NA NAGSASAAD TULAD NG SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 175-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA RAAN UMAMPU'T TATLONG UBO, ISANG DAAN DALAWAMPUNG PISO AT APATNAPU'T LIMANG SENTIMO (P953,120.45) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 176-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MACABLING PARA SA TAONG 2010 NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, PITUMPU'T WALONG UBO, ANIM NA RAAN APATNAPUNG PISO AT PITUMPU'T UMANG SENTIMO (P1,078,640.75) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 177-2010

ANG KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA SA PAMUNUAN NG FEDERATION OF TRICYCLE OPERATOR AND DRIVERS ASSOCIATION (FETODA) SA PANUNGUNA NG KANILANG PANGULONG SI ROBERTO MENDOZA, PANG. PANGULO RODOLFO ALITAGTAG, KALIHIM MOISES CARTAGENA, INGAT-YAMAN ARTURO MEDRANO, TAGA-SURI VER SOLON, P.R.O. AMEL PACO, AT CHAIRMAN OF THE BOARD RAPHAEL DIESTA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 178-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHIUNG KAY PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLASNAZARENO NA MAGKAROON NG PAG-AARAL AT PAGBABANGHAY UPANG MAGKAROON NG MAUNAW NA MARKET CODE ANG LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 179-2010

ANG KAPASIYAHAN NA NANANAWAGAN SA LUPON NG URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT NA MAPAG-ARALAN AT MAIMBISTIGAHAN ANG GINAWANG SITE DEVELOPMENT NG MARCO POLO SULXFWISION NA NAGDUDULOT NG MALAKING PAGBAHA SA MGA KALAPIT NA SUBDIBISYON.

 VIEW DOCUMENT

RESOLUTION NO. 180-2010

ANG KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONG-LUNGSOD ARLENE ARCILLAS-NAZARENO NA ATASAN ANG TANGGAPAN NG INHINYERO NA MAGSAGAWA NG PAGBISITA KUNG MAY MGA PAGLABAG SA GINAWANG SITE DEVELOPMENT SA MARCO POLO SUBDIVISION AT ANG PAGSUSULIT NG ULAT HINGGIL DITO.

 VIEW DOCUMENT

1 2 3 

 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock