2013 ORDINANCES

ORDINANCE NO. 1878-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL
NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1879-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAANG LIBONG PISO (P600,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1880-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN LABING ANIM NA LIBO, TATLONG DAAN APATNAPUNG PISO AT APATNAPU'T APAT NA SENTIMO (P316,340.44) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1881-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DILA PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING APAT NA MILYON, TATLONG DAAN LIMAMPU'T SIYAM NA LIBO, APAT NA RAAN AT APATNAPU'T ANIM NA PISO (P14,359,446.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE''.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1882-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY DITA PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING DALAWANG MILYON, WALONG DAAN WALUMPU'T LIMANG LIBO, APAT NA RAAN APAT NA PISO AT APATNAPU'T ANIM NA SENTIMO (P12,885,404.46) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1883-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY LABAS PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA MILYON, SIYAM NA RAAN LIMAMPU'T SIYAM NA LIBO, PITONG DAAN PITUMPU'T SIYAM NA PISO AT ANIMNAPU'T APAT NA SENTIMO (P9,959,779.64) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1884-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY POOC PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING ANIM NA MILYON, LABING ISANG LIBO, APATNAPU'T PITONG PISO AT WALUMPU'T WALONG SENTIMO (P16,011,047.88) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1885-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY KANLURAN PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON, LI MANG DAAN LIMAMPU'T WALONG LIBO, PITONG DAAN AT DALAWAMPU'T LIMANG PISO {PS,558,725.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1886-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY IBABA PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG MILYON, LIMANG DAAN LIMAMPU'T ISANG LIBO, APAT NA RAAN LABING PITONG PISO AT ANIM NA SENTIMO (P5,551,417.06) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1887-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY APLAYA PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG MILYON, WALONG DAAN APATNAPU'T ANIM NA LIBO, DALAWANG DAAN AT LABINGPITONG PISO (P8,846,217.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE''.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1888-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPUNG MIL YONG PISO (P10,000,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE
COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1889-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING DALAWANG MIL YON, LIMANG DAANG LIBONG PISO (P12,5OO,OOO.OO) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1890-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING DALAWANG MIL YON, DALAWANG DAAN PITUMPU'T TATLONG LIBO, PITONG DAAN AT LIMAMPU'T ISANG PISO (P12,273,751.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1891-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY STO. DOMINGO PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPUNG MILYONG PISO (P10,000,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1892-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG LABING APAT NA MILYON, APAT NA RAAN APATNAPU'T LIMANG LIBO, TATLONG DAAN AT TATLUMPU'T PHONG PISO AT TATLUMPU'T ISANG SENTIMO (P14,445,337.31) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1894-2013

AN ORDINANCE LOCALIZING THE IMPLEMENTATION AND THE PROVISIONS OF JUVENILE JUSTICE AND WELFARE ACT OF 2006 {RA 9344) SPECIFICALLY ON THE PRESCRIBED LOCAL JUVENILE INTERVENTION AND DIVERSION PROGRAMS PROVIDING FUNDS THEREFORE AND FOR
OTHER PURPOSES.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1895-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWAMPUNG MILYONG PISO (P20,000,000.00) ALINSURIOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1896-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA MILYON, ANIM NA RAAN ANIMNAPU'T APAT NA LIBO, PITONG DAAN AT PITONG PISO AT APATNAPU'T TATLONG SENTIMO (P9,664,707.43) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1897-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYET NG BARANGAY MALUSAK PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA MILYON, LIMAMPU'T APAT NA LIBOM, DALAWANG DAAN AT DALAWAMPU'T APAT NA PISO (P6,054,224.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1898-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA TAUNANG BADYETNG BARANGAY MACABLING PARA SA TAONG 2013 NA NAGKAKAHALAGA NG SAMPUNG MILYON AT ISANG DAANG LIBONG PISO (P10,100,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAGAARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1899-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA MILYON WALONG DAAN SIYAMNAPU'T ANIM NA UBO, APAT NA RAAN AT SIYAMNAPU'T DALAWANG PISO (P4,896,492.00) UPANG IUKOL SA ''SALARIES AND WAGES AND OTHER MOLUMENTS OF 35 CASUAL EMPLOYEES, EFFECTIVE MARCH 01, 2013" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''2012 SAVINGS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1901-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITONG DAAN ANIM NA LIBO, LIMANG DAAN ISANG PISO AT PITONG SENTIMO (P706,501.07) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1902-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, TATLONG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P1,350,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1903-2013

AN ORDINANCE REGULATING THE USE OF REAL PROPERTIES IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1904-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T PITONG MILYON, WALONG DAAN ANIMNAPU'T
TATLONG MILYON, WALONG DAAN SIYAMNAPU'T SIYAM NA PISO AT ANIMNAPU'T LIMANG SENTIMO (P57,863,899.65) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "2012 SAVINGS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1905-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU'T DALAWANG LIBO, DALAWANG DAAN LIMAMPU'T DALAWANG PISO AT SIYAMNAPUNG SENTIMO (P32,252.90) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1906-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG SIYAM NA RAAN DALAWAMPU'T LIMANG LIBO, TATLONG DAAN ANIMNAPU'T ISANG PISO AT LABING SIYAM NA SENTIMO (P925,361.19) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1908-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPUT APAT NA LIBO, WALONG DAAN PITUMPUNG PISO ATANIMNAPU'T ANIM NA SENTIMO (P54,870.66) NA ANG PANDA AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS" UPANG
IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1909-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TSANG DAAN PITUMPU'T DALAWANG LIBO, DALAWANG
DAAN WALUMPU'T TSANG PISO AT LIMAMPU'T APAT NA SENTIMO (P172,281.54) UPANG IUKOL SA "BACKWAGES OF JANICE CARTAGO".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1910-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY IBABA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN LIMAMPU'T APAT NA LIBO, LIMANG DAAN DALAWAMPU'T WALONG PISO (P354,528.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1911-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, PITONG DAAN ANIMNAPU'T LIMANG LIBO, ISANG DAAN APATNAPU'T WALONG PISO AT LIMAMPU'T PITONG SENTIMO (P1,765, 148.57) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1912-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN LIMAMPU'T ISANG LIBO, TATLONG DAAN LIMAMPUNG PISO AT WALUMPU'T DALAWANG SENTIMO
(P751,350.82) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1913-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY LABAS NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN WALUMPU'T APAT NA LIBO, ISANG DAAN ANIMNAPUNG PISO AT LIMANG SENTIMO (P384,160.05) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1914-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, TATLONG DAAN SIYAMNAPU'T SIYAM NA LIBO, APAT NA RAAN APATNAPU'T DALAWANG PISO AT APAT NA SENTIMO (P1,399,442.04) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL ANANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1915-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY CAINGIN NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN LABING TATLONG LIBO, DALAWANG DAAN ANIMNAPUNG PISO AT LABING DALAWANG SENTIMO (P513,260.12) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1916-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN AT WALUMPUNG LIBONG PISO (P380,000.00) AL INSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE''.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1917-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY STO. DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, WALONG DAAN WALONG LIBO, APAT NA RAAN DALAWAMPU'T WALONG PISO AT TATLUMPU'T TATLONG SENTIMO (P1,808,428.33) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1918-2013

AN ORDINANCE REQUIRING ALL CONTRACTORS/CONSTRUCTOR UNDERTAKING PROVINCIAL AND NATIONAL FUNDED INFRASTRUCTURE PROJECTS IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA TO SECURE CLEARANCE FROM THE SANGGUNIANG PANLUNGSOD AND IMPOSING PENALTY FOR VIOLATIONS THEREOF.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1919-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPU'T DALAWANG LIBO, AT LIMANG DAANG PISO
(P52,500.00) UPANG IUKOL SA "TRANSPORTATION ALLOWANCE (TA) FOR THE PERIOD OF JUNE O1 TO DECEMBER 31, 2013 OF SANGGUNIANG PANLUNGSOD SECRETARY" NA ANG PONDO AY NAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1920-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KAHILINGANG PAGPAPALIT-GAMIT NG LUPAIN NI BB. OFELIA S. LIDOT NA MAY LOTE BLG. 23 AT 24, BLK. 17 NA MATATAGPUAN SA GRAND RIVERSTONE SUBDIVISION, BARANGAY DITA, LUNGSOD NG SANTA ROSA, LAGUNA MULA GAMIT RESIDENTIAL AV ITNATALAGANG GAMIT-INSTITUTIONAL.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1921-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU'T LIMANG MILYON, PITONG DAAN SAMPUNG
UBO, ANIMNAPU'T DALAWANG PISO AT TATLUMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P25,710,062.39) UPANG IUKOL SA "FULL IMPLEMENTATION OF THE FOURTH TRANCHE IMPLEMENTATION OF SALARY STANDARDIZATION OF CITY OFFICIALS, REGULAR AND CASUAL EMPLOYEES FOR THE BUDGET YEAR 2013 AS PER DEPARTMENT OF BUDGET AND MANAGEMENT (DBM) CIRCULAR #99 DATED MAY 25, 2012 NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS FROM VACANT POSITIONS 2013".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1922-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY DILA NA NAGKAKAHALAGA NG APAT NA RAAN DALAWAMPU'T ANIM NA UBO, APAT NA RAAN APATNAPU'T ISANG PISO AT APATNAPUNG SENTIMO (P426,441.40) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1923-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MACABUNG NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN ANIM NA LIBO, DALAWANG DAAN SIYAMNAPU'T ANIM NA PISO AT APATNAPU'T UMANG SENTIMO (P206,296.45) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1924-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALUSAK NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN LASING WALONG UBO, DALAWANG DAAN SIYAMNAPUT ANIM NA PISO AT PITUMPUNG SENTIMO (P818,296.70) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1925-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG
MILYON, ISANG DAAN WALUMPU'T SIYAM NA LIBO, TATLONG DMN APATNAPU'T TATLONG PISO AT SAMPUNG SENTIMO (P3,189,343.10) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1926-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG PITUMPU'T APAT NA LIBO, WALONG DAAN PITUMPU'T SIYAM NA PISO AT LABING WALONG SENTIMO (P74,879.18) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''LUMPSUM APPROPRIATIONS" UPANG
IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1927-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAANG LIBONG PISO (P500,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1928-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAANG LIBONG PISO (P500,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL ANANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1929-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SINALHAN NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1930-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RMN PITUMPUT LIMANG LIBO, DALAWANG DAAN DALAWAMPU'T WALONG PISO AT PITUMPU'T SIYAM NA SENTIMO (P475,228.79) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS" UPANG IUKOL STERMINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1931-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MARKET AREA NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN TATLUMPU'T ANIM NA LIBONG PISO (P636,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1932-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN LABING LIMANG LIBO, AT LIMANG DAANG PISO (P515,500.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''2012 SAVINGS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1933-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPUT WALONG MILYON AT LABING ISANG LIBONG PISO (P38,011,000.00) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''2012 SAVINGS" UPANG IUKOL SA MGA SUMUSUNOD NA GASTUSIN:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1934-2013

AN ORDINANCE, ESTABLISHING THE CITY AUDIO VISUAL ROOM AT THE GUSALING MUSEO NG SANTA ROSA AND PROVIDING FUNDS THEREFORE, INCORPORATING THE SAME IN THE ANNUAL INVESTMENT PROGRAM OF THE CITY GOVERNMENT OF SANTA ROSA, LAGUNA, FOR ITS OPERATION AND MAINTENANCE AND FOR OTHER PURPOSES.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1935-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPUNG MILYONG PISO
(P20,000,000.00) ALINSUNOD SA SINUSUGANG SUPPLEMENTAL BUDGET, NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "2012 SAVINGS' NA GINAGAWANG BAHAGI NG KAUTUSANG ITO AT NILAGYAN NG TANDANG "I".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1936-2013

AN ORDINANCE GRANTING FREE MOVIE BENEFITS TO ALL SENIOR CITIZENS WHO ARE MEMBERS AND REGISTERED IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1939-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA MILYON, LIMAMPU'T ISANG LIBO, PITONG DAAN AT SAMPUNG PISO (P4,051,710.00) UPANG IUKOL SA "PAYMENT FOR DOCUMENTARY STAMP TAX ON LOAN AVAILMENTS FOR THE CONSTRUCTION OF MULTI-PURPOSE SPORTS COMPLEX AND CITY HALL EXTENSION NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "2012 SAVINGS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1941-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN ANIMNAPU'T ISANG LIBO, APAT NA RAAN WALUMPU'T PITONG PISO AT DALAWAMPU'T DALAWANG SENTIMO (P261,487.22) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS" UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1942-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPUNG MILYONG PISO (P20,000,000.00) UPANG
IUKAL SA "LAND IMPROVEMENT" AT "CONSTRUCTION OF POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES {PUP)" NA ANG PONDA AY MAGMUMULA SA ''2012 SAVINGS':

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1943-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU'T LIMANG LIBONG PISO (P45,000.00) UPANG IUKOL SA "TRANSPORTATION ALLOWANCE ( TA) FOR THE PERIOD OF JULY 01 TO DECEMBER 31, 2013 OF CITY LEGAL OFFICE" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM APPROPRIATIONS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1944-2013

AN ORDINANCE AMENDING ORDINANCE NO. 1543-2007 - AN ORDINANCE REQUIRING ALL REAL PROPERTY DEVELOPERS AND SUBDIVISION OWNERS TO ASSIGN THEIR REQUIRED 20% SOCIALIZED HOUSING PROJECT/LOW COST HOUSING AS REQUIRED AND PURSUANT TO PRESIDENTIAL DECREE 957 IN THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA BY INSERTING THE PHRASE "EQUIVALENT TO AT LEAST TWENTY PERCENT (20%) OF THE TOTAL SUBDIVISION AREA OR TOTAL SUBDIVISION PROJECT COST" AND SHALL BE READ AS:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1945-2013

AN ORDINANCE AMENDING ARTICLE VI, SECTION 1 OF ORDINANCE NO. 1716-2011, APPROVING THE CEMETERY CODE OF THE CITY OF SANTA ROSA, LAGUNA AND PROVIDING GUIDELINES THEREOF.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1946-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN AT PITONG LIBONG PISO (P507,000.00) UPANG IUKOL SA " PAYMENT FOR TRANSPORTATION ALLOWANCE FOR BOARD OF ELECTION TELLERS (BETS) DURING BARANGAY ELECTIONS' NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS 2012".

 VIEW DOCUMENT

 

ORDINANCE NO. 1947-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG APAT NA RAAN DALAWAMPU'T SIYAM NA LIBO, DALAWANG DAAN ANIMNAPUNG PISO AT APAT NA SENTIMO (P429,260.04) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "LUMPSUM
APPROPRIATIONS"UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1948-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LASING ISANG MILYON, WALONG DAAN PITUMPU'T SIYAM NA LIBO AT LIMANG DAANG PISO (P11,879,500.00) UPANG IUKOL SA PAGBILI NG "HOSPITAL EQUIPMENT" PARA SA SANTA ROSA COMMUNITY HOSPITAL NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "2012 SAVINGS".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1950-2013

AN ORDINANCE CREATING THE CITY DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT OFFICE. (CDRRMO), PROVIDING ITS COMPOSITION, DUTIES, FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES AND APPROPRIATING FUNDS THEREOF.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1951-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY TAGAPO NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN LIMAMPU'T ISANG LIBO LIMANG DAAN TATLUMPU'T WALANG PISO AT ANIMNAPU'T ANIM NA SENTIMO (P751,538.66) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1952-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON ISANG DAAN AT SAMPUNG LIBONG PISO (P1,110,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE
COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1953-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN AT LIMAMPUNG PISO (P250,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1954-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG LABING TATLONG LIBO, SIYAM NA RAAN SIYAMNAPU'T WALONG PISO AT LIMAMPU'T PITONG SENTIMO (P13,998.57) UPANG IUKOL SA "UNPAID SALARIES, ALLOWANCES AND PREMIUM CONTRIBUTIONS OF MS. ANITA O. QUISING OF CITY GENERAL SERVICES" NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITIONS''.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1955-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA "SUPPLEMENTAL BUDGET" NA NAGKAKAHALAGA NG ANIMNAPU'T ANIM NA MILYON, ISANG DAAN LIMAMPU'T SIYAM NA LIBO, LIMANG DAAN AT ANIMNAPU'T ISANG PISO (P66,159,561.00) UPANG IUKOL SA ''PRODUCTIVITY ENHANCEMENT INCENTIVES (PEI)" NG MGA KAWANI AT PINUNO NG TANGGAPAN SA LUNGSOD NG SANTA ROSA.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1956-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG !SANG DAAN APATNAPUT ISANG LIBO, ISANG DAAN TATLUMPU'T ANIM NA PISO AT TATLUMPU'T ANIM NA SENTIMO (P141,136.36) UPANG IUKOL SA "REPRESENTATION ALLOWANCE (RA) AND
TRANSPORTATION ALLOWANCE {TA) FOR THE PERIOD OF MARCH 19 TO DECEMBER 31, 2013 OF CITY PROSECUTION OFFICE" NA ANG
PONDO AY MAGMUMULA SA ''SAVINGS FROM VACANT POSITIONS”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1957-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYET NG BARANGAY SANTO DOMINGO NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA RAAN WALUMPU'T LIMANG LIBONG PISO {P685,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

 

ORDINANCE NO. 1958-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA KARAGDAGANG BADYETNG BARANGAY BALIBAGO NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, LIMANG DAAN SIYAMNAPU'T APAT NA LIBO, DALAWANG DAANG PISO AT PITUMPU'T ANIM NA SENTIMO (P1,594,200.76) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1959-2013

AN ORDINANCE ADOPTING THE SANTA ROSA CITY MARKET CODE. BE IT ORDAINED BY THE SANGGUNIANG PANLUNGSOD OF SANTA ROSA IN SESSION DULY ASSEMBLED:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1960-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA "KARAGDAGANG BADYET" NG BARANGAY MALITLIT NA NAGKAKAHALAGA NG TATLONG DAAN AT TATLUMPUNG LIBONG PISO (P330,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE''.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1961-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA "KARAGDAGANG BADYET"NG BARANGAY POOC NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN SIYAMNAPU'T PITONG LIBO, ISANG DAAN AT TATLONG PISO AT APATNAPUNG SENTI MO (P897,103.40) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1962-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY NG PAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG DAAN ANIMNAPU'T ANIM NA LIBO, LIMANG DAAN TATLUMPU'T ISANG PISO AT LABING LIMANG SENTIMO (P366,531.15) NA ANG PONDO AY MAGMUMULA SA "SAVINGS
FROM VACANT POSITIONS" UPANG IUKOL SA TERMINAL LEAVE BENEFITS NG MGA SUMUSUNOD:

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1963-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA "KARAGDAGANG BADYET" NG BARANGAY DITA NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, DALAWANG DAAN DALAWANG LIBO, ANIM NA RAAN ISANG PISO AT DALAWAMPU'T LIMANG SENTIMO (P1,202,601.25) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1964-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA "KARAGDAGANG BADYET" NG BARANGAY PULONG SANTA CRUZ NA NAGKAKAHALAGA NG WALONG DAAN TATLONG LIBO, ANIM NA RAAN AT APATNAPU'T WALONG PISO (P803,648.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE”.

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1965-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA "KARAGDAGANG BADYET" NG BARANGAY APLAYA NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAANG LIBONG PISO (P500,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG ''LOCAL FINANCE COMMITTEE".

 

 VIEW DOCUMENT

ORDINANCE NO. 1966-2013

ANG KAUTUSANG PANLUNGSOD NA NAGPAPATIBAY SA "KARAGDAGANG BADYET" NG BARANGAY MACABLING NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P550,000.00) ALINSUNOD SA MUNGKAHI AT PAG-AARAL NG "LOCAL FINANCE COMMITTEE''.

 VIEW DOCUMENT

 

Designed and developed by WebFocus Solutions, Inc. and hosted by Servobox.

SiteLock
SiteLock